DATOVERDI

Gjev det interne datonummeret til teksten i hermeteikn.

Det interne datotalet vert returnert som eit tal. Dette talet vert bestemt av det datosystemet som LibreOffice brukar for å rekna ut datoar.

Dersom tekststrengen også inneheld ein tidsverdi, vil DATOVERDI returnera berre heiltalsverdien av konverteringa.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DATOVERDI("Tekst")

Tekst er eit gyldig datouttrykk og må skrivast inn mellom doble hermeteikn (").

note

Når datoar vert skrivne inn som ein del av ein formel, vert skråstrekar og bindestrekar oppfatta som matematiske teikn. Difor vert datoar som inneheld desse teikna ikkje oppfatta som datoar, noko som fører til feil i utrekningane. For at datoar skal oppfattast som datoar, bruk DATO-funksjonen, for eksempel DATO(1954;7;20) eller bruk ISO 8601-notasjon i doble hermeteikn, for eksempel "1954-07-20". Ikkje bruk lokale skrivemåtar som for eksempel "20.07.54" sjølv om dei kanskje fungerer korrekt i oppsettet ditt. På andre maskiner med anna oppsett for datoar, kan dette føre til feil.


tip

Det er mogleg å laga eintydige omformingar for dato og klokkeslett i utvida format med skiljeteikn i ISO 8601. Viss feilen #VERDI! kjem opp, fjernar du merkinga for Lag #VERDI!-feil i → LibreOffice Calc → Formel, knappen Detaljar … i området «Detaljerte innstillingar for utrekning» i listeboksen Omform frå tekst til tal.


Eksempel

=DATOVERDI("1954-07-20") gjev 19925.

Støtt oss!