Sporing

Denne kommandoen aktiverer reknearket sin detektiv. Ved hjelp av denne kan du spora samanhengar frå den gjeldande formelcella til andre celler i reknearket.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Sporing..


Når du har definert eit spor, kan du peika på det med musemarkøren. Markøren vil endra utsjånad. Dobbeltklikk på sporet med denne markøren for å velja den refererande cella ved enden av sporet.

Spor overordna

Desse funksjonane viser samanhengen mellom formelen i den valde cella og cellene som vert brukte i formelen.

Fjern overordna spor

Slettar eitt nivå av sporingspilene som vart sette inn med Finn overordna.

Spor underordna

Teiknar sporingspiler til den merkte cella frå formlar som er avhengig av verdiar i den merkte cella.

Fjern alle spor til underordna

Slettar eitt nivå av sporingspilene som vart sette inn med Finn underordna.

Fjern alle spor

Fjernar alle sporingspilene frå reknearket.

Spore feil

Teiknar sporingspiler til den merkte cella frå formlar som er avhengig av verdiar i den merkte cella.

Marker ugyldige data

Markerer alle cellene i reknearket som inneheld verdiar som er utanfor dei godkjente verdiane.

Oppdater spor

Teiknar alle spora i arket på nytt. Det vert også teke omsyn til endra formlar.

Oppdater automatisk

Oppdaterer alle spora i arket automatisk når du endrar ein formel.

Fyllmodus

Slår på fyllmodus i sporinga. Musepeikaren vert endra til eit spesielt symbol, og du kan velja kva celle som helst for å sjå ei pil i den føregåande cella. Trykk «Escape» eller trykk på Avslutt fyllmodus i sprettoppmenyen.

Støtt oss!