Snartastar for rekneark

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan lĂžyse dette problemet ved Ă„ velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


For Ä fylla eit celleomrÄde med formelen du skreiv inn i Input line, trykk + Enter.

For Ä oppretta ei matrise der alle cellene inneheld den same informasjonen som du skreiv inn i Skrivefeltet, trykk pÄ «Shift++Enter». Du kan ikkje redigera komponentane i matrisa.

For Ä markera fleire celler i ulike omrÄd av eit ark, held du nede nede medan du drar i dei ulike omrÄda.

For Ä velja fleire ark i eit rekneark kan du halda nede «» medan du trykkjer pÄ namnefanene ved nederste kanten av arbeidsomrÄdet. For Ä velja berre eitt enkelt ark i ei merking, hald «Shift» nede og trykk sÄ pÄ namnefana for arket.

For Ä setja inn eit manuelt linjeskift i ei celle, kan du trykkja i cella og sÄ trykkja pÄ « + Enter».

Trykk pÄ rettetasten for Ä sletta innhaldet i dei markerte cellene. Dette opnar for dialogvindauget Slett innhald der du kan velja kva som skal slettast i cella. For Ä sletta innhaldet i den markerte cella utan Ä fÞrst opna dialogvindauget, kan du trykkja «Delete»-tasten.

Navigering i rekneark

Snartastar

Effekt

+Home

Flyttar peikaren til den fĂžrste cella i arket (A1).

«+End»

Flyttar peikaren til den siste cella i arket som inneheld data.

Home

Flyttar skrivemerket til den fĂžrste cella i den gjeldande rada.

End

Flyttar markĂžren til den siste cella den gjeldande rada.

Shift+Home

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella til den fÞrste cella i den gjeldande rada.

Shift+End

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella til den siste cella i den gjeldande rada.

Shift + Page Up

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella opp til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler frÄ den gjeldande cella ned til ei side i den gjeldande kolonna eller utvidar den gjeldande markeringa ei side ned.

Shift + Mellomrom

Markerer den gjeldande rada eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande rader.

+ Mellomrom

Markerer den gjeldande kolonnen eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande kolonnar.

+ Shift + Mellomrom

Merkjer alle cellene i arket.

«+Venstre piltast»

Flyttar markĂžren mot venstre til starten og slutten av celleblokker med data. Viss cella til venstre for markĂžren er tom eller cella med markĂžren er tom, vert markĂžren flytt mot venstre i rada til den neste cella med innhald. Viss rada til venstre for markĂžren er tom, vert markĂžren flytt til den fĂžrste cella i rada.

«+HÞgre piltast»

Flyttar markĂžren mot hĂžgre til starten og slutten av celleblokker med data. Viss cella til hĂžgre for markĂžren er tom eller cella med markĂžren er tom, vert markĂžren flytt mot hĂžgre i rada til den neste cella med innhald. Viss rada til hĂžgre for markĂžren er tom, vert markĂžren flytt til den siste cella i rada.

«+Piltast opp»

Flyttar markĂžren oppover til starten og slutten av celleblokker med data. Viss cella over markĂžren er tom eller cella med markĂžren er tom, vert markĂžren flytt opp til den neste celleblokka med innhald. Viss kolonnen over markĂžren er tom, vert markĂžren flytt opp til den fĂžrste cella i kolonnen.

«+Piltast ned»

Flyttar markĂžren nedover til starten og slutten av celleblokker med data. Viss cella under markĂžren er tom eller cella med markĂžren er tom, vert markĂžren flytt ned til den neste celleblokka med innhald. Viss kolonnen under markĂžren er tom, vert markĂžren flytt ned til den siste cella i kolonnen.

+Shift + Piltast

Merk alle cellene i omrÄdet laga med markÞren ved Ä bruka kombinasjonar med + piltastane. Viss metoden vert brukt til Ä merkja bÄde rader og kolonnar, vert det merkt eit firkanta omrÄde.

+ Page Up

Flyttar eitt ark til venstre.

I fĂžrehandsvising av utskrift: Flyttar til den fĂžrre utskriftssida.

+ Page Down

Flyttar eitt ark til hĂžgre.

I fĂžrehandsvising av utskrift: Flyttar til den neste utskriftssida.

+ Page Up

Flyttar eitt skjermbilete til venstre.

+ Page Down

Flyttar eit skjermbilete til hĂžgre.

Shift+ + Page Up

Legg det fĂžrre arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkt, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det fĂžrre arket. Gjer det fĂžrre arket til det gjeldande arket.

Shift+ + Page Down

Legg det neste arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkte, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det neste arket. Gjer det neste arket til det gjeldande arket.

+ *

der (*) er multiplikasjonsteiknet pÄ det numeriske tastaturet

Merkjer dataomrÄdet som inneheld markÞren. Eit dataomrÄde er her det samanhengande celleomrÄdet som inneheld data og er avgrensa av tome rader og kolonnar.

+ /

der (/) er divisjonsteiknet pÄ det numeriske tastaturet

Merkjer det matriseformelomrÄdet som markÞren er i.

« + Pluss-tasten»

Set inn celler (som i menyen Set inn → Celler)

+ Minus-tasten

Slett celler (som i menyen Rediger → Slett celler)

Enter (i eit vald omrÄde)

Flyttar markĂžren ei celle nedover i eit vald omrĂ„de. For Ă„ bestemma retninga som markĂžren skal flyttast, vel du → LibreOffice Calc → Generelt.

