OPT_SANNSYNLEG_TREFF

Returnerer sannsynet for at ein verdigjenstand treff ein grenseverdi bestemt pü førehand føresett at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som følgjer den stokastiske differensiallikninga.

Uttrykket OPT_SANNSYNLEG_TREFF

Ο er eigedelen sin prosentvise avkastning, vol er den prosentuelle volatiliteten av aksjen, og dW er eit tilfeldig utval henta frü ei normalfordeling med ein middelverdi pü null. W er ein Wiener-prosess eller browniansk rørsle.

tip

For relevante bakgrunnsopplysningar kan du gĂĽ inn pĂĽ Wikipediasidene Opsjonar (finance) ogBlack-Scholes.


Syntaks

OPT_SANNSYNLEG.TREFF(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense)

Punkt er prisen / verdien pü verdigjenstanden og mü vera større enn 0,0.

Volatilitet er den ürlege prosentuelle volatiliteten for verdigjenstanden uttrykt som desimal (for eksempel skriv du 30 % som 0,30). Verdien mü vera større enn 0,0.

Drift er den ĂĽrlige aksjekursprosentens frekvens (Âľ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel sĂĽ skriv du inn 15 % som 0.15.

Forfall er kor mange ür som er igjen til forfall for opsjonen. Denne bør ikkje vera negativ.

Strike er innløysingsprisen pü opsjonen og bør vera ikkje-negativ.

Grense_nedre er den førehandsbestemte nedre grensa. Vert sett til null viss det ikkje er noko nedre grense.

Grense_øvre er den førehandsbestemte øvre grenseprisen. Sett denne til null viss det ikkje finst noko øvre grense.

Eksempel

=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(30;0,2;0,3;1;0;40) returnerer verdien 0,6119.

=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(70;0,3;0,1;0,5;60;0) returnerer verdien 0,4239.

Technical information

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.0.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT

Støtt oss!