Verne ark

Vernar cellene i dette arket mot endring. Vel Verktøy → Vern dokument for å opna dialogvindauget Vern ark der kan du velja arkvern med eller utan passord.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Vern ark.


Åtvaringsikon

For å verna celler frå vidare redigering, må avkryssingsfeltet i Format → Celler → Cellevern eller fana i lokalmenyen Formater celler vera avkryssa.


Celler eller celleområde som ikkje er verna, kan setjast inn i eit verna ark med menyane Verktøy → Vern ark og Format → Celler → Cellevern:

  1. Marker dei cellene som ikkje skal ha vern

  2. Vel Format → Celler → Cellevern. Fjern markeringa i feltet Verna og klikk OK.

  3. Slå på vern for ark på menyen Verktøy → Vern ark. Vernet vert aktivert straks. Berre celler du valde i steg 1 kan redigerast.

Dersom du seinare ønskjer å endra eit område som ikkje er verna til eit verna område, merkjer du det aktuelle området og går inn på menyen Format → Celler → Cellevern og klikkar inn merket i boksen Verna. Vel deretter menyen Verktøy → Vern ark. Det området som tidlegare kunne redigerast er nå verna.

Arkvernet verkar også inn på lokalmenyen nedst på arket, dersom denne er sett. Kommandoane Slett og Gje nytt namn er uverksame.

Dersom eit ark er verna, kan du ikkje endra eller slette cellestilar.

Det er ikkje råd å gjera endringar i eit verna ark eller celleområde før vernet er kopla frå igjen. For å slå av vernet, vel kommandoen Verktøy → Vern ark. Dersom det ikkje er brukt passord for funksjonen, vert vernet fråkopla når du klikkar i menyen. Dersom det er brukt passord, vil dialogvindauget Fjern vern dukka opp slik at du kan skriva inn passordet.

Når eit verna ark er lagra, kan det berre lagrast på nytt ved å bruka kommandoen Filer → Lagra som.

Passord (valfritt)

Let deg bruka passord for å verna arket mot uautoriserte endringar.

Merknadsikon

Du kan verna heile arbeidet ditt ved å kombinera dei to vala i menyen Verktøy → Vern ark og Verktøy → Vern reknearkstrukturen og i tillegg bruka passord. Dette gjer du ved å merkja av for Lagra med passord i dialogvindauget Lagra før du klikkar knappen Lagra.


Støtt oss!