Variansanalyse (ANOVA)

Lagar ein variansanalyse (ANOVA) frå eit gjeve datasett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Statistikkar → Variansanalyse (ANOVA)


ANOVA er eit akronym for ANalysis Of VAriance (variansanalyse). Dette verktøyet lagar ein variansanalyse for eit bestemt datasett..

note

Du kan finna meir om ANOVA i denne Wikipedia-artikkelen.


Data

Inndataområde: Referansen til dataområdet som skal analyserast.

Resultata til: Referansen til den øvste, venstre cella i området resultatet skal visast i.

Gruppert etter

Vel om inndata er utforma som kolonnar eller rader.

Type

Vel om analysen er for ein enkelt faktor eller for to faktorar i ANOVA.

Parametrar

Alfa: Signifikansnivået for ein test.

Rader per stikkprøve: Definerer kor mange rader prøven har.

Eksempel

Dataa nedanfor vert brukte som eksempel

A

B

C

1

Matematikk

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedanfor viser resultata for variansanalysen (ANOVA) for eksempeldataa ovanfor.

ANOVA – Enkeltfaktor

Alfa

0.05

Grupper

Tal på

Sum

Gjennomsnitt

Varians

Kolonne 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Kolonne 2

10

597

59.7

287.1222222222

Kolonne 3

10

447

44.7

227.3444444444

Varianskjelde

SS

df

MS

F

P-verdi

F-kritisk

Mellom grupper

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

I grupper

6025.1090909091

28

215.1824675325

Total

7901.6774193548

30


Støtt oss!