Importera og eksportera CSV tekstfiler med formlar

Kommadelte verdiar (Comma Separated Values – CSV) er eit filformat for tekstfiler som inneheld celleinnhaldet i eit enkelt rekneark. Komma, semikolon eller andre teikn vert brukte som skiljeteikn for å skilje celler. Tekststrengar vert sette i hermeteikn, tal vert skrive utan hermeteikn.

Slik importerer du ei CSV-fil

 1. Vel Fil → Opna.

 2. Vel formatet «Tekst CSV» i feltet Filtype. Merk fila og klikk Opna. Når ei fil har filendinga .csv vert filtypen kjent igjen automatisk.

 3. Du vil sjå dialogvindauget Tekstimport. Klikk på OK.

Tipsikon

Dersom CSV-fila inneheld formlar, men vil du importera resultata av formlane, må du velja - LibreOffice Calc → Vis og fjerna markeringa i feltet Formlar.


Slik eksporterer du formlar og verdiar som CSV-filer

 1. Vel arket som skal lagrast som ei CSV-fil.

 2. Dersom du vil eksportera formlar som formlar, for eksempel «=SUMMER(A1:B5)», gjer du slik:

  Vel → LibreOffice Calc → Vis.

  Kryss av for Formlar i området Vis. Trykk på OK.

  Dersom du vil eksportera resultatet av utrekningane i staden for formlane, må Formlar vera slått av.

 3. Vel Fil → Lagra som. Dialogvindauget Lagra som vert opna.

 4. Vel formatet «Tekst CSV» i feltet Filtype.

 5. Skriv inn eit filnamn og vel Lagra.

 6. Dialogvindauget Eksporter tekstfil er nå synleg. Her vel du teiknsett og felt- og tekstgrenser (skiljeteikna) for dei dataa som skal eksporterast. Avslutt med OK.

 7. Etter at du har lagra kan du om ønskjeleg avmarkera avkrysingsfeltet Formlar for å sjå utrekningane av tabellen igjen.

Støtt oss!