Flett saman og midtstill celler

Dette er eit kontrollelement som koplar saman alle cellene i eit rektangulært utval til ei enkelt celle, eller returnerer fletta celler til de opphavlege enkeltcellene. Ved fletting, vert cellene formaterte midtstilt.

Kontrollelementet vert vist som slått på når det er samanfletta celler i utvalet, noko som indikerer at viss du trykkjer på kontrollelementet, vert cellene delte opp igjen.

warning

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.


For å bruka denne funksjonen …

Gjer éin av desse:

På verktøylinja Formatering trykkjer du på:

Ikon Flett og sentrer celler

Slå saman og sentrere celler

Eller vel Formater → Slå saman eller splitt celler → Flett saman og midtstill celler.


Celler kan ikkje flettast saman igjen utan å splittast først.

note

Å slå saman eit celleutval som delvis inkluderer samanfletta celler er til vanleg mogleg med Del opp celler etterfølgd av Slå saman celler utan å endra det første utvalet. Resultatet er i stor grad avhenge av tidlegare val når du slår saman celler laga med dialogvindauget Slå saman celler-alternativa omtala nedanfor.


Det er ikkje støtte for fleirval, det vil seia at utvalet må vera rektangulært.

Dei fletta cellene får namn og innhald frå den første cella i utvalet.

Viss det skal flettast saman fleire celler med innhald, vert dialogvindauget Slå saman celler opna.

Innstillingar i dialogvindauget for å slå saman celler

Tre val er tilgjengelege:

Støtt oss!