Set inn

Menyen Set inn inneheld kommandoar for å setja inn nye element, for eksempel bilete, tekstboksar, objekt, media, cellenamn og mykje meir i det gjeldande arket.

Bilete

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet.

Diagram

Set inn eit diagram.

Minidiagram

Minidiagram er små datadiagram viste inne i ei celle.

Pivottabell → Vel kjelde

Opnar ein dialog der du kan velja kjelda for pivottabellen og deretter lage tabellen.

Media

Undermenyen inneheld ulike kjelder bilete, audio og video kan setjast inn frå.

OLE-objekt

Set eit innebygd eller lenkja objekt inn i dokumentet, inkludert formlar, QR-kodar og OLE-objekt.

Form

Denne undermenyen inneheld vanlege former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjarta og blomar som kan setjast inn i dokumentet.

Funksjonar

Opnar funksjonsvegvisaren som hjelper deg med å laga interaktive formlar.

Namngjevne område og uttrykk

Let deg namngje dei ulike delane av reknearket. Ved å namngje dei ulike delane kan du enkelt navigera gjennom reknearka og finna informasjonen du leitar etter.

Tekstfelt

Teiknar ein tekstboks med vassrett tekstretning der du dreg i dokumentet. Dra ein tekstboks til den storleiken du vil ha, kor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotera teksten ved å rotera tekstboksen.

Merknad

Set inn ein merknad rundt den merkte teksten, presentasjonslysbilete, teikneside eller der markøren er i eit rekneark.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Fontwork

Opnar dialogvindauget for Fontwork slik at du kan setja inn tekstutformingar som ikkje er tilgjengelege i standardformateringane for tekst.

Hyperlenkje

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Formateringsteikn

Opnar ein undermeny for å setja inn spesielle formateringsteikn som hardt mellomrom, mjuk bindestrek og mjukt linjeskift.

Dato

Set den gjeldande datoen inn i cella.

Klokkeslett

Set det gjeldande klokkeslettet inn i cella.

Felt

Opnar ein undermeny for å velja dato, arknamn eller dokumenttittel i cella.

Topptekst/botntekst

Gjer at du kan tilpassa og formatera topp- og botntekstar.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneheld kontrollelement som for eksempel tekstfelt, avkryssingsboksar, valknappar og listeboks som kan setjast inn i dokumentet.

Signaturlinje

Set inn ein grafisk boks som representerer ei signaturlinje for dokumentet.

Støtt oss!