Kriterium

Oppgje reglane for gyldigheit for dei merkte cellene.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Data → Validitet → Vilkår.


Du kan for eksempel definera eit kriterium slik: "Tal mellom 1 og 10" eller "Tekstar med mindre enn 20 teikn".

Tillat

Vel eit gyldigheitsalternativ for dei valde cellene.

Desse vilkåra er tilgjengelege:

Vilkår

Effekt

Alle verdiar

Ingen avgrensingar

Whole numbers

Berre heile tal som svarar til vilkåra.

Desimal

Alle tal som svarar til vilkåra.

Dato

Alle tal som svarar til vilkåret. Verdiane som vert skrivne inn vert formaterte slik neste gong dialogvindauget vert opna.

Tid

Alle tal som svarar til vilkåret. Verdiane som vert skrivne inn vert formaterte slik neste gong dialogvindauget vert opna.

Celleområde

Tillat berre verdiar som finst i eit celleområde. Celleområdet kan spesifiserast eksakt, som eit namngjeve databaseområde eller som eit namngjeve område. Området kan vera éin kolonne eller éi rad med celler. Viss du definerer eit område med fleire kolonnar eller rader, vert berre den første kolonnen brukt.

Liste

Tillat berre verdiar eller strengar frå ei liste. Tekststrengar og verdiar kan vera blanda. Tal vert evaluerte til verdiane deira, så om du skriv talet 1 i lista vil også posten 100 % vera gyldig.

Merknadsikon

Når du brukar EXcel-format, vert berre 255 teikn lagra.


Tekstlengd

Innskrivingar der lengda tilsvarer vilkåret

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Tillat tomme celler

Saman med Verktøy → Sporing → Marker ugyldige data vil dette bestemma om tome celler skal visast som ugyldige data (deaktiverte) eller ei (aktiverte).

Vis utvalsliste

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sorter oppføringar stigande

Sorterer utvalslista i stigande rekkjefølgje og filtrerer bort kopiar. Om ho ikkje er merkt, vert rekkjefølgja frå datakjelda brukt.

Kjelde

Skriv inn celleområdet som inneheld gyldige verdiar eller tekst.

Oppføringar

Skriv inn oppføringane som kjem til å vera gyldige verdiar eller tekststrengar.

Data

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Verdi

Skriv inn verdien for innstillinga for datavaliditeringa som du valde i feltet Tillat.

Minimum

Skriv inn den minste verdien som skal brukast til å sjekka gyldigheita du valde i Tillat-boksen.

Maksimum

Skriv inn den største moglege verdien for alternativet for datavalideringa som du valde i Tillat-boksen.

Støtt oss!