Slå saman og dela celler

Du kan merkja eit celleområde og slå det saman til éi enkelt celle. Omvendt kan du dela ei tidlegare samanslege celle og dela ho tilbake i fleire mindre celler.

Merknadsikon

Når du kopierer celler inn i eit målområde som inneheld samanslåtte celler, vert målområdet først delt og så vert dei kopierte cellene limt inn. Dersom dei kopierte cellene er samanslåtte celler, vil dei framleis vere samanslåtte.


Slå saman celler

warning

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.


For å bruka denne funksjonen …

Klikk og dra for å merkja cellene som skal slåast saman og gjer så eitt av følgjande:

I verktøylinja for formatering trykkjer du på:

Ikon Slå saman celler

Slå saman celler

Eller høgreklikk på utvalet for å opna sprettoppmenyen og vel Flett saman celler.
Viss det i staden kjem opp Del celler, inneheld utvalet celler som er fletta saman og kan ikkje flettast vidare.

Eller du kan kryssa av for Flett saman celler i fana Eigenskapar i sidepanelet.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Flett saman celler.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Flett saman og midtstill celler.

Cellene vert fletta saman og innhaldet vert midtstilt i den samanslegne cella.


Celler kan ikkje flettast saman igjen utan å splittast først.

note

Å slå saman eit celleutval som delvis inkluderer samanfletta celler er til vanleg mogleg med Del opp celler etterfølgd av Slå saman celler utan å endra det første utvalet. Resultatet er i stor grad avhenge av tidlegare val når du slår saman celler laga med dialogvindauget Slå saman celler-alternativa omtala nedanfor.


Det er ikkje støtte for fleirval, det vil seia at utvalet må vera rektangulært.

Dei fletta cellene får namn og innhald frå den første cella i utvalet.

Viss det skal flettast saman fleire celler med innhald, vert dialogvindauget Slå saman celler opna.

Innstillingar i dialogvindauget for å slå saman celler

Tre val er tilgjengelege:

Del opp celler

For å bruka denne funksjonen …

Merk cella som skal delast eller eit utval som inneheld cellene som skal delast, og gjer deretter eitt av følgjande:

I verktøylinja for formatering, trykk på:

Ikon Splitt samanslegne celler

Eller høgreklikk på utvalet for å opna sprettoppmenyen og vel Del opp celler.
Viss det i staden kjem opp Flett saman celler, inneheld utvalet ingen celler som er fletta saman.

Eller du kan fjerna avkryssinga for Flett saman celler i fana Eigenskapar i sidepanelet.

Eller du kan velja Format → Slå saman celler → Del celler.

Eller veksla mellom Format → Slå saman celler → Flett saman og midtstill celler


Støtt oss!