DAG

Gjev den dagen som svarar til ein gjeven datoverdi. Gjev dagen som eit heiltal mellom 1 og 31. Du kan òg oppgje ein negativ dato- eller klokkeslettverdi.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DAG(Tal)

Nummer er det interne datonummeret.

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


Eksempel

DAG(1) returnerer 31 (sidan LibreOffice byrjar teljinga frå null den 30. desember 1899).

=DAG(NO()) returnerer dagen i dag.

=DAG(C4) returnerer 5 viss innhaldet av C4 = 5/8/1901 (resultatet kan verta formatert annleis etter at du trykkjer Enter).

Støtt oss!