Beskrivande statistikkar

Fyll ein tabell i reknearket med dei viktigaste statistiske eigenskapane til datasettet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Beskrivande statistikkar


Analyseverktøyet for beskrivande statistikk genererer ein rapport med univariat statistikk for data i inndataområdet og gir informasjon om den sentrale tendensen og variasjonen i dataa dine.

note

Du kan finna meir informasjon om beskrivande statistikk på engelsk i corresponding Wikipedia article.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel

A

B

C

1

Matematikk

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedanfor viser resultata for den beskrivande statistikken for eksempeldataa ovanfor.

Matematikk

Fysikk

Biologi

Gjennomsnitt

41.9090909091

59.7

44.7

Standardfeil

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Modus

47

49

60

Median

40

64.5

43.5

Varians

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standardavvik

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Kurtose

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Skeivskap

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Område

31

51

50

Minimum

26

33

12

Maksimum

57

84

62

Summer

461

597

447

Tal på

11

10

10


Støtt oss!