Vikårsformatering

Bruk Vilkårsformatering for å definera områdebaserte vilkår som bestemmer kva cellestil som skal brukast på kvar celle i eit gjeve område basert på innhaldet.

Cellestilen som samsvarar med det første vilkåret som vert evaluert til sann vert brukt. Cellestilar som vert sette frå vilkårsformatering overstyrer manuelt sette cellestilar frå Formateringslinja eller sidepanelet Stilar.

Du kan skriva inn fleire vilkår som spør etter celleverdiane eller resultata av formlar. Vilkåra vert vurderte frå første til siste. Viss vilkår 1 er sann ut frå gjeldande celleinnhald, vert den tilsvarande cellemalen brukt. Elles vert vilkår 2 brukt for å avgjera om den tilsvarande stilen skal brukast. Viss ingen av vilkåra samsvarar med celleinnhaldet, vert det ikkje gjort endringar i celleformatet.

Vilkårsformatering overskriv ikkje cellestilar og direkte formatering som vert sett inn manuelt. Dei vert verande lagra som celleeigenskapar og vert brukte når cella ikkje samsvarar med nokre av vilkåra, eller når du fjernar alle vilkårsformateringar.

warning

For å kunna bruka vilkårsformatering, må autorekning vera slått på. Dette gjer du via Data → Rekn ut → Autorekning. (Du ser avmerkinga til venstre for kommandoen når autorekning er slått på).


Celleområde

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Vilkårsformatering → Vilkår.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Betinga → Vilkår.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vilkårsformatering – vilkår

Vilkårsformatering


Område

Definerer området som skal omfattast av vilkårsformateringa. Klikk på knappen Forminsk for å forminska dialogvindauget. Klikk på knappen igjen for å opna dialogvindauget når området er vald.

Vilkårsliste

Liste over vilkår definert for celleområdet. i den rekkjefølgja dei skal evaluerast. Du kan definera så mange vilkår som du ønskjer.

Opp

Auk prioriteringa for det valde vilkåret.

Ned

Mink prioriteringa for det valde vilkåret.

Legg til

Legg vilkåret til i vilkårslista.

Slett

Slettar vilkåret frå vilkårslista.

Oppføringar i vilkårslista

Vel i nedtrekkslista kva som skal styra vilkårsformateringa:

Vilkår – Celleverdien er

Brukar ein cellestil på cella eller celleområdet som vert styrt av vilkåret som er gjeve i nedtrekkslista . Formateringa vert brukt på kvar celle enkeltvis, og vilkåret kan vera avhengig av andre celleverdiar i det merkte området.

Vilkår – Celleverdien er

Tek i bruk den valde stilen for cella når formeluttrykket i tekstboksen til høgre ikkje er null.

Vilkår – Datoen er

Brukar den valde stilen på cella når innhaldet er formatert som dato og vilkåret er eit av dei tilgjengelege intervalla i nedtrekkslista.

Vilkår – Alle celler

Tek i bruk vilkårsformatering på samlinga av celler definert i det merkte området. Formateringa vert teken i bruk for innhaldet av heile området.

Fargeskala

Brukar ein fargeskala med ein tofarga eller trefarga fargeovergang på dette området avhengig av verdien i kvar celle.

Datalinja

Valet i datalinja vil fylla cella einsfarga eller med ein fargeovergang i høve til talverdien i cella.

Ikonsett

Legg til eit ikon i cella basert på verdien i høve til dei gjevne tersklane. Fleire ikonsett er tilgjengelege.

Bruk stil

Merk cellestilen som skal brukast når vilkåret er oppfylt. Vel Ny stil for å opna dialogvindauget Cellestil og definer stileigenskapane.

Handsama vilkåra

Handsam alle vilkårsformateringar sette i reknearket.

Støtt oss!