Statistikkar

Bruk datastatistikk i Calc for å utføra komplekse dataanalysar.

Når du arbeider med komplekse statistiske eller tekniske analysar, kan du spara tid og arbeid ved å bruka datastatistikkane i Calc. Du legg inn data og parametrar for kvar analyse og får ut resultata av dei statistiske eller tekniske analysane i ein eigen tabell.

Prøvetaking

Lagar ein tabell med prøvedata henta frå ein annan tabell.

Beskrivande statistikkar

Fyll ein tabell i reknearket med dei viktigaste statistiske eigenskapane til datasettet.

Variansanalyse (ANOVA)

Lagar ein variansanalyse (ANOVA) frå eit gjeve datasett.

Korrelasjon

Reknar ut korrelasjonen for to sett med numeriske data.

Kovarians

Reknar ut kovarians for to sett med numeriske data.

Eksponentiell utjamning

Resultat i utglatta dataseriar

Glidande gjennomsnitt

Rekna ut glidande gjennomsnitt for ein tidsserie

Regresjonsanalyse

Utfører lineær, logaritmisk eller potensiell regresjonsanalyse av eit datasett som inneheld éin avhengig variabel og fleire uavhengige variablar..

Para t-test

Reknar ut den para t-testen av to dataprøver.

F-test

Reknar ut F-test av to dataprøver.

Z-test

Reknar ut Z-test av to dataprøver.

Kjikvadrat- test

Reknar ut kjikvadrat-testen frå ei dataprøvetaking.

Fourier-analyse

Lagar Fourier-analyse for ei datamengd ved å rekna ut DFT (Discrete Fourier Transform) for ein tabell med komplekse tal ved å bruka eit par FFT (Fast Fourier Transform) algoritmar

Støtt oss!