OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivå ved forfall, når ein går ut frå at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som føljer den stokastiske differensiallikninga.

Uttrykket OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

μ er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frå ei normalfordeling med ein middelverdi på null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rørsle.

Viss dei valfrie argumenta Strike og PutCall er teke med, så

Funksjonen ignorerer at det kanskje kan bli knock-out før utløpsdatoen.

tip

For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gå inn på Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.


Syntaks

OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense[; Strike[; PutCall]])

Punkt er prisen / verdien på verdigjenstanden og må vera større enn 0,0.

Volatilitet er den årlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien må vera større enn 0,0.

Drift er den årlige aksjekursprosentens frekvens (µ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel så skriv du inn 15 % som 0.15.

Forfall er kor mange år som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bør ikkje vera negativ.

Strike er innløysingsprisen på opsjonen og bør vera ikkje-negativ.

Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).

Eksempel

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(30;0,2;0,1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Støtt oss!