ARBEIDSDAG

Resultatet er eit datotal som kan formaterast som dato. Du får i tilfelle fram ein dato som er eit bestemt tal på arbeidsdagar frå startdatoen.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ARBEIDSDAG(StartDato; Dagar[; Helgedagar])

StartDato er den første datoen som utrekninga vert gjort for. Dersom startdatoen er ein arbeidsdag, vert også denne datoen teke med i utrekninga.

Dagar: talet på arbeidsdagar. Positiv verdi for eit resultat etter startdatoen, negativ verdi for eit resultat før startdatoen.

Fridagar: liste over valfrie fridagar. Dette er dagar som ikkje er arbeidsdagar. Skriv inn eit celleområde der fridagane er lista opp individuelt.

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

Kva dato kjem 17 arbeidsdagar etter 1. desember 2001? Skriv inn startdatoen "2001-12-01" i C3 og talet på arbeidsdagar i D3. Cellene F3 til J3 inneheld jule- og nyttårsfridagar: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=ARBEIDSDAG(C3;D3;F3:J3) returnerer 37253. Formatert som dato, for eksempel DD.MM.ÅÅÅÅ, vert dette 28.12.2001.

Støtt oss!