PROGNOSE.ETS.PI.MULT-funksjonen

Reknar ut prognoseintervall baserte pÄ historiske data ved hjelp av ETS- eller EDS-algoritmar.. EDS vert brukt viss argumentet periodelengd er 0, elles vert ETS brukt.

Eksponentiell utjamning er ein metode for Ä glatta ut reelle verdiar i tidsseriar kunna fÞreslÄ moglege framtidige verdiar.

Eksponentiell trippelutjamning (Exponential Triple Smoothing (ETS)) er ei samling algoritmar der bÄde trend og periodiske (sesongavhengige) pÄverknader vert rekna med. Eksponentiell dobbelutjamning (Exponential Double Smoothing (EDS)) liknar pÄ ETS, men tek ikkje med periodiske pÄverknadar. EDS lagar lineÊre prognoser.

Tipsikon

Du kan finne meir om dette pÄ Wikipedia on Exponential smoothing algorithms


PROGNOSE.ETS.PI.MULT reknar ut etter modellen

prognose = (basisverdi + trend * ∆x) * periodisk_avvik

Syntaks

PROGNOSE.ETS.PI.MULTI(mÄl, verdiar, tidslinje, [tillitsnivÄ], [periodelengd], [datafullfÞring], [samandrag])

mÄl (obligatorisk): Ein dato, klokkeslett, ein talverdi eller talomrÄde. Datapunktet eller omrÄdet som prognosen skal reknast ut frÄ.

verdi (obligatorisk): Ei numerisk liste eller eit omrÄde. verdiar er dei historiske verdiane som du Þnskjer Ä bruka for Ä lage prognose for dei neste punkta.

tidslinje (obligatorisk): Ei numerisk liste eller eit omrÄde. TidslinjeomrÄdet (x-verdiane) for dei historiske verdiane.

Merknadsikon

Tidslinja treng ikkje vera sortert, funksjonen vil sortera ho for utrekningane.
Verdiane i tidslinja mÄ ha same avstand i stega.
Dersom stega ikkje er konstante i den sorterte tidslinja, vil funksjonen returnere feilen #TAL!.
Dersom omrÄda for bÄde tidslinja og dei historiske verdiane er av ulike storleikar, vil funksjonen returnere feilen #I/T.
Dersom tidslinja inneheld mindre enn 2 dataperiodar, vil funksjonen returnera feilen #VERDI!.


tiltru (nĂždvendig): Ein talverdi mellom 0 og 1 (eksklusiv). Standard er 0,95. Ein verdi som indikerer kor truverdig det utrekna prognoseintervallet er.

Merknadsikon

Dersom verdiane er <= 0 eller >= 1 vil funksjonen returnera feilen #TAL!.


periodelengd (valfri): Ein talverdi >=0. Standard er 1. Eit positivt heiltal viser talet pÄ prÞver i ein periode.

Merknadsikon

Er verdien 1 viser dette at Calc skal avgjerda talet pÄ prÞver i perioden automatisk.
Er verdien 0, vert prognosen rekna ut med ADS-algoritmer.
For alle andre positive verdiar vert prognosen rekna ut med ETS-algoritmer.
Er verdien ikkje eit positivt heiltal, vil funksjonen returnera feilen #TAL!.


datafullfĂžring (valfri): Ein logisk verdi SANN eller USANN, tala 0 eller 1 med 1 (SANN) er standard. Verdien 0 (USANN) vil leggja til manglande punkt med null som historisk verdi. Verdien 1 (SANN) vil leggja til manglande punkt som ein interpolert verdi mellom nabopunkta.

Merknadsikon

SjÞlv om tidslinja mÄ ha ein konstant stegavstand mellom datapunkta, kan funksjonen arbeida med opp til 30 % manglande punkt. Dei manglande punkta vert lagt til.


samandrag (valfri): Ein talverdi frÄ 1 til 7 med 1 sett som standard. Verdien viser kva samandragsmetode som vert brukt:

Samandrag

Funksjon

1

GJENNOMSNITT (AVERAGE pÄ engelsk)

2

TAL.PÅ (COUNT pĂ„ engelsk)

3

TAL.PÅA (COUNTA pĂ„ engelsk)

4

MAKS (MAX pÄ engelsk)

5

MEDIAN (MEDIAN pÄ engelsk)

6

MIN (MIN pÄ engelsk)

7

SUMMER


Merknadsikon

SjÞlv om tidslinja mÄ ha ein konstant stegavstand mellom datapunkta, vil funksjonen dra saman fleire punkt med det same tidsstempelet.


Med for eksempel 90 % tillitsnivÄ vert eit prognoseintervall pÄ 90 % rekna ut. AltsÄ at 90 % av dei framtidige punkta mÄ vera innfÞre denne prognoseradiusen.

note

Merknad om prognoseintervall: Det finst ingen eksakt matematisk mÄte Ä rekna ut dette for prognosar. Det er mange ulike tilnÊrmingar. Prognoseintervalla har ein tendens til Ä vera for optimistiske med aukande avstand frÄ prognose-x til datasettet for observasjonar.


For ETS brukar Calc ei tilnÊrming basert pÄ 1000 utrekningar med tilfeldig variasjon innanfor standardavviket til det observerte datasettet (historiske verdiar).

Eksempel

Tabellen nedanfor inneheld ei tidslinje og verdiane som hĂžyrer til denne:

A

B

1

Tidslinje

Verdiar

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=PROGNOSE.ETS.PI.MULTI(DATO(2014;1;1);Verdiar;Tidslinje;0,9;1;SANN();1)

Returnerer 20,1040952101013 som er den additive intervallprognosen for januar 2014 basert pÄ dei namngjevne omrÄda Verdiar og Tidslinje ovanfor, tillitsnivÄ 90 % (=0,9), med ein prÞve per periode, ingen manglande data og GJENNOMSNITT som samandrag.

=PROGNOSE.ETS.PI.MULTI(DATO(2014;1;1);Verdiar;Tidslinje;0,8;4;SANN();7)

Returnerer 27,5285874381574 som er den multiplikative intervallprognosen for januar 2014 basert pÄ dei namngjevne omrÄda Verdiar og Tidslinje ovanfor, med eit tillitsnivÄ pÄ 0,8, ei periodelengd pÄ 4, ingen manglande data og SUMMER som samandrag.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.PI.MULT

StĂžtt oss!