Gøym

Gøymer merkte rader, kolonnar eller individuelle ark.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rad → Gøym.

Vel Format → Kolonne → Gøym.

Vel Ark → Gøym ark.


Marker radene eller kolonnane du vil gøyma og vel deretter Format → Rad → Gøym eller Format → Kolonne → Gøym.

Du kan gøyma eit ark ved å merkja arkfana og deretter velja Format → Ark → Gøym. Gøymde ark vert ikkje skrivne ut unntatt dersom dei er med i eit utskriftsområde.

Merknadsikon

Viss der er løynde rad- eller kolonneoverskrifter, vert dette vist som avbrot i rad- eller kolonneoverskrfitene.


Å visa gøymde rader, kolonnar eller ark

  1. Marker det området som inneheld dei gøymde objekta eller bruk ruta i hjørnet ovanfor rad 1 ved sida av kolone A. Dette steget er ikkje nødvendig for ark.

  2. Vel Format → Rad/Kolonne → Vis eller Format → Ark → Vis.

Støtt oss!