Snartastar for rekneark

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


For å fylla eit celleområde med formelen du skreiv inn i Input line, trykk + Enter.

For å oppretta ei matrise der alle cellene inneheld den same informasjonen som du skreiv inn i Skrivefeltet, trykk på «Shift++Enter». Du kan ikkje redigera komponentane i matrisa.

For å markera fleire celler i ulike områd av eit ark, held du nede nede medan du drar i dei ulike områda.

For å velja fleire ark i eit rekneark kan du halda nede «» medan du trykkjer på namnefanene ved nederste kanten av arbeidsområdet. For å velja berre eitt enkelt ark i ei merking, hald «Shift» nede og trykk så på namnefana for arket.

For å setja inn eit manuelt linjeskift i ei celle, kan du trykkja i cella og så trykkja på « + Enter».

Trykk på rettetasten for å sletta innhaldet i dei markerte cellene. Dette opnar for dialogvindauget Slett innhald der du kan velja kva som skal slettast i cella. For å sletta innhaldet i den markerte cella utan å først opna dialogvindauget, kan du trykkja «Delete»-tasten.

Navigering i rekneark

Snartastar

Effekt

+Home

Flyttar peikaren til den første cella i arket (A1).

«+End»

Flyttar peikaren til den siste cella i arket som inneheld data.

Home

Flyttar skrivemerket til den første cella i den gjeldande rada.

End

Flytter markøren til den siste kolonnen som inneheld data i kva rad som helst.

Shift+Home

Markerer cellene frå den gjeldande cella til den første cella i den gjeldande rada.

Shift+End

Markerer alle cellene frå den gjeldande cella til den siste cella som inneheld data i kva rad som helst.

Shift + Page Up

Markerer cellene frå den gjeldande cella opp til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler frå den gjeldande cella ned til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side ned.

Shift + Mellomrom

Markerer den gjeldande rada eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande rader.

+ Mellomrom

Markerer den gjeldande kolonnen eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande kolonnar.

+ Shift + Mellomrom

Merkjer alle cellene i arket.

«+Venstre piltast»

Flytter markøren mot venstre til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella til venstre for markøren er tom eller cella med markøren er tom, vert markøren flytt mot venstre i den gjeldande rada til han når neste celle med innhald. Viss alle cellene i same rada til venstre for markøren er tomme, vert markøren flytt til den første cella i rada.

«+Høgre piltast»

Flytter markøren mot høgre til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella til høgre for markøren er tom eller cella med markøren er tom, vert markøren flytt mot høgre i den gjeldande rada til han når neste celle med innhald. Viss alle cellene i same rada til høgre for markøren er tomme, vert markøren flytt til den siste cella i rada.

«+Piltast opp»

Flytter markøren oppover til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella over markøren er tom eller cella med markøren er tom, vert markøren flytt oppover i den gjeldande kolonnen til han når neste celle med innhald. Viss alle cellene i same kolonnen over markøren er tomme, vert markøren flytt til den første cella i kolonnen.

«+Piltast ned»

Flytter markøren nedover til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella under markøren er tom eller cella med markøren er tom, vert markøren flytt nedover i den gjeldande kolonnen til han når neste celle med innhald. Viss alle cellene i same kolonnen under markøren er tomme, vert markøren flytt til densiste cella i kolonnen.

+Shift + Piltast

Merker alle celler i området som er laga ved å flytta markøren ved hjelp av tastekombinasjonane + Piler. Viss det vert brukt til å merkja rader og kolonnar saman, vert det merkt eit rektangulært celleområde. Viss markøren er i ei tom celle, vert det merkte området strekt frå den gjeldande cella til den første cella med verdi i den retninga pila peikar.

+ Page Up

Flyttar eitt ark til venstre.

I førehandsvising av utskrift: Flyttar til den førre utskriftssida.

+ Page Down

Flyttar eitt ark til høgre.

