Regresjonsanalyse

Utf√łrer line√¶r, logaritmisk eller potensiell regresjonsanalyse av eit datasett som inneheld √©in avhengig variabel og fleire uavhengige variablar..

For eksempel kan eit avlingsutbyte (avhengig variabel) vera relatert til nedb√łr, temperaturtilh√łve, solskin, r√•me, jordkvalitet og meir, alle uavhengige variablar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data ‚Üí Statistikkar ‚Üí Regresjon


Merknadsikon

Du finn meir informasjon (på engelsk) om regresjonsanalyse i denne Wikipediaartikkelen.


Data

Uavhengige variablar (X) område:

Skriv inn eit enkelt område som inneheld fleire uavhengige variabelobservasjonar (langs kolonnar eller rader). Alle X-variabelobservasjonane skal skrivast in ved sida av kvarandre i den same tabellen.

Avhengige variablar (Y)-område:

Skriv inn området som inneheld dei avhengige variablane det skal reknast ut regresjonen for.

Både X- og Y-område har etikettar

Merk av for √• gjera den f√łrste rada eller kolonnen i datasettet som variabelnamn i utdataomr√•det.

Resultata til:

Referansen til den √łvre, venstre cella i omr√•det resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Gjev ut regresjonstypar

Set regresjonstype. Tre typar er tilgjengelege:

Innstillingar

Konfidensnivå

Ein talverdi mellom 0 og 1 (ikkje medrekna 0 og 1). Standard er 0,95. Calc brukar denne prosentverdien for å rekna ut dei tilsvarande konfidensintervalla for kvart av estimata (helling og skjeringspunkt).

Rekn ut rest

Vel om du vil ta med restane i utrekningane. Dette kan vera gunstig i dei tilfella der du berre er interessert i hellingane og estimata over skjeringspunkta og statistikken deira. Restane gjev informasjon om kor langt dei faktiske datapunkta avvik fr√• dei f√łreslegne datapunkta basert p√• regresjonsmodellen.

Tving skjeringspunktet til å vera null

Reknar ut regresjonsmodellen ved å bruka null som skjeringspunkt, og såleis tvingar modellen til å gå gjennom origo.

St√łtt oss!