Bruka delsumverktøy

Calc har delsums-verktøyet som eit meir omfattande alternativ til DELSUM-funksjonen. I motsetnad til DELSUM, som berre fungerer på ein enkelt matrise, kan delsums-verktøyet laga delsummar for opptil tre matriser arrangert i merka kolonnar. Det grupperer også delsummar etter kategori og sorterer dei automatisk og eliminerer dermed behovet for å bruka autofilter og filterkategoriar manuelt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Delsummar.


Bruka delsumverktøyet

Slik set du inn delsummar i eit rekneark:

  1. Merk celleområdet for delsummane du vil rekna ut. Hugs å ta med kolonneoverskriftane. Alternativt kan du klikka på ei enkelt celle for å lata Calc finna området automatisk .

  2. Vel Data → Delsummar for å opna dialogvindauget for delsummar.

  3. I nedtrekkslista Gruppert etter på sida for den Første gruppe vel du ein kolonne etter kolonnenamnet. Oppføringar i celleområdet frå steg 1 vert gruppert og sortert etter samsvarande verdiar i denne kolonnen.

  4. I området Rekn ut delsummane for på sida Første gruppe, vel du ein kolonne som inneheld verdiar du vil finna delsummar for. Viss du seinare endrar verdiar i denne kolonnen, reknar Calc automatisk dette ut på nytt.

  5. I området Bruk funksjon i den første gruppa, vel du kva funksjon som skal brukast for å rekna ut delsummane for kolonnen som vart vald i steg 4.

  6. Gjenta steg 4 og 5 for å rekna ut delsummane for andre kolonnar på den første gruppesida.

  7. Du kan laga to delsumskategoriar til ved å bruka fana for Andre gruppe og Tredje gruppe og gjenta steg 3 til 6. Viss du ikkje vil leggja til fleire grupper, må du setja dei ubrukte gruppene til gruppert etter «-ingen-».

  8. Trykk OK. Calc vil leggja til delsum og talet på rader i celleområdet.

Delsum disposisjon

Når du brukar delsum-verktøyet, set Calc inn ein disposisjon til venstre for radnummerkolonnen. Denne disposisjonen viser den hierarkiske strukturen til delsummane dine og kan brukast til å gøyma eller visa data på ulike nivå i hierarkiet ved hjelp av dei nummererte kolonneindikatorane øvst i disposisjonen eller gruppeindikatorane, viste med teikna pluss (+) og minus (-) .

Denne funksjonen er nyttig viss du har mange delsummar, fordi du ganske enkelt kan gøyma detaljar på lågt nivå, for eksempel individuelle oppføringar, for å gje eit samandrag av data på eit høgare nivå.

For å slå av disposisjon, vel Data → Gruppe og disposisjon → Fjern disposisjon . Vil du gjenopprette dei, vel du Data → Gruppe og disposisjon → Autodisposisjon.

Støtt oss!