Slå saman og dela celler

Du kan merkja eit celleområde og slå det saman til éi enkelt celle. Omvendt kan du dela ei tidlegare samanslege celle og dela ho tilbake i fleire mindre celler.

Merknadsikon

Når du kopierer celler inn i eit målområde som inneheld samanslåtte celler, vert målområdet først delt og så vert dei kopierte cellene limt inn. Dersom dei kopierte cellene er samanslåtte celler, vil dei framleis vere samanslåtte.


Slå saman celler

warning

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.


For å bruka denne funksjonen …

Klikk og dra for å merkja cellene som skal slåast saman og gjer så eitt av følgjande:

I verktøylinja for formatering trykkjer du på:

Ikon Slå saman celler

Slå saman celler

Eller høgreklikk på utvalet for å opna sprettoppmenyen og vel Flett saman celler.
Viss det i staden kjem opp Del celler, inneheld utvalet celler som er fletta saman og kan ikkje flettast vidare.

Eller du kan kryssa av for Flett saman celler i fana Eigenskapar i sidepanelet.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Flett saman celler.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Flett saman og midtstill celler.

Cellene vert fletta saman og innhaldet vert midtstilt i den samanslegne cella.


Cells cannot be merged again without first unmerging them.

note

Merging a cell selection that partially includes merged cells is generally possible with Unmerge Cells followed by Merge Cells, without altering the initial selection. The result will be largely depend on previous choices when merging cells made with the Merge Cells Dialog options described below.


Multiple selection is not supported, that is, the selection must be rectangular.

The merged cell receives the name and content of the first cell of the selection.

If more than one cell to be merged has content the Merge Cells dialog opens.

Merge Cells Dialog Options

Tre val er tilgjengelege:

Del opp celler

For å bruka denne funksjonen …

Merk cella som skal delast eller eit utval som inneheld cellene som skal delast, og gjer deretter eitt av følgjande:

I verktøylinja for formatering, trykk på:

Ikon Splitt samanslegne celler

Eller høgreklikk på utvalet for å opna sprettoppmenyen og vel Del opp celler.
Viss det i staden kjem opp Flett saman celler, inneheld utvalet ingen celler som er fletta saman.

Eller du kan fjerna avkryssinga for Flett saman celler i fana Eigenskapar i sidepanelet.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Del celler.

Eller veksla mellom Format → Slå saman celler → Flett saman og midtstill celler


Støtt oss!