Snartastar for rekneark

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan lĂžyse dette problemet ved Ă„ velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


For Ä fylla eit celleomrÄde med formelen du skreiv inn i Input line, trykk + Enter.

For Ä oppretta ei matrise der alle cellene inneheld den same informasjonen som du skreiv inn i Skrivefeltet, trykk pÄ «Shift++Enter». Du kan ikkje redigera komponentane i matrisa.

For Ä markera fleire celler i ulike omrÄd av eit ark, held du nede nede medan du drar i dei ulike omrÄda.

For Ä velja fleire ark i eit rekneark kan du halda nede «» medan du trykkjer pÄ namnefanene ved nederste kanten av arbeidsomrÄdet. For Ä velja berre eitt enkelt ark i ei merking, hald «Shift» nede og trykk sÄ pÄ namnefana for arket.

For Ä setja inn eit manuelt linjeskift i ei celle, kan du trykkja i cella og sÄ trykkja pÄ « + Enter».

Trykk pÄ rettetasten for Ä sletta innhaldet i dei markerte cellene. Dette opnar for dialogvindauget Slett innhald der du kan velja kva som skal slettast i cella. For Ä sletta innhaldet i den markerte cella utan Ä fÞrst opna dialogvindauget, kan du trykkja «Delete»-tasten.

Navigering i rekneark

Snartastar

Effekt

+Home

Flyttar peikaren til den fĂžrste cella i arket (A1).

«+End»

Flyttar peikaren til den siste cella i arket som inneheld data.

Home

Flyttar skrivemerket til den fĂžrste cella i den gjeldande rada.

End

Flytter markĂžren til den siste cella som inneheld verdiar i den gjeldande rada.

Shift+Home

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella til den fÞrste cella i den gjeldande rada.

Shift+End

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella til den siste cella som inneheld verdiar i den gjeldande rada.

Shift + Page Up

Markerer cellene frÄ den gjeldande cella opp til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler frÄ den gjeldande cella ned til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side ned.

Shift + Mellomrom

Markerer den gjeldande rada eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande rader.

+ Mellomrom

Markerer den gjeldande kolonnen eller utvid den gjeldande merkinga til alle gjeldande kolonnar.

+ Shift + Mellomrom

Merkjer alle cellene i arket.

«+Venstre piltast»

Flytter markÞren mot venstre til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella til venstre for markÞren er tom eller cella med markÞren er tom, vert markÞren flytt mot venstre i den gjeldande rada til han nÄr neste celle med innhald. Viss alle cellene i same rada til venstre for markÞren er tomme, vert markÞren flytt til den fÞrste cella i rada.

«+HÞgre piltast»

Flytter markÞren mot hÞgre til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella til hÞgre for markÞren er tom eller cella med markÞren er tom, vert markÞren flytt mot hÞgre i den gjeldande rada til han nÄr neste celle med innhald. Viss alle cellene i same rada til hÞgre for markÞren er tomme, vert markÞren flytt til den siste cella i rada.

«+Piltast opp»

Flytter markÞren oppover til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella over markÞren er tom eller cella med markÞren er tom, vert markÞren flytt oppover i den gjeldande kolonnen til han nÄr neste celle med innhald. Viss alle cellene i same kolonnen over markÞren er tomme, vert markÞren flytt til den fÞrste cella i kolonnen.

«+Piltast ned»

Flytter markÞren nedover til byrjinga og slutten av celleblokker med data. Viss cella under markÞren er tom eller cella med markÞren er tom, vert markÞren flytt nedover i den gjeldande kolonnen til han nÄr neste celle med innhald. Viss alle cellene i same kolonnen under markÞren er tomme, vert markÞren flytt til densiste cella i kolonnen.

+Shift + Piltast

Merker alle celler i omrÄdet som er laga ved Ä flytta markÞren ved hjelp av tastekombinasjonane + Piler. Viss det vert brukt til Ä merkja rader og kolonnar saman, vert det merkt eit rektangulÊrt celleomrÄde. Viss markÞren er i ei tom celle, vert det merkte omrÄdet strekt frÄ den gjeldande cella til den fÞrste cella med verdi i den retninga pila peikar.

+ Page Up

Flyttar eitt ark til venstre.

I fĂžrehandsvising av utskrift: Flyttar til den fĂžrre utskriftssida.

