DAGAR360

Returnerer skilnaden mellom to datoar ut frå eit 360-dagars år, slik det vart gjort i renteutrekningar.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DAGAR360(Dato1; Dato2[; Type])

Dersom Dato2 er før Dato1 vil funksjonen returnera eit negativt tal.

Det valfrie argumentet Type bestemmer typen av skilnadsutrekninga. Dersom Type = 0 eller dersom argumentet manglar, vert US-metoden (NASD, National Association af Securities Dealers) brukt. Dersom Type <> 0, vert den europeiske metoden bruk.

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


Eksempel

=DAGAR360("2000-01-01";NO()) returnerer talet på rentedagar frå 1. januar 2000 til i dag.

Støtt oss!