Korrelasjon

Reknar ut korrelasjonen for to sett med numeriske data.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Korrelasjon


Korrelasjonskoeffisienten (ein verdi mellom -1 og +1) viser kor mykje variablane er relaterte til kvarandre. Du kan bruka KORRELASJON-funksjonen eller datastatistikkane for å finna korrelasjonskoeffisienten mellom to variablar.

Ei korrelasjonskoeffisient på +1 indikerer ein perfekt, positiv korrelasjon.

Ei korrelasjonskoeffisient på -1 indikerer ein perfekt, negativ korrelasjon.

note

Du kan finna meir og statistiske korrelasjonar (på engelsk) i corresponding Wikipedia article.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel

A

B

C

1

Matematikk

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedanfor viser resultata av korrelasjonen mellom eksempeldataa ovanfor.

Korrelasjonar

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 1

1

Kolonne 2

-0.4029254917

1

Kolonne 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Støtt oss!