Hjelp til bruk av LibreOffice Calc

På hjelpesida for LibreOffice generelt finn du rettleiing for alle modular, mellom anna korleis du arbeider med vindauge og menyar, tilpassar LibreOffice, datakjelder, galleri og dra og slepp.

Dersom du treng hjelp om ein annan modul, kan du byta til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsområdet.

Formatera tabellar og celler

Frysa rader eller kolonnar som overskrifter

Utheva negative tal

Celler i valutaformat

Slå av automatiske endringar

Formatera rekneark

Bruka automatisk formatering på eit markert celleområde

Velja tema for ark

Tildela format med formlar

Bruka vilkårsformatering

Angra direkte formatering i eit dokument

Kopiera til fleire ark

Velja fleire celler

Slå saman og dela celler

Formatera tal med desimalar

Sjølvvalde talformat

Formatera tal som tekst

Konvertera tekst til tal

Setja inn og redigera merknadar

Gje nytt namn til ark

Endra radhøgd eller kolonnebreidd

Endra tabellvisinga

Bruka avrunda tal

Kopiera berre synlege celler

Kopiera formatering med formatpenselen

Setja inn linjeskift i celler

Rotere tekst

Skrive tekst med fleire linjer

Heva/senka skrift

Setja inn spesialteikn

Endra tekstfargen

Veksla mellom «Set inn modus» og «Overskriv-modus»

Setja inn harde mellomrom, bindestrekar og mjuke bindestrekar

Registrera endringar

Skrive inn verdiar og formlar

Skrive inn verdiar

Å rekne med formlar

Vise formlar eller verdiar

Å skrive inn formlar

Kopiera formlar

Utrekningar i rekneark

Utrekningar med datoar og klokkeslett

Rekna ut tidsskilnadar

Innskriving av brøkar

Skrive inn tal med innleiande nullar

Å bruka fleire ark

Navigera gjennom arkfaner

Fylle inn data automatisk basert på naboceller

Bruka sorteringslister

Bruka filtra

Å bruka autofiltrering

Bruka avanserte filter

Kopiera berre synlege celler

Skrive inn matriseformlar

Rotere tabellar (omstilla)

Sjølvvalde funksjonar

Skrive inn referansar

Namngje celler

Kjenna igjen namn som adresser

Referera til celler ved å dra og sleppe

Adresser og referansar, absolutte og relative

Referanse til nettadresser

Referera til andre ark

Skrive inn matriseformlar

Setja inn eksterne data i tabellar (nettspørjingar)

Databaseområde i tabellar

Definera eit databaseområde

Filtrere celleområde

Sortere data

Avanserte utrekningar

Pivottabell

Laga pivottabellar

Redigera pivottabellar

Filtrere pivottabellar

Opdatere pivottabellar

Slette pivottabellar

Val av utdataområde for pivottabell

Slå saman data

Å tilpasse verdiar

Utføre fleire operasjonar

Validiteten av celleinnhaldet

Bruka scenario

Skriva ut og førehandsvise sider

Definera utskriftsområde for eit ark

Skrive ut rekneark

Bestemme kor mange sider som skal skrivast ut

Skrive ut ark liggjande

Skrive ut rader eller kolonnar på kvar side

Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

Importera og eksportera dokument

Opna og lagra kommadelte tekstfiler (CSV-filer)

Importera og eksportera CSV tekstfiler med formlar

Importera og eksportera dBASE-filer

Lagra og opna ark i HTML

Senda dokument som e-post

Opna dokument som er lagra i andre format

Lagra dokumenta i andre format

Ymse

Snartastar (tilgjengelege i LibreOffice Calc)

Lima inn innhald i spesielle format

Byta arbeidsmappe

Verne celler mot endringar

Å oppheva cellevernet

Frysa rader eller kolonnar som overskrifter

Setja inn og redigera merknadar

Rotere tabellar (omstilla)

Sjølvvalde funksjonar

Setja inn eksterne data i tabellar (nettspørjingar)

19xx/20xx-år

Setja inn, redigera, lagra punktgrafikkbilde

Bruka linjestilar ved hjelp av verktøylinja

Definera pilstilar

Definera linjestilar

Opptak av makro

Støtt oss!