Verktøy

Menyen Verktøy inneheld kommandoar for å kontrollera stavemåte, for å spora arkreferansar, finne feil og definera scenario.

Du kan òg laga og tildela makroar og tilpassa verktøylinjene, menyane, tastaturet og oppgje standardinnstillingane for programma i LibreOffice.

>Stavekontroll

Sjekkar stavinga manuelt.

Språk

Opnar ein undermeny der du kan velja språkbestemte kommandoar.

Innstillingar for autoretting

Vel innstillingar for å byta ut tekst automatisk medan du skriv.

Biletkart

Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) i eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.

Tilpass verdi

Opnar eit dialogvindauge der du kan løysa ei likning med ein variabel.

Problemløysar

Opnar dialogvindauget for problemløysaren. Ein problemløysar let deg løyse matematiske problem med fleire ukjente variablar og eit sett med avgrensingar på variablane ved målsøkjande metodar.

Sporing

Denne kommandoen aktiverer reknearket sin detektiv. Ved hjelp av denne kan du spora samanhengar frå den gjeldande formelcella til andre celler i reknearket.

Scenario

Vel eit scenario for det merkte arkområdet.

Vern dokument

Kommandoen Vern ark eller Vern reknearkstrukturen gjer at det ikkje kan gjerast endringar i reknearket eller ark i dokumentet. Du kan også definera eit passord for vernet slik at brukaren må skriva inn dette passordet for å kunna gjera endringar.

Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

Utvidingshandsamar

Utvidingshandteraren kan leggja til, fjerna, kopla på eller av og oppdatera LibreOffice-utvidingar.

Innstillingar for XML-filtera

Opnar dialogvindaget for XML-filterinnstillingar der du kan laga, redigere, sletta og prøva ut filter for å importera og eksportera XML-fileter.

Tilpass

Tilpass LibreOffice menyar, sprettoppmenyar, snartastar, verktøylinjer og makrotildelingar til hendingar.

Innstillingar

Dette menyvalet opnar eit dialogvindauge for oppsett av programmet.

Støtt oss!