SKEIVFORDELING.P (SKEWP på engelsk)

Reknar ut skeivfordelinga i ei fordeling ved å bruke populasjonen til ein tilfeldig variabel.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKEIVFORDELING.P(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Parameterane må ha minst tre verdiar.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

SKEIVFORDELING.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2329985562

SKEIVFORDELING.P(A1:A6) returnerer 0,2329985562, når området A1:A6 inneheld {2;3;1;6;8;5}

Støtt oss!