Para t-test

Reknar ut den para t-testen av to dataprøver.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Para t-test


Ein para t-test er ein test på statistiske hypotesar som følgjer Student-fordelinga.

note

Du finn meir informasjon (på engelsk) om para t-testar i denne Wikipediaartikkelen.


Data

Variabel 1 område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyserast.

Variabel 2 område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyserast.

Resultat til: Referanse til den øvre, venstre cella i området resultata skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultat for para t-test:

Tabellen nedanfor viser resultata av para t-test for dataserien ovanfor:

para t-test

Alfa

0.05

Hypotetisk middeldifferanse

0

Variabel 1

Variabel 2

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Varians

125.0769230769

94.4358974359

Observasjonar

13

13

Pearson-korrelasjon

-0.0617539772

Observert gjennomsnittsskilnad

-3.5384615385

Differensvariansar

232.9358974359

df

12

t Stat

-0.8359262137

P (T<=t) einsidig

0.2097651442

t kritisk einsidig

1.7822875556

P (T<=t) tosidig

0.4195302884

t kritisk tosidig

2.1788128297


Støtt oss!