Ark

Denne menyen inneheld funksjonar for å handsama ark og arkelement.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Ark.


Set inn celler

Opnar dialogvindauget Set inn celler der du kan setja inn nye celler ut frå alternativa du gjev.

Set inn rader

Set inn rader over eller under den aktive cella. Det vert sett inn like mange rader som du har merkt. Er ingen rader merkt, vert det sett inn éi rad. Dei opphavlege radene vert flytt nedover.

Setja inn kolonnar

Set inn ein ny kolonne til venstre eller til høgre for den aktive cella. Talet på kolonnar som vert sette inn er det same som talet på merkte kolonnar. Er ingen kolonnar merkt, vert det sett inn éi kolonne. Dei eksisterande kolonnane vert flytte til høgre.

Dialogvindauget «Set inn sideskift»

Denne kommandoen let deg setja inn manuelle rad- og kolonneskift, så du kan vera sikker på at dataa vert skrivne ut slik du vil. Du kan setja inn eit vassrett sideskift over, eller eit loddrett sideskift til venstre for den aktive cella.

Slett celler

Slettar dei markerte cellene, kolonnane eller radene fullstendig. Cellene under eller til høgre for dei sletta cellene vil fylle tomrommet. Merk at slettevalet vert lagra og sett opp på nytt neste gong dialogvindauget vert brukt.

Slettar dei merkte radene.

Slettar dei merkte kolonnane.

Slett sideskift

Vel kva slags sideskift du vil sletta.

Set inn ark

Definerer dei innstillingane som skal brukast for å setja inn eit nytt ark. Du kan oppretta eit nytt ark eller setja inn eit eksisterande ark frå ei fil.

Set inn ark på slutten

Legg til eit ark på slutten av reknearkdokumentet.

Set inn ark frå fil

Set inn eit ark frå eit anna rekneark.

Eksterne lenkjer

Set inn ei lenkje til data frå ei HTML-, Calc-, CSV- eller Excel-fil. Dataa må vera innanfor eit namngjeve område.

Slett ark

Slettar det gjeldande arket eller dei merkte arka.

Tøm celler

Innhaldet som skal slettast frå den aktive cella eller det aktive celleområdet Alle arka som er valde vert påverka.

Gå gjennom cellereferansetypar

Går gjennom absolutte og relative adresser for cellereferansar i formelen.

Fyll celler

Fyller automatisk celler med innhald.

Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

Merknadsmeny for ark

Opnar ein undermeny med merknadskommandoar.

Gje eit ark nytt namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan gje reknearket eit nytt namn.

Gøym ark

Gøymer arket.

Vis ark

Viser ark som tidligare var gøymde med kommandoen Gøym ark.

Navigeringsmeny

Opnar ein undermeny der du kan navigera mellom arka.

Farge på arkfane

Opnar eit fargeveljarvindauge der du kan velja ein farge til arkfana.

Arkhendingar

LibreOffice Calc-spesifikke arkhendingar. Du kan tilordna ein makro til kvar arkhending.

Støtt oss!