Gruppering

Når pivottabellar vert grupperte, vil dialogvindauget Grupper verta vist for anten verdiar eller datoar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Grupper.


Start

Bestemmer byrjinga av grupperinga.

Automatisk

Bestemmer om grupperinga skal byrja med den minste verdien.

Manuelt ved

Bestemmer om du sjølv skal skriva inn startverdien for grupperinga.

Slutt

Spesifiserer slutten av grupperinga.

Automatisk

Spesifiserer om grupperinga skal avsluttast ved den største verdien.

Manuelt ved

Bestemmer om du sjølv skal skriva inn startverdien for grupperinga.

Grupper etter

Bestemmer verdiområdet som alle gruppene sine avgrensingar skal reknast ut frå.

Talet på dagar

Viss dataverdiane vert grupperte, vil dette spesifisera talet på dagar verdiane skal grupperast etter.

Intervall

Når datoverdiar skal grupperast, bestemmer dette intervalla som verdiane skal grupperast etter.

Støtt oss!