Operatorar i LibreOffice Calc

Du kan bruka desse operatorane i LibreOffice Calc:

Matematiske operatorar

Desse operatorane returnerer numeriske resultat.

Operator

Namn

Eksempel

+ (Pluss)

Addisjon

1+1

- (Minus)

Subtraksjon

2-1

- (Minus)

Negasjon

-5

* (stjerne)

Multiplikasjon

2*2

/ (skråstrek)

Divisjon

9/3

% (Prosent)

Prosent

15%

^ (sirkumfleks)

Eksponent

3^2


note

Prefikset «-» (negasjon) har ein høgare prioritet enn «^» (eksponentiering). -3^2 er for eksempel lik 9, som er kvadratet av eit negativt tal.


Samanlikningsoperatorar

Desse operatorane returnerer anten SANN eller USANN.

Operator

Namn

Eksempel

= (likskapsteikn)

Lik

A1=B1

> (Større enn)

Større enn

A1>B1

< (Mindre enn)

Mindre enn

A1<B1

>= (Større enn eller lik)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (Mindre enn eller lik)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (Ulikskap)

Ulikskap

A1<>B1


Tekstoperatorar

Operatoren koplar separate tekstar saman til ein tekst.

Operator

Namn

Eksempel

& (Og)

tekstsamantrekking OG

«Søn» & «dag» er «Søndag»


Referanseoperatorar

Desse operatorane returnerer eit celleområde med ingen, ei eller fleire celler.

Område har høgast prioritet, deretter snitt og til slutt union.

Operator

Namn

Eksempel

: (kolon)

Område

A1:C108

! (ropeteikn)

Snitt

SUMMER(A1:B6!B5:C12)

Reknar ut summen av cellene i snittet mellom dei to områda. I dette eksempelet summen av cellene B5 og B6.

~ (tilde)

Lenking eller union

Tar to referansar og returnerer ei referanseliste der den andre referansen er lagt til etter den første referansen. Doble innskrivingar vert referert til to gongar. Sjå elles merknad under denne tabellen.


note

Referanselenking ved hjelp av tildeteiknet er ein nokså ny operator. Dersom ein formel som inneheld tilde vert opna i ein eldre programversjon, vil dette resultera i ei feilmelding. Det er ikkje lov å bruka ei referanseliste inne i eit listeuttrykk.


Støtt oss!