I førehandsvising av utskrift: Flyttar til den neste utskriftssida.

+ Page Up

Flyttar eitt skjermbilete til venstre.

+ Page Down

Flyttar eit skjermbilete til høgre.

Shift+ + Page Up

Legg det førre arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkt, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det førre arket. Gjer det førre arket til det gjeldande arket.

Shift+ + Page Down

Legg det neste arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkte, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det neste arket. Gjer det neste arket til det gjeldande arket.

+ *

der (*) er multiplikasjonsteiknet på det numeriske tastaturet

Merkjer dataområdet som inneheld markøren. Eit dataområde er her det samanhengande celleområdet som inneheld data og er avgrensa av tome rader og kolonnar.

+ /

der (/) er divisjonsteiknet på det numeriske tastaturet

Merkjer det matriseformelområdet som markøren er i.

« + Pluss-tasten»

Set inn celler (som i menyen Set inn → Celler)

+ Minus-tasten

Slett celler (som i menyen Rediger → Slett celler)

Enter (i eit vald område)

Flytter markøren ei celle nedover i eit vald område. For å bestemma retninga som markøren skal flyttast, vel du → LibreOffice Calc → Generelt og endrar markeringa for Trykk Enter for å flytta utvalet.

Skriv inn (etter å ha kopiert celleinnhaldet)

Viss celleinnhaldet nettopp er kopiert til utklippstavla og det ikkje er gjort andre endringar i den gjeldande fila, vert innhaldet i utklippstavla limt inn der markøren er plassert når du trykkjer Enter.

Shift + Enter

Viss utklippstavla inneheld celleinnhald og det ikkje er gjort endringar i fila, har Shift + Enter den same funksjonen som Enter og limar innhaldet i utklippstavla inn der markøren er plassert.

Viss ingen celler er merkte, vil Shift + Enter flytta markøren i den motsette retninga av slik ho er definert i innstillinga Trykk Enter for å flytta utvalet i → LibreOffice Calc → Generelt.

Viss eit celleområde er merkt, vil Shift + Enter flytta markøren inne i det gjeldande utvalet i motsett retning av slik det er definert i innstillinga Trykk Enter for å flytta utvalet.

+ ` (sjå merknad under denne tabellen)

Viser eller gøymer formlane i staden for verdiane i alle cellene.


note

Tasten «`» sit ved sida av tasten «1» på dei fleste engelske tastatura og til høgre for tasten «+» på dei fleste norske tastatura. Dersom tastaturet du brukar ikkje viser denne tasten, kan du tildela teiknet til ein annen tast: Vel «Verktøy → Tilpass», klikk på fana «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Kopiera og gje nytt namn til ark

Du kan trykkja på arkfanene som vert brukte for å navigera mellom arka, saman med ulike tastekombinasjonar for å utføra desse operasjonane:

Snøggtastar

Effekt

+ Dra arkfana

Lagar ein kopi av arket som det vart trykt på fana til. Det kopierte arket vert sett inn der museknappen vart sleppt.

+ Klikk på arkfana

Gjer at arket kan redigerast. Rediger arknamnet og trykk Enter når du er ferdig.


Funksjonstastar i rekneark

Snartastar

Effekt

+F1

Viser merknaden som er knytt til den gjeldande cella

F2

Når ei celle er merkt, trykkjer du F2 for å opna celleinnhaldet for redigering. Viss cella inneheld ein formel, bruker du piltastane til å navigere i arket for å skriva inn områdeadresser i formelen på ein enkel måte.

Trykk F2 på nytt for å slå på bruken av piltastane til å flytta markøren i formelteksten.

Kvart vidare bruk av snarvegen F2 byter mellom dei to tilstandane som er omtalte tidlegare.

Nokre dialogvindauge har inndatafelt med ein Forminsk-knapp. Viss du trykkjer på F2 medan markøren er inne i eit slikt felt, vert kommandoen Forminsk utført.

