Regresjonsanalyse

Utfører lineær, logaritmisk eller potensiell regresjonsanalyse av eit datasett som inneheld éin avhengig variabel og fleire uavhengige variablar..

For eksempel kan eit avlingsutbyte (avhengig variabel) vera relatert til nedbør, temperaturtilhøve, solskin, råme, jordkvalitet og meir, alle uavhengige variablar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Regresjon


Merknadsikon

Du finn meir informasjon (på engelsk) om regresjonsanalyse i denne Wikipediaartikkelen.


Data

Uavhengige variablar (X) område:

Skriv inn eit enkelt område som inneheld fleire uavhengige variabelobservasjonar (langs kolonnar eller rader). Alle X-variabelobservasjonane skal skrivast in ved sida av kvarandre i den same tabellen.

Avhengige variablar (Y)-område:

Skriv inn området som inneheld dei avhengige variablane det skal reknast ut regresjonen for.

Både X- og Y-område har etikettar

Merk av for å gjera den første rada eller kolonnen i datasettet som variabelnamn i utdataområdet.

Resultata til:

Referansen til den øvre, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Gjev ut regresjonstypar

Set regresjonstype. Tre typar er tilgjengelege:

Innstillingar

Konfidensnivå

Ein talverdi mellom 0 og 1 (ikkje medrekna 0 og 1). Standard er 0,95. Calc brukar denne prosentverdien for å rekna ut dei tilsvarande konfidensintervalla for kvart av estimata (helling og skjeringspunkt).

Rekn ut rest

Vel om du vil ta med restane i utrekningane. Dette kan vera gunstig i dei tilfella der du berre er interessert i hellingane og estimata over skjeringspunkta og statistikken deira. Restane gjev informasjon om kor langt dei faktiske datapunkta avvik frå dei føreslegne datapunkta basert på regresjonsmodellen.

Tving skjeringspunktet til å vera null

Reknar ut regresjonsmodellen ved å bruka null som skjeringspunkt, og såleis tvingar modellen til å gå gjennom origo.

Støtt oss!