Avansert filter

Vel eit avansert filter.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Fleire filter → Avansert filter ….


Les filterkriteria frå

Vel det namngjevne området, eller skriv inn celleområdet som inneheld kriteria for filteret du vil bruka.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Innstillingar

Viser fleire filterinnstillingar.

Skil mellom store og små bokstavar

Skil mellom store og små bokstavar når data vert filtrerte.

Område som inneheld kolonne-/radetikettar

Tek med kolonneetikettane i den første rada i eit celleområde.

Kopier resultat til

Merk av i avkryssingsboksen og vel det celleområdet som du vil visa dei filtrerte resultata i. Du kan også velja eit namngjeve område frå lista.

Regulært uttrykk

Gjer at du kan bruka regulære uttrykk i filterdefinisjonen. For å få fram ei liste over dei regulære uttrykka som LibreOffice har støtte for, kan du klikka her.

Viss det er kryssa av i feltet Regulære uttrykk, kan du bruka regulære uttrykk i feltet «Verdi» viss nedtrekkslista «Vilkår» er sett til «=» (LIK) eller «<>» (ULIK). Dette gjeld også for respektive celler som du refererer til for eit avansert filter.

Ingen duplisering

Utelet duplikatrader i lista over filtrerte data.

Ta vare på filterkriteria

Marker avkryssingsfeltet Kopier resultat til og skriv inn målområdet der du vil visa dei filtrerte dataa. Viss dette felt er merkt, vil målområdet verta lenkja til kjeldeområdet. Du må ha definert kjeldeområdet under Data → Definer område som eit databaseområde. Etter at dette er gjort, kan du når som helst bruka det definerte filteret på nytt. Klikk i kjeldeområdet og vel Data → Opdater område.

Bruka avanserte filter

  1. Kopier kolonneoverskriftene til områda som skal filtrerast til eit tomt område i arket. Skriv så inn kriteria for filteret i rada under overskriftene. Data ordna vassrett i ei rad vert alltid logisk kopla med OG, medan data ordna loddrett i ei kolonne alltid vert kopla logisk med ELLER.

  2. Når du har laga ei filtermatrise, merk områda som skal filtrerast. Opna dialogvindauget Avanserte filter med Data → Fleire filter → Avansert filter og definer filtervilkåra.

  3. Når du nå trykkjer OK, ser du at berre radene frå det opphavlege arket som samsvarar med søkjekriteria vert viste. Alle andre rader vert mellombels gøymde, men kan visast igjen ved å velja Format → Rad → Vis.

Eksempel

Opna eit rekneark med mange oppføringar. Vi brukar eit fiktivt dokument over omsetning, men du kan bruka kva dokument som helst. Dokumentet er utforma slik:

A

B

C

D

E

1

Månad

Standard

Firma

Luksus

Suite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Mars

170000

og så vidare …


Kopier rad 1 med radoverskriftene (feltnamna) til for eksempel rad 20. Skriv inn filtervilkåra kopla saman med ELLER i radene 21, 22 osv.

A

B

C

D

E

20

Månad

Standard

Firma

Luksus

Suite

21

Januar

22

<160000


Dette gjer at berre rader som anten har verdien Januar i cella Månad ELLER ein verdi lågare enn 160000 i cella Standard vert viste.

Vel Data → Filter → Avansert filter og vel så området A20:E22. Når du trykkjer på OK, vert berre radene som samsvarar med dei filtrerte radene viste. Dei andre radene er gøymde.

Støtt oss!