Kovarians

Reknar ut kovarians for to sett med numeriske data.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Kovarians


Kovariansen er eit mål på kor mykje to tilfeldige variablar endrar seg saman.

note

Du kan finna meir om statistisk kovarians (på engelsk) på corresponding Wikipedia article.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel

A

B

C

1

Matematikk

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedanfor viser resultata av kovariansen mellom eksempeldataa ovanfor.

Kovariansar

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 1

126.8099173554

Kolonne 2

-61.4444444444

258.41

Kolonne 3

-32

53.11

204.61


Støtt oss!