Rediger utskriftsområde

Opnar eit dialogvindauge der du kan spesifisera utskriftsområde. Du kan òg skriva inn radene og kolonnane som skal gjentakast på kvar side.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Utskriftsområde → Rediger


Skrive ut rader eller kolonnar på kvar side

Definera utskriftsområde for eit ark

Utskriftsområde

Let deg endra eit definert utskriftsområde.

Vel -ingen- for å fjerna eit utskriftsområde frå det gjeldande reknearket. Vel -heile arket- for å merkja heile arket som utskriftsområde. Vel -utval- for å definera det markerte området som utskriftsområde. Ved å velja -brukardefinert- kan du definera eit område du tidlegare har definert ved hjelp av Format → Utskriftsområde → Rediger. Viss du har gjeve det definerte området eit namn med Set inn → Namn → Skriv inn, vert dette namnet vist i lista og kan veljast derifrå.

I tekstfeltet til høgre kan du skriva inn utskriftsområdet anten som referansar eller som namn. Dersom markøren er i tekstboksen Utskriftsområde, kan du også velja utskriftsområdet direkte frå reknearket med datamusa.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Rader som skal gjentakast

Vel ei eller fleire rader som skal skrivast på alle sidene. I det høgre tekstfeltet skriv du inn radreferansen, for eksempel, «1», «$1» eller «$2:$3». Nedtrekkslista viser -brukardefinert-. Du kan også velja -ingen- for å fjerna at ei rad er definert til å verta teke opp att fleire gonger.

Dersom markøren er i tekstfeltet Rader som skal gjentakast i dialogvindauget, kan du også definera rader som skal verta gjentekne ved å dra med musa i reknearket.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Kolonnar som skal gjentakast

Vel ein eller fleire kolonnar som skal skrivast ut på kvar side. Skriv inn kolonnereferansen, for eksempel «A» eller «AB» eller «$C:$E», i det høge tekstfeltet. Listeboksen vil då visa - brukardefinert -. Du kan også velja - ingen - for å fjerna definisjonen av ein repeterande kolonne.

Dersom tekstfeltet Kolonnar som skal repeterast i dialogvindauget er markerte, kan du også definera repeterande kolonnar ved å dra musemarkøren i reknearket.

Krymp / Utvid

Trykk på Forminsk-knappen for å gjera dialogvindauget like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettare å merkja av området i arket. Knappen vert etter dette automatisk endra til ein Maksimer-knapp. Denne kan brukast til å gjenoppretta storleiken til dialogvindauget.

Dialogvindauget vert automatisk minimert når du klikkar med musa i eit rekneark. Så snart du slepp museknappen, vert dialogvindauget gjenoppretta. Det referanseområdet du valde med musa er då vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon Krymp

Krymp

Ikon Utvid

Utvid

Støtt oss!