VEKEDAG

Returnerer vekedagen for den gjevne datoverdien. Dagen vert returnert som eit heiltal mellom 1 (søndag) og 7 (laurdag) dersom type ikkje er spesifisert eller at type = 1. Sjå tabellen nedanfor for dei andre typane.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

VEKEDAG(tal[; type])

Tal er som datoverdi eit desimaltal for vekedagen som skal returnerast.

Type er valfri og bestemmer kva utrekningstype som skal brukast.

Type

Returnerte nummeret på vekedagen

1 eller ingen

1 (søndag) til 7 (laurdag). For kompabilitet med Microsoft Excel.

2

1 (måndag) til 7 (laurdag).

3

0 (måndag) til 6 (søndag).

11

1 (måndag) til 7 (søndag).

12

1 (tysdag) til 7 (måndag).

13

1 (onsdag) til 7 (tysdag).

14

1 (torsdag) til 7 (tysdag).

15

1 (fredag) til 7 (torsdag).

16

1 (laurdag) til 7 (fredag).

17

1 (søndag) til 7 (laurdag).


note

Denne verdien vert berre brukt for standard datoformat som er vald i → LibreOffice Calc → Rekn ut.


note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


Eksempel

=VEKEDAG("2000-06-14") returnerer 4. (Typeparameteren manglar, difor vert standardoppsettet brukt. Standardoppsettet byrjar med søndag som dag nummer 1. 14. juni 2000 var ein onsdag og difor dag nummer 4 i dette oppsettet).

=VEKEDAG("24.7.1996";2) returnerer 3 (Type-parameteren er 2, difor er måndag dag nummer 1. 24. juli 1996 var ein onsdag og difor dag nummer 3).

=VEKEDAG("24.7.1996";1) returnerer 4 (Type-parameteren er 1, difor er søndag dag nummer 1. 24. Juli 1996 var ein onsdag og difor dag nummer 4).

=VEKEDAG("02.05.2017";1) returnerer 6 (Type-parameteren er 14, difor er torsdag dag nummer 1. 2.. mai 2017 var ein torsdag og difor dag nummer 6)

=VEKEDAG(NO()) returnerer talet for dagen i dag.

tip

Dersom du ønskjer å leggja inn ein funksjon som viser om A1 er ein arbeidsdag, kan du bruka VISS og VEKEDAG slik i A1:
VISS(VEKEDAG(A1;2<6;"Arbeidsdag";"Helg")


Støtt oss!