Innstillingar for algoritmane i probleml√łysaren

DEPS evolusjonsalgoritme

DEPS er sett saman av to uavhengige algoritmar: differensiell evolusjon og partikkelsverm-optimalisering. Begge er spesielt eigna for numeriske problem, for eksempel ikkje-lineær optimalisering, og er komplementære til kvarandre ved at dei jamnar ut manglane til kvarandre.

Innstillingar

Beskriving

Endringsrate for agent

Definerer sannsynet for at eit individ vil velja den differensielle utviklingsstrategien.

Gå ut frå at variablane ikkje er negative

Merk av for denne for å tvinga fram at variablane må vera positive.

DE: Overkryssingssannsyn

Definerer sannsynet for at individet skal kombinerast med det globalt beste punktet. Dersom overkryssing ikkje er brukt, vert punktet sett samen frå individet sitt minne.

DE: Skaleringsfaktor

Ved overkryssinga bestemmer skaleringsfaktoren ¬ęfarten¬Ľ p√• r√łrslene.

Læringssyklar

Set kor mange gjentakingar som skal k√łyrast. I kvar gjennomk√łyring lagar alle individa ei gjetting p√• den beste l√łysinga og deler kunnskapane seg i mellom.

PS: Kognitiv konstant

Bestemmer kor viktig eige minne skal vera (spesielt det beste resultatet så langt).

PS: Koeffisient for innsnevring

Definerer farten partiklane/individa flytter mot kvarandre.

PS: Sannsynet for mutasjon

Definerer sannsynet for at i staden for å flytta ein komponent av partikkelen mot det beste punktet vil det velja ein ny verdi tilfeldig frå det gyldige området for variabelen.

PS: Sosial konstant

Set kor viktig det beste globale punktet skal vera mellom alle partiklane/individa.

Vis forbetra l√łysingsstatus

Viss sl√•tt p√• vert det under heile l√łysingsprosesssen vist eit dialogvindauge som viser informasjon om den gjeldande prosessen, niv√•a p√• stagnasjon, den for tida beste l√łysinga og sannsynet for √• stoppa eller halda fram probleml√łysaren.

Storelik på svermen

Definerer talet p√• individ som skal delta i l√¶ringsprosessen. Kvart individ finn sine eigne l√łysingar og yter til den samla kunnskapenpen.

Stagnasjonsgrense

Viss s√• mange individ finn l√łysingar innan eit n√¶rt omr√•de, vert gjentakinga stoppa og den beste av desse verdiane vert vald som optimal.

Stagnasjonstoleranse

Definerer i kva omr√•de l√łysingar vert sett p√• som ¬ęlike¬Ľ.

Bruk ACR-komparator

Viss sl√•tt av (standard) vert BCH-comparator brukt. Han samanliknar to individ ved f√łrst √• sj√• p√• avgrensingsbrota, og berre viss dei er like, vert den noverande l√łysinga m√•lt.

Viss sl√•tt p√•, vert ACR-komparatoren brukt. Han samanliknar to individ som er avhengige av den gjeldande iterasjonen og m√•lar kor gode dei er ut fr√• kunnskap om dei verst kjende l√łysingane i biblioteka (med omsyn til avgrensingane deira).

Bruk tilfeldig startpunkt

Viss denne er slått på, vert biblioteket fylt opp med tilfeldige punkt.

Viss denne er slått av, vert dei gjeldande verdiane (gjevne av brukaren) sette inn i biblioteket som referansepunkt.

Gjetting av variable grenser

Viss denne er sl√•tt p√• (standard), vil algoritmen pr√łve √• finne variable grenser ved √• sj√• p√• startverdiane.

Terskel for variable grenser

Når ein gjettar variabelavgrensingar, bestemmer denne grensa korleis verdiane skal forskyvast for å laga avgrensingane. Slå opp i wikien for å sjå eksempel på korleis desse verdiane vert rekna ut.


