Format

Formatmenyen inneheld funksjonar du kan bruka til å formatera merkte celler, objekt og celleinnhald i dokumentet.

Tekst

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for tekstformatering.

Juster tekst

Set justeringsalternativa for gjeldande tekstavsnitt i behaldaren.

Talformat

Standard talformat.

Standardformatering

Fjernar direkte formatering frå utvalet.

Celler

Let deg velja mellom mange ulike formateringsval eller til å velja celleeigenskapar.

Rad

Avgjer radhøgd og gøymer eller viser dei valde radene.

Kolonne

Vel kolonnebreidda og gøymer eller viser dei valde kolonnane.

Slå saman og splitt celler

Opnar ein undermeny for å slå saman og splitta celler.

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Avsnitt

Endrar formatet på det gjeldande avsnittet, som innrykk og justeringar.

Sidestil

Opnar ein dialog der du kan velja utsjånaden på alle sidene i dokumentet.

Utskriftsområde

Handsam utskriftsområde. Berre celler i utskriftsområdet vert skrivne ut.

Vikårsformatering

Bruk Vilkårsformatering for å definera områdebaserte vilkår som bestemmer kva cellestil som skal brukast på kvar celle i eit gjeve område basert på innhaldet.

Autoformater stilar

Bruk denne kommandoen for å bruka autoformat på eit merkt eller for å definera dine eigne autoformat.

Minidiagram

Opnar ein meny for formatering av minidiagram.

Bilete

Opnar ein undermeny der du kan velja kommandoar for å handsama bilete.

Diagram → Eksporter som bilete

Eksporterar diagrammet direkte som bilete. Vel filtypen i dialogvindauget.

Tekstboks og form

Opnar ein undermey slik at du kan endra eigenskapane til den valde tekstboksen eller den valde forma.

Namn

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

Alternativ tekst

Tilordnar ein tekst og ein alternativ tekst til det valde objektet. Desse tekstane er tilgjengelege som alternative taggar i dokumentet for bruk av tilgjengeverktøy. Dei er også tilgjengelege som kodar for bilete når du eksporterer dokumentet.

Anker

Vel forankringsinnstillingane for det merkte objektet.

Still opp

Endrar lag-rekkjefølgja i dei valde objekta.

Juster objekt

Juster dei valde objekta i høve til kvarandre.

Juster tekst

Set justeringsalternativa for gjeldande tekstavsnitt i behaldaren.

Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

Grupper

Grupper held saman valde objekt slik at dei kan flyttast eller formaterast som eitt objekt.

Støtt oss!