+ F2

Opnar funksjonsvegvisaren.

Shift+ + F2

Flyttar markøren til Skrivefeltet der du kan skrive inn ein formel for den gjeldande cella.

+ F3

Opnar dialogvindauget Skriv inn namn.

Shift+ + F4

Viser eller gøymer database-oversikta.

F4

Reorganiserer dei relative eller absolutte referansane (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller gøymer Dokumentstruktur.

Shift + F5

Sporar underordna

Shift + F9

Sporer overordna

Shift++F5

Flytt markøren frå Innskrivingslinja til feltet for arkområdet. Du kan også bruka Shift + + T.

F7

Kontrollerer stavinga til det aktive arket.

+F7

Opnar synonymordboka dersom den gjeldande cella inneheld tekst.

F8

Slår av eller på fleire valmodus. I denne modusen kan du bruka piltastane for å utvida merkinga. Du kan også trykkja på ei anna celle for å utvida merkinga.

+F8

Uthevar celler som inneheld verdiar.

F9

Reknar ut dei endra formlane på nytt i det gjeldande arket.

« + Shift + F9»

Reknar alle formlane i alle arka på nytt.

« + F9»

Oppdater det valde diagrammet.

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja stil til innhaldet i cella eller til det gjeldande arket.

Shift + F11

Oppretter ein dokumentmal.

Shift+F11

Oppdaterer malane.

F12

Grupperer det valde dataområdet.

+ F12

Opphever grupperinga av det valde dataområdet.

+ Pil ned

Aukar høgda på den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil opp

Forminskar høgda på den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil høgre

Aukar breidda på den gjeldande kolonnen.

+ Pil venstre

Forminskar breidda på den gjeldande kolonnen.

« + Shift + Piltast»

Optimerer kolonnebreidda eller radhøgda basert på den gjeldande cella.


Formatering av celler med snartastane

Desse celleformateringane kan leggjast til frå tastaturet:

Snartastar

Effekt

«+1» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Opnar dialogvindauget «Formater celler»

«+Shift+1» (ikkje på det numeriske tastaturet)

To desimalar, tusentalsskiljeteikn

«+Shift+2» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

« + Shift + 4» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

« + Shift + 5» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformat (to desimalar)

« + Shift + 6» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standardformat


Bruk pivottabellen

Snøggtastane nedanfor er for dialogvindauget Utforming av pivottabell.

Tastar

Effekt

Tabulator

Endrar fokus ved å gå framover gjennom område og knappar i dialogvindauget.

Shift + Tabulator

Endrar fokus ved å gå bakover gjennom område og knappar i dialogvindauget.

Pil opp

Flyttar fokus eitt element opp i det gjeldande dialogområdet.

Pil ned

Flyttar fokus eitt element ned i det gjeldande dialogområdet.

Pil venstre

Flyttar fokus eitt element til venstre i det gjeldande dialogområdet.

Pil høgre

Flyttar fokus eitt element til høgre i det gjeldande dialogområdet.

Heim

Markerer det første elementet i det gjeldande dialogområdet.

End

Merkjer det siste elementet i det gjeldande dialogområdet.

og det understreka teiknet i etiketten «Radfelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i området «Radfelt».

og det understreka teiknet i «Kolonnefeltet».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i området «Kolonnefelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Datafelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til området «Datafelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Filter».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til området «Filter».

+ Pil opp

Flyttar det gjeldande feltet opp éin plass.

+ Pil ned

Flyttar det gjeldande feltet ned éin plass.

+ Pil venstre

Flyttar det gjeldande feltet éin plass mot venstre.

+ Pil høgre

Flyttar det gjeldande feltet ein plass mot høgre.

+ Home

Flyttar det gjeldande feltet til den første plassen.

+ End

Flyttar det gjeldande feltet til den siste plassen.

Delete

Fjernar det gjeldande feltet frå området.


Støtt oss!