+ ` (sjÄ merknad under denne tabellen)

Viser eller gĂžymer formlane i staden for verdiane i alle cellene.


note

Tasten «`» sit ved sida av tasten «1» pĂ„ dei fleste engelske tastatura og til hĂžgre for tasten «+» pĂ„ dei fleste norske tastatura. Dersom tastaturet du brukar ikkje viser denne tasten, kan du tildela teiknet til ein annen tast: Vel «VerktĂžy → Tilpass», klikk pĂ„ fana «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Funksjonstastar i rekneark

Snartastar

Effekt

+F1

Viser merknaden som er knytt til den gjeldande cella

F2

Skifter til redigeringsmodus og plasserer markÞren ved slutten av innhaldet i den gjeldande cella. Trykk igjen for Ä gÄ ut av redigeringsmodus.

Dersom markÞren er over ein skriveboks i eit dialogvindauge som har ein Minimer-knapp, er dialogvindauget gÞymd og skrivefeltet held fram med Ä vere synleg. Trykk «F2» igjen for Ä visa heile dialogvindauget.

+ F2

Opnar funksjonsvegvisaren.

Shift+ + F2

Flyttar markĂžren til Skrivefeltet der du kan skrive inn ein formel for den gjeldande cella.

+ F3

Opnar dialogvindauget Skriv inn namn.

Shift+ + F4

Viser eller gĂžymer database-oversikta.

F4

Reorganiserer dei relative eller absolutte referansane (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller gĂžymer Dokumentstruktur.

Shift + F5

Sporer bindingar

Shift + F9

Sporer fÞregÄande

Shift++F5

Flytt markÞren frÄ Innskrivingslinja til feltet for arkomrÄdet. Du kan ogsÄ bruka Shift + + T.

F7

Kontrollerer stavinga til det aktive arket.

+F7

Opnar synonymordboka dersom den gjeldande cella inneheld tekst.

F8

SlÄr av eller pÄ fleire valmodus. I denne modusen kan du bruka piltastane for Ä utvida merkinga. Du kan ogsÄ trykkja pÄ ei anna celle for Ä utvida merkinga.

+F8

Uthevar celler som inneheld verdiar.

F9

Reknar ut dei endra formlane pÄ nytt i det gjeldande arket.

« + Shift + F9»

Reknar alle formlane i alle arka pÄ nytt.

« + F9»

Oppdater det valde diagrammet.

«»

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja stil til innhaldet i cella eller til det gjeldande arket.

Shift + F11

Oppretter ein dokumentmal.

Shift+F11

Oppdaterer malane.

F12

Grupperer det valde dataomrÄdet.

+ F12

Opphever grupperinga av det valde dataomrÄdet.

+ Pil ned

Aukar hÞgda pÄ den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil opp

Forminskar hÞgda pÄ den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil hĂžgre

Aukar breidda pÄ den gjeldande kolonnen.

+ Pil venstre

Forminskar breidda pÄ den gjeldande kolonnen.

« + Shift + Piltast»

Optimerer kolonnebreidda eller radhÞgda basert pÄ den gjeldande cella.


Formatering av celler med snartastane

Desse celleformateringane kan leggjast til frÄ tastaturet:

Snartastar

Effekt

«+1» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Opnar dialogvindauget «Formater celler»

«+Shift+1» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

To desimalar, tusentalsskiljeteikn

«+Shift+2» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

« + Shift + 4» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

« + Shift + 5» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformat (to desimalar)

« + Shift + 6» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standardformat


Bruk pivottabellen

SnĂžggtastane nedanfor er for dialogvindauget Utforming av pivottabell.

Tastar

Effekt

Tabulator

Endrar fokus ved Ä gÄ framover gjennom omrÄde og knappar i dialogvindauget.

Shift + Tabulator

Endrar fokus ved Ä gÄ bakover gjennom omrÄde og knappar i dialogvindauget.

Pil opp

Flyttar fokus eitt element opp i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil ned

Flyttar fokus eitt element ned i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil venstre

Flyttar fokus eitt element til venstre i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil hĂžgre

Flyttar fokus eitt element til hÞgre i det gjeldande dialogomrÄdet.

Heim

Markerer det fÞrste elementet i det gjeldande dialogomrÄdet.

End

Merkjer det siste elementet i det gjeldande dialogomrÄdet.

og det understreka teiknet i etiketten «Radfelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i omrÄdet «Radfelt».

og det understreka teiknet i «Kolonnefeltet».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i omrÄdet «Kolonnefelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Datafelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til omrÄdet «Datafelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Filter».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til omrÄdet «Filter».

+ Pil opp

Flyttar det gjeldande feltet opp Ă©in plass.

+ Pil ned

Flyttar det gjeldande feltet ned Ă©in plass.

+ Pil venstre

Flyttar det gjeldande feltet Ă©in plass mot venstre.

+ Pil hĂžgre

Flyttar det gjeldande feltet ein plass mot hĂžgre.

+ Home

Flyttar det gjeldande feltet til den fĂžrste plassen.

+ End

Flyttar det gjeldande feltet til den siste plassen.

Delete

Fjernar det gjeldande feltet frÄ omrÄdet.


StĂžtt oss!