Fil

Dette er funksjonar som gjeld dokumentet du arbeider med, opning av eit dokument som finst frå før og avslutting av programmet.

Ny

Opprettar eit nytt LibreOffice-dokument.

Opna

Opnar ei lokal eller ei ekstern fil. Det er råd å opna fleire filer.

Opna ekstern

Opnar eit dokument som ligg på ein ekstern filtenar.

Nyleg brukte dokument

Viser ei liste over nyleg opna filer. Trykk på filnamnet for å opna ei fil frå lista.

Lukk

Lukk dokumentet utan å avslutta programmet.

Vegvisarar

Hjelper deg med å laga forretningsbrev og personlege brev, faksar, saklister med meir.

Malar

Lèt deg ordna og endra malar. Her kan du òg lagra gjeldande fil som ein mal.

Last inn på nytt

Vert brukt for å gå tilbake til sist lagra versjon av dokumentet.

Versjonar

Lagrar og organiserer fleire versjonar av dokumentet i same fil. Du kan óg opna, sletta og samanlikna tidlegare versjonar.

Lagra

Lagra dokumentet.

Lagra som

Lagra dokumentet på ein annan plass, med eit anna filnamn eller som ein annan filtype.

Lagra ekstern …

Lagrar eit dokument på ein ekstern filtenar.

Lagra ein kopi

Lagra ein kopi av det gjeldande dokumentet med eit anna namn eller ei anna plasering.

Lagra alle

Lagrar alle LibreOffice-dokument som er endra.

Eksporter

Lagra dokumentet med eit anna namn og format.

Eksportert som PDF

Lagrar den gjeldande fila som Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. Ei PDF-fil kan visast og skrivast ut på alle plattformer utan å endra originalformateringa viss dei nødvendige programma er installerte.

Send

Sender ein kopi av dokumentet til andre program.

Førehandsvis i nettlesar

Lagar ein mellombels kopi av det gjeldande dokumentet i HTML-format, opnar standard-nettlesaren og viser HTML-fila i nettlesaren.

Førehandsvising av utskrift

Førehandsviser sida eller avsluttar førehandsvisinga.

Skriv ut

Skriv ut det gjeldande dokumentet, utvalet eller sidene du ønskjer. Du kan også setja innstillingane for utskriving av det gjeldande dokumentet. Innstillingane for utskriving kan variera etter kva skrivar og operativsystem du brukar.

Skrivaroppsett

Vel standardskrivar for dokumentet og endra utskriftsalternativa.

Eigenskapar

Vis eigenskapane til dokumentet, med statistikk slik som talet på ord og når det vart oppretta.

Digitale signaturar

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå dokumentet. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

Avslutta LibreOffice

Lukkar alle LibreOffice-program og bed deg om å lagra endringane. Denne kommandoen finst ikkje på macOS-system.

Støtt oss!