Spor overordna

Desse funksjonane viser samanhengen mellom formelen i den valde cella og cellene som vert brukte i formelen.

Spor vert viste i arket med markørpiler. samtidig vert cellene som er brukte i formelen i den aktuelle cella utheva med ei blå ramme.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing → Finn føregåande.

Shift + F9


Merknadsikon

Denne funksjonen bygger på eit lagprinsipp. Dersom den føregåande cella til ein formel er merkt med ei sporpil, vil sporpila vise til denne føregåande cella til denne cella når du repeterer kommandoen.


Støtt oss!