Pivottabell

Vel utforminga for tabellen som er generert av pivottabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Pivottabell. Vel så Merkt område i vindauget Vel kjelde.

Vel Set inn → Pivottabell. Vel så Datakjelde registrert i LibreOffice i vindauget Vel kjelde. Trykk til slutt OK for å opna dialogvindauget Vel datakjelde.


Pivottabell

Pivottabellen viser datafelta som knappar som du kan dra og sleppe for å definera pivottabellen.

Oppsett

Du vel utforming av ein pivottabell ved å dra og sleppa datafelt-knappar til områda Filter, Radfelt, Kolonnefelt og Datafelt. Du kan òg bruka dra og slepp for å omorganisera datafelta i ein pivottabell.

LibreOffice legg automatisk til etikettar på knappar som vert dregne inn i området Datafelt. Etiketten inneheld namnet på datafeltet og formelen som dataa vart laga med.

For å endra funksjonen som vert brukt av eit datafelt, dobbeltklikk på ein knapp i området Datafelt for å opna dialogvindauget Datafelt. Du kan også dobbeltklikka på knappane i områda Radfelt og Kolonnefelt.

Fleire

Viser eller gøymer ekstraval for oppsett av pivottabellen.

Resultat

Viser innstillingane for vising av resultata for pivottabellen.

Markering frå

Merk det området som inneheld data for den gjeldande pivottabellen.

Resultat til

Marker området som du vil visa resultata frå pivottabellen i.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Åtvaringsikon

Dersom det valde området inneheld data, vil pivottabellen overskriva desse. For å unngå å miste data, kan du la pivottabellen automatisk velja området som dataa skal visast i.


Ignorer tomme rader

Ignorerer tomme felt i datakjelda.

Identifiser kategoriar

Tildeler automatisk rader utan etikettar til kategorien for rada over.

Hovudtotal for kolonnar

Reknar ut og viser det totale av kolonneutrekninga.

Hovudtotal for rader

Reknar ut og viser det totale av radutrekninga.

Legg til filter

Legg til ein filterknapp i pivottabellar som er baserte på data frå rekneark.

Opnar dialogvindauget for filter.

Aktivere tilgang til detaljar

Merk av i denne avkryssingsboksen og dobbeltklikk på eit element i tabellen for å visa eller gøyma detaljar for elementet. Ta bort avmerkinga og dobbeltklikk på ei celle i tabellen for å redigera innhaldet.

For å sjå på detaljar i pivottabellen.

Gjer éin av desse:

Dersom du dobbeltklikkar på eit felt som har tilliggjande felt på same nivå, vert dialogvindauget Vis detaljar opna.

Vis detalj

Vel feltet du vil sjå detaljar om.

Støtt oss!