REGEX

Finn og trekk ut eller bytar ut tekst ved hjelp av regulære uttrykk.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 6.2.


Syntaks

REGEX( Tekst ; Uttrykk [ ; [ BytUtMed ] [ ; Flagg|Førekomst ] ] )

Tekst Ein tekst eller ein referanse til ei celle der det regulære uttrykket skal brukast.

Uttrykk: Ein tekst som representerer det regulære uttrykket ut frå ICU regular expresseions. Viss det ikkje er treff og ingen Byt ut er gjevne, vert #I/T returnert.

BytUtMed: Valfri. Teksten som skal setjast inn og tilvisingar som skal fanga inn grupper. Viss det ikkje er treff, vert Tekst returnert uendra.

Flagg: Valfri. «g» byter ut alle treff av Uttrykk i Tekst utan uttrekk. Viss det ikkje er treff, vert Tekst returnert uendra.

Førekomst: Valfri. Eit tal som viser kva treff på Uttrykk i Tekst som skal dragst ut eller bytast ut. Dersom det ikkje er treff og Byt med ikkje er oppgjeve, vert #I/T returnert. Dersom det er ingen treff og Byt med er oppgjeve, vert Tekst returnert uendra. Dersom Førekomst er 0, vert Tekst returnert uendra.

Eksempel

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") returnerer «Z23456ABCDEF», der det første treffet på eit siffer vert byt ut med «Z».

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") returnerer «ZZZZZZABCDEF», der alle siffer er bytte ut med «Z».

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") returnerer «345ABCDEF», der alle førekomstar av «1», «2» og «6» er bytt ut med ein tom streng og difor er sletta.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) returnerer «bx», det andre treffet på «.x».

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) returnerer «axbycxd», det andre treffet på«(.)x» (altså.«bx») bytt ut med den innfanga gruppa på eitt teikn (altså. «b») etterfølgd av «y».

Støtt oss!