Ark

Vel arkivnamn og gøymer eller viser dei valde arka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Ark.


Endra namn

Opnar eit dialogvindauge der du kan gje reknearket eit nytt namn.

Gøym

Gøymer merkte rader, kolonnar eller individuelle ark.

Vis

Viser ark som tidlegare er gøymde med Gøym-kommandoen.

Dersom eit ark er gøymd, vert dialogvindauget «Vis ark» opna slik at du kan velja å gjera arket synleg igjen.

Frå høgre til venstre

Endrar sideretninga for dette arket til «Høgre til venstre» om du har slått på støtte for kompleks tekstutforming (KTO).

Støtt oss!