Verne ark

Verna cellene i det gjeldande arket mot å verta endra.

Vel Verktøy → Vern ark for å opna dialogvindauget Vern ark der du deretter spesifiserer arkvernet med eller utan passord, og merkjer elementa i arket som skal vernast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Vern ark.

Vel Rediger → Cellevern for å slå på arkvernet med dei gjeldande innstillingane for cellevern.


warning

For å verna celler frå vidare redigering, må avkryssingsfeltet i Format → Celler → Cellevern eller fana i lokalmenyen Formater celler vera avkryssa.


Vern dette arket og innhaldet i dei verna cellene

Merk dette avkryssingsfeltet for å slå på vern av arket og celleinnhaldet.

Passord / stadfest

Let deg skriva inn eit passord for å verna arket mot uautoriserte endringar. Stadfest passordet som vart skrive i det første feltet.

Lat alle som brukar dette arket få lov til å

Vel elementa som skal vernast mot brukarhandlingar:

Celler eller celleområde som ikkje er verna, kan setjast inn i eit verna ark med menyane Verktøy → Vern ark og Format → Celler → Cellevern:

  1. Marker dei cellene som ikkje skal ha vern

  2. Vel Format → Celler → Cellevern. Fjern markeringa i feltet Verna og klikk OK.

  3. Slå på vern for ark på menyen Verktøy → Vern ark. Vernet vert aktivert straks. Berre celler du valde i steg 1 kan redigerast.

Slik kan du seinare endra eit område som ikkje er verna til eit verna område:

  1. Merk dei cellene som skal vernast.

  2. Merk av for Vern i fana Format → Celler → Cellevern.

  3. Vel menyen Verktøy → Vern ark. Området som tidlegare kunne redigerast er no verna.

Arkvernet verkar også inn på lokalmenyen nedst på arket, dersom denne er sett. Kommandoane Slett og Gje nytt namn er uverksame.

Dersom eit ark er verna, kan du ikkje endra eller slette cellestilar.

Det er ikkje råd å gjera endringar i eit verna ark eller celleområde før vernet er kopla frå igjen, med unnatak av innstillingane for kolonnar og rader i dialogvindauget Verktøy → Vern ark. For å slå av vernet, vel kommandoen Verktøy → Vern ark. Dersom det ikkje er brukt passord for funksjonen, vert vernet fråkopla når du klikkar i menyen. Dersom det er brukt passord, vil dialogvindauget Fjern vern dukka opp slik at du kan skriva inn passordet.

Når eit verna ark er lagra, kan det berre lagrast på nytt ved å bruka kommandoen Filer → Lagra som.

note

Du kan verna heile arbeidet ditt ved å kombinera dei to vala i menyen Verktøy → Vern ark og Verktøy → Vern reknearkstrukturen og i tillegg bruka passord. Dette gjer du ved å merkja av for Lagra med passord i dialogvindauget Lagra før du klikkar knappen Lagra.


Støtt oss!