SCO evolusjonsalgoritme

Variabelavhengig gjetting tek omnsyn til korleis menneske oppf√łrer seg ved l√¶ring og deling av informasjon. Kvar einskild har tilgang til eit felles bibliotek med kunnskap som vert delte mellom alle individa

Innstillingar

Beskriving

Gå ut frå at variablane ikkje er negative

Merk av for denne for å tvinga fram at variablane må vera positive.

Læringssyklusar

Set kor mange gjentakingar som skal k√łyrast. I kvar gjennomk√łyring lagar alle individa ei gjetting p√• den beste l√łysinga og deler kunnskapane seg i mellom.

Vis forbetra l√łysingsstatus

Viss sl√•tt p√• vert det under heile l√łysingsprosesssen vist eit dialogvindauge som viser informasjon om den gjeldande prosessen, niv√•a p√• stagnasjon, den for tida beste l√łysinga og sannsynet for √• stoppa eller halda fram probleml√łysaren.

Storleik på biblioteket

Bestemmer kor mykje informasjon som skal lagrast i det felles biblioteket. Kvart individ lagrar kunnskapar her og sp√łr etter informasjon.

Storelik på svermen

Definerer talet p√• individ som skal delta i l√¶ringsprosessen. Kvart individ finn sine eigne l√łysingar og yter til den samla kunnskapen

Stagnasjonsgrense

Viss s√• mange individ finn l√łysingar innan eit n√¶rt omr√•de, vert gjentakinga stoppa og den beste av desse verdiane vert vald som optimal.

Stagnasjonstoleranse

Definerer i kva omr√•de l√łysingar vert sett p√• som ¬ęlike¬Ľ.

Bruk ACR-komparator

Viss sl√•tt av (standard) vert BCH-comparator brukt. Han samanliknar to individ ved f√łrst √• sj√• p√• avgrensingsbrota, og berre viss dei er like, vert den noverande l√łysinga m√•lt.

Viss sl√•tt p√•, vert ACR-komparatoren brukt. Han samanliknar to individ som er avhengige av den gjeldande iterasjonen og m√•lar kor gode dei er ut fr√• kunnskap om dei verst kjende l√łysingane i biblioteka (med omsyn til avgrensingane deira).

Gjetting av variable grenser

Viss denne er sl√•tt p√• (standard), vil algoritmen pr√łve √• finne variable grenser ved √• sj√• p√• startverdiane.

Terskel for variable grenser

Når ein gjettar variabelavgrensingar, bestemmer denne grensa korleis verdiane skal forskyvast for å laga avgrensingane. Slå opp i wikien for å sjå eksempel på korleis desse verdiane vert rekna ut.


LibreOffice line√¶r probleml√łysar og CoinMP line√¶r probleml√łysar

Innstillingar

Beskriving

Går ut frå at variablane er heiltal

Merk denne for å tvinga fram at variablane må vera heiltal.

Gå ut frå at variablane ikkje er negative

Merk av for denne for å tvinga fram at variablane må vera positive.

Epsilon-nivå

Epsilon-nivå. Gyldige verdiar er i området 0 (svert snevert) til 3 (svært ope). Epsilon er toleransen for avrunding mot null.

Avgrens djupna på grein-og-grense

Gjev den maksimale djupna for grein-og-grense. Ein positiv verdi betyr at djupna er absolutt. Ein negativ verdi betyr at djupna for grein-og-grense er relativ.

Tidsgrense for probleml√łysaren

Set maksimaltid for algoritmen for √• koma fram til ei l√łysing.


LibreOffice Swarm u-line√¶r probleml√łysar (eksperimentell)

Innstillingar

Beskriving

Går ut frå at variablane er heiltal

Merk denne for å tvinga fram at variablane må vera heiltal.

Gå ut frå at variablane ikkje er negative

Merk av for denne for å tvinga fram at variablane må vera positive.

Tidsgrense for probleml√łysaren

Set maksimaltid for algoritmen for √• koma fram til ei l√łysing.

Swarm algoritme

Set svermerealgoritmen. 0 for differensiell evolusjon og 1 for optimalisering av partikkelsvermen. Standard er 0.


St√łtt oss!