Sjølvvalde funksjonar

Du kan bruka sjølvvalde funksjonar i LibreOffice Calc på desse måtane:

Laga ein funksjon med LibreOffice Basic

 1. Vel Verktøy → Makroar → Redigera makroar.

 2. Du vil nå sjå Basic-IDE-en.

 3. I vindauget for objektkatalogar dobbeltklikkar du på modulen der du ønskjer å lagra makroen.

 4. Skriv inn funksjonskoden. I dette eksempelet definerer vi ein funksjon VOL(a; b; c) som reknar ut volumet til eit rektangel med sidelengdene a , b og c :


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiera ein funksjon til eit dokument

I andre delen av «Laga ein funksjon med LibreOffice Basic» trykte du på Rediger i vindauget Makro. Som standard er modulen Mine makroar → Standard → Modul1 vald i Makro frå. Biblioteket Standard er lagra lokalt i brukarmappa.

Viss du vil kopiera den sjølvlaga funksjonen til eit Calc-dokument, gjer du det slik:

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic.

 2. I feltet Makro frå vel Mine makroar → Standard → Modul1 og trykk på Rediger.

 3. Marker kjeldekoden i Basic-utviklingsmiljøet og kopier den til utklippstavla.

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

 5. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic.

 6. Vel (Namn på Calc-dokumentet) → Standard → Module1 i feltet Makro frå. Trykk på Rediger.

 7. Lim innhaldet av utklippstavla inn i Basic-utviklingsmiljøet for dokumentet.

Bruka ein sjølvvald funksjon i LibreOffice Calc

Når du har definert funksjonen VOL (a; b; c) i Basic-IDE, kan du bruka han på same måte som dei innebygde funksjonane til LibreOffice Calc.

 1. Opna eit Calc-dokument og legg inn tal for funksjonsparameterane a, b og c i cellene A1, B1 og C1.

 2. Plasser markøren i ei anna celle og skriv inn dette:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funksjonen vert rekna ut og resultatet vert vist i den valde cella.

Støtt oss!