+ Page Down

Flyttar eitt ark til hĂžgre.

I fĂžrehandsvising av utskrift: Flyttar til den neste utskriftssida.

+ Page Up

Flyttar eitt skjermbilete til venstre.

+ Page Down

Flyttar eit skjermbilete til hĂžgre.

Shift+ + Page Up

Legg det fĂžrre arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkt, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det fĂžrre arket. Gjer det fĂžrre arket til det gjeldande arket.

Shift+ + Page Down

Legg det neste arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkte, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det neste arket. Gjer det neste arket til det gjeldande arket.

+ *

der (*) er multiplikasjonsteiknet pÄ det numeriske tastaturet

Merkjer dataomrÄdet som inneheld markÞren. Eit dataomrÄde er her det samanhengande celleomrÄdet som inneheld data og er avgrensa av tome rader og kolonnar.

+ /

der (/) er divisjonsteiknet pÄ det numeriske tastaturet

Merkjer det matriseformelomrÄdet som markÞren er i.

« + Pluss-tasten»

Set inn celler (som i menyen Set inn → Celler)

+ Minus-tasten

Slett celler (som i menyen Rediger → Slett celler)

Enter (i eit vald omrÄde)

Flytter markĂžren ei celle nedover i eit vald omrĂ„de. For Ă„ bestemma retninga som markĂžren skal flyttast, vel du → LibreOffice Calc → Generelt og endrar markeringa for Trykk Enter for Ă„ flytta utvalet.

Skriv inn (etter Ă„ ha kopiert celleinnhaldet)

Viss celleinnhaldet nettopp er kopiert til utklippstavla og det ikkje er gjort andre endringar i den gjeldande fila, vert innhaldet i utklippstavla limt inn der markÞren er plassert nÄr du trykkjer Enter.

Shift + Enter

Viss utklippstavla inneheld celleinnhald og det ikkje er gjort endringar i fila, har Shift + Enter den same funksjonen som Enter og limar innhaldet i utklippstavla inn der markĂžren er plassert.

Viss ingen celler er merkte, vil Shift + Enter flytta markĂžren i den motsette retninga av slik ho er definert i innstillinga Trykk Enter for Ă„ flytta utvalet i → LibreOffice Calc → Generelt.

Viss eit celleomrÄde er merkt, vil Shift + Enter flytta markÞren inne i det gjeldande utvalet i motsett retning av slik det er definert i innstillinga Trykk Enter for Ä flytta utvalet.

+ ` (sjÄ merknad under denne tabellen)

Viser eller gĂžymer formlane i staden for verdiane i alle cellene.


note

Tasten «`» sit ved sida av tasten «1» pĂ„ dei fleste engelske tastatura og til hĂžgre for tasten «+» pĂ„ dei fleste norske tastatura. Dersom tastaturet du brukar ikkje viser denne tasten, kan du tildela teiknet til ein annen tast: Vel «VerktĂžy → Tilpass», klikk pĂ„ fana «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Kopiera og gje nytt namn til ark

Du kan trykkja pÄ arkfanene som vert brukte for Ä navigera mellom arka, saman med ulike tastekombinasjonar for Ä utfÞra desse operasjonane:

SnĂžggtastar

Effekt

+ Dra arkfana

Lagar ein kopi av arket som det vart trykt pÄ fana til. Det kopierte arket vert sett inn der museknappen vart sleppt.

+ Klikk pÄ arkfana

Gjer at arket kan redigerast. Rediger arknamnet og trykk Enter nÄr du er ferdig.


Funksjonstastar i rekneark

Snartastar

Effekt

+F1

Viser merknaden som er knytt til den gjeldande cella

F2

NÄr ei celle er merkt, trykkjer du F2 for Ä opna celleinnhaldet for redigering. Viss cella inneheld ein formel, bruker du piltastane til Ä navigere i arket for Ä skriva inn omrÄdeadresser i formelen pÄ ein enkel mÄte.

Trykk F2 pÄ nytt for Ä slÄ pÄ bruken av piltastane til Ä flytta markÞren i formelteksten.

Kvart vidare bruk av snarvegen F2 byter mellom dei to tilstandane som er omtalte tidlegare.

Nokre dialogvindauge har inndatafelt med ein Forminsk-knapp. Viss du trykkjer pÄ F2 medan markÞren er inne i eit slikt felt, vert kommandoen Forminsk utfÞrt.

