Eksponentiell utjamning

Resultat i utglatta dataseriar

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Eksponentiell utjamning


Eksponentiell utjamning er ein filtreringsteknikk som gir utglatta resultat når det vert brukt på eit datasett. Det vert brukt på mange område, som aksjemarknad, økonomi og i målingar av stikkprøver.

note

Sjå corresponding Wikipedia article for meir informasjon om eksponentiell utjamning.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Parametrar

Utjamningsfaktor: Ein parameter mellom 0 og 1 som representerer utjamningsfaktoren Alfa i utjamningslikninga.

Eksempel

Tabellen nedanfor har to tidsseriar, der den eine viser ein impulsfunksjon ved t = 0 og den andre ein impulsfunksjon ved t = 2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Utjamninga nedanfor er med utjamningsfaktor sett til 0,5:

Alfa

0.5

Kolonne 1

Kolonne 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Støtt oss!