Vis

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å velja korleis dokumentet skal visast på skjermen.

Normal

Viser normalvisinga av arket.

Sideskift

Verktøylinjer

Opnar ein undermeny for å visa eller gøyma verktøylinjer. Ei verktøylinje inneheld knappar og val som gjer det lett å bruka LibreOffice-kommandoar.

Formellinja

Viser eller gøymer formellinja, som vert brukt til å laga og redigera formlar. Formellinja er det viktigaste verktøyet når du arbeider med rekneark.

Statuslinja

Viser eller gøymer statuslinja nedst i vindauget.

Kolonnebokstavar og radnummer

Viser kolonnebokstavar og radnummer.

Rutelinjer for ark

Slår visinga av rutelinjene av og på på det gjeldande arket.

Verdiutheving

Visa celleinnhald i ulike fargar avhengig av type.

Vis formel

Vis formeluttrykket i cella i staden for resultatet.

Rutenett og hjelpelinjer

Slår rutenettet og hjelpelinjene av og på for å gjera det enklare å flytta og plassera objekt på arket.

Frys rader og kolonnar

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den merkte cella. Området oppe til venstre vert fryst, slik at det ligg i ro medan du brukar rullefelta.

Del

Delar vindauget ved det øvre venstre hjørne av den merkte cella.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett panel som du kan bruka for å setje eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen og mediagalleriet aktuelle for det gjeldande dokumentet.

Stilar

Bruk feltet «Stilhandsamar» i sidepanelet for å leggja stilar til celler eller sider. Du kan bruka, oppdatera eller endra eksisterande stilar eller laga nye.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Dokumentstruktur

Slår av eller på visinga av dokumentstrukturen. Dokumentstrukturen er eit vindauge som kan festast.

Funksjonsliste

Opnar ei rute i sidepanelet med ei liste som viser alle funksjonane som kan setjast inn i dokumentet.

Datakjelder

Viser ei liste over databasar som er registrerte i LibreOffice og let deg handsama innhaldet i databasane.

Fullskjerm

Viser eller gøymer menyane og verktøylinjene i Writer og Calc. Trykk på Fullskjerm eller trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjerm-visinga.

Skalering

Forminskar eller forstørrar skjermvisinga av LibreOffice.

Støtt oss!