REGEX

Finn og trekk ut eller bytar ut tekst ved hjelp av regulære uttrykk.

Syntaks

REGEX( Tekst ; Uttrykk [ ; [ BytUtMed ] [ ; Flagg|Førekomst ] ] )

Tekst Ein tekst eller ein referanse til ei celle der det regulære uttrykket skal brukast.

Uttrykk: Ein tekst som representerer det regulære uttrykket i forma ICU regular expressions. Viss det er ingen funn og Replacement ikkje er gjeve, vert #I/T returnert.

BytUtMed: Valfri. Teksten som skal setjast inn og tilvisingar som skal fanga inn grupper. Viss det ikkje er treff, vert Tekst returnert uendra.

Flagg: Valfri. «g» byter ut alle treff av Uttrykk i Tekst utan uttrekk. Viss det ikkje er treff, vert Tekst returnert uendra.

Førekomst: Valfri. Eit tal som viser kva treff på Uttrykk i Tekst som skal dragst ut eller bytast ut. Dersom det ikkje er treff og Byt med ikkje er oppgjeve, vert #I/T returnert. Dersom det er ingen treff og Byt med er oppgjeve, vert Tekst returnert uendra. Dersom Førekomst er 0, vert Tekst returnert uendra.

Eksempel

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") returnerer «Z23456ABCDEF», der det første treffet på eit siffer vert byt ut med «Z».

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") returnerer «ZZZZZZABCDEF», der alle siffer er bytte ut med «Z».

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") returnerer «345ABCDEF», der alle førekomstar av «1», «2» og «6» er bytt ut med ein tom streng og difor er sletta.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) returnerer «bx», det andre treffet på «.x».

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) returnerer «axbycxd», det andre treffet på«(.)x» (altså.«bx») bytt ut med den innfanga gruppa på eitt teikn (altså. «b») etterfølgd av «y».

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.REGEX

Støtt oss!