+ F2

Opnar funksjonsvegvisaren.

Shift+ + F2

Flyttar markĂžren til Skrivefeltet der du kan skrive inn ein formel for den gjeldande cella.

+ F3

Opnar dialogvindauget Skriv inn namn.

Shift+ + F4

Viser eller gĂžymer database-oversikta.

F4

Reorganiserer dei relative eller absolutte referansane (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller gĂžymer Dokumentstruktur.

Shift + F5

Sporer bindingar

Shift + F9

Sporer fÞregÄande

Shift++F5

Flytt markÞren frÄ Innskrivingslinja til feltet for arkomrÄdet. Du kan ogsÄ bruka Shift + + T.

F7

Kontrollerer stavinga til det aktive arket.

+F7

Opnar synonymordboka dersom den gjeldande cella inneheld tekst.

F8

SlÄr av eller pÄ fleire valmodus. I denne modusen kan du bruka piltastane for Ä utvida merkinga. Du kan ogsÄ trykkja pÄ ei anna celle for Ä utvida merkinga.

+F8

Uthevar celler som inneheld verdiar.

F9

Reknar ut dei endra formlane pÄ nytt i det gjeldande arket.

« + Shift + F9»

Reknar alle formlane i alle arka pÄ nytt.

« + F9»

Oppdater det valde diagrammet.

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja stil til innhaldet i cella eller til det gjeldande arket.

Shift + F11

Oppretter ein dokumentmal.

Shift+F11

Oppdaterer malane.

F12

Grupperer det valde dataomrÄdet.

+ F12

Opphever grupperinga av det valde dataomrÄdet.

+ Pil ned

Aukar hÞgda pÄ den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil opp

Forminskar hÞgda pÄ den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil hĂžgre

Aukar breidda pÄ den gjeldande kolonnen.

+ Pil venstre

Forminskar breidda pÄ den gjeldande kolonnen.

« + Shift + Piltast»

Optimerer kolonnebreidda eller radhÞgda basert pÄ den gjeldande cella.


Formatering av celler med snartastane

Desse celleformateringane kan leggjast til frÄ tastaturet:

Snartastar

Effekt

«+1» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Opnar dialogvindauget «Formater celler»

«+Shift+1» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

To desimalar, tusentalsskiljeteikn

«+Shift+2» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

« + Shift + 4» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

« + Shift + 5» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformat (to desimalar)

« + Shift + 6» (ikkje pÄ det numeriske tastaturet)

Standardformat


Bruk pivottabellen

SnĂžggtastane nedanfor er for dialogvindauget Utforming av pivottabell.

Tastar

Effekt

Tabulator

Endrar fokus ved Ä gÄ framover gjennom omrÄde og knappar i dialogvindauget.

Shift + Tabulator

Endrar fokus ved Ä gÄ bakover gjennom omrÄde og knappar i dialogvindauget.

Pil opp

Flyttar fokus eitt element opp i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil ned

Flyttar fokus eitt element ned i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil venstre

Flyttar fokus eitt element til venstre i det gjeldande dialogomrÄdet.

Pil hĂžgre

Flyttar fokus eitt element til hÞgre i det gjeldande dialogomrÄdet.

Heim

Markerer det fÞrste elementet i det gjeldande dialogomrÄdet.

End

Merkjer det siste elementet i det gjeldande dialogomrÄdet.

og det understreka teiknet i etiketten «Radfelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i omrÄdet «Radfelt».

og det understreka teiknet i «Kolonnefeltet».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet inn i omrÄdet «Kolonnefelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Datafelt».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til omrÄdet «Datafelt».

og det understreka teiknet i etiketten «Filter».

Kopierer eller flyttar det gjeldande feltet til omrÄdet «Filter».

+ Pil opp

Flyttar det gjeldande feltet opp Ă©in plass.

+ Pil ned

Flyttar det gjeldande feltet ned Ă©in plass.

+ Pil venstre

Flyttar det gjeldande feltet Ă©in plass mot venstre.

+ Pil hĂžgre

Flyttar det gjeldande feltet ein plass mot hĂžgre.

+ Home

Flyttar det gjeldande feltet til den fĂžrste plassen.

+ End

Flyttar det gjeldande feltet til den siste plassen.

Delete

Fjernar det gjeldande feltet frÄ omrÄdet.


StĂžtt oss!