Glidande gjennomsnitt

Rekna ut glidande gjennomsnitt for ein tidsserie

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Glidande gjennomsnitt


note

Sjå denne corresponding Wikipedia article (på engelsk) for meir om glidande gjennomsnitt.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Trim inddata-området til aktuelt data-innhald

Merk av for denne boksen for å tillata trimming av inndataområdet til det gjeldande datainnhaldet før utrekninga av glidande gjennomsnitt. Trimming av data ignorerer ubrukte eller tomme celler etter den siste ikkje-tomme cella i inndataområdet, og reduserer dermed belastninga for utrekningane av det glidande gjennomsnittet til dei faktiske dataa. Denne avmerkingsboksen er slått på som standard.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Parametrar

Intervall: Talet på prøvetakingar brukte i utrekninga av det glidande gjennomsnittet.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to tidsseriar, der den eine viser ein impulsfunksjon ved t = 0 og den andre ein impulsfunksjon ved t = 2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Resultat for glidande gjennomsnitt:

Kolonne 1

Kolonne 2

#I/T

#I/T

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#I/T

#I/T


Støtt oss!