Statistiske funksjonar del fire

GJENNOMSNITT.VISS

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet for alle cellene i eit omrÄde som oppfyller eit gjeve vilkÄr. Funksjonen GJENNOMSNITT.VISS summerer alle resultata som hÞver til den logiske testen og deler denne summen med talet pÄ dei merkte cellene.

GJENNOMSNITT.VISS.SETT

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet av eit omrÄde som oppfyller fleire kriteria. Funksjonen GJENNOMSNITT.VISS.SETT legg saman alle resultata som oppfyller den logiske testen og dividerer denne summen med talet pÄ merkte verdiar.

PROSENTDEL.EKS (PERCENTRANK.EXC pÄ engelsk)

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (eksklusiv), av ein spesifisert verdi i ein tabell.

note

Skilnaden mellom PROSENTDEL.INK og PROSENTDEL.EKS er at PROSENTDEL.INK reknar ut verdien i omrÄdet 0 til 1 inklusiv omrÄdegrensene, medan PROSENTDEL.EKS reknar ut verdien i omrÄdet 0 til 1 eksklusiv omrÄdegrensene.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

PROSENTDEL.EKS(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer talet pÄ signifikante (gjeldande) siffer som den returnerte verdien skal rundast av til.

Eksempel

=PROSENTDELEKS(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frÄ det samla omrÄde av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla omrÄdet, vert det vist ei feilmelding.

KVARTIL.EKS (QUARTILE.EXC pÄ engelsk)

Returnerer kvartilen av eit datasett basert pÄ persentilverdiane frÄ 0 til 1 (eksklusiv).

note

Skilnaden mellom KVARTIL.INK og KVARTIL.EKS er at funksjonen KVARTIL.INK baserer utrekningane pÄ eit persentilomrÄde frÄ 0 til 1 (inklusive), medan funksjonen KVARTIL.EKS baserer utrekningane pÄ eit persentilomrÄde frÄ 0 til 1 (eksklusiv).


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

KVARTIL.EKS(Data; Type)

Data er omrÄdet med dataverdiar som kvartilen skal reknast ut for.

Type er anten 1, 2 eller 3 og representerer den Þnskte kvartilen. Viss type = 1 eller 3, mÄ datatabellen innehalda meir enn to verdiar.

Eksempel

=KVARTIL.EKS(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lÄgaste til dei hÞgste verdiane i omrÄdet A1:A50.

MODUS (MODE pÄ engelsk)

Gjev verdien som finst flest gongar i ei datamengd. Dersom fleire verdiar finst fleire gongar, vert den minste verdien gjeven. Det oppstÄr ein feil dersom ingen verdiar finst fleire gongar.

note

Denne funksjonen hĂžyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MODUS(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=MODUS(A1:A50)

PERSENTIL.EKS (ERCENTILE.EXC pÄ engelsk)

Returnerer Alfa-persentilen til eit forrÄd av verdiar for ein gjeven verdi for Alfa innfÞre omrÄdet 0 til 1 (eksklusiv). Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som gÄr frÄ den minste (Alfa=0) til den stÞrste verdien (Alfa=1) for ein dataserie. For Alfa = 25% betyr persentilen den fÞrste kvartilen og Alfa = 50% er medianen.

warning

Viss Alfa ikkje er ein multippel av 1/(n+1), (der n er talet pÄ verdiar i tabellen), vil funksjonen interpolere mellom verdiane i tabellen for Ä rekna ut persentilverdien. Men, viss Alfa er mindre enn 1/(n+1) eller Alfa er stÞrre enn n/(n+1) kan funksjonen ikkje interpolera, og vil returnera ei feilmelding.


note

Skilnaden mellom PERSENTIL.INK og PERSENTIL.EKS er at i funkjsjonen PERSENTIL.INK er alfaverdien innfÞre omrÄdet 0 til 1 (inklusiv), altsÄ frÄ og med 0 til og med 1, medan i PERSENTIL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altsÄ frÄ men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

PERSENTIL(Data; Alfa)

Data er omrÄdet med data.

Alfa er prosentdelen pÄ skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL(A1:A50;10%) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

POISSON

Returnerer Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON(Tal; Middelverdi[; K])

Tal er verdien som Poisson-fordelinga vert rekna ut frÄ.

Middelverdi er den midterste verdien i Poisson-fordelinga.

Med K (valfri) = 0 eller USANN vert tettleiksfunksjonen rekna ut. Med K= 1 eller SANN vert fordelinga rekna ut. Dersom det ikkje er skrive noko her, vert standardverdien SANN set inn nÄr du lagrar dokumentet. Dette for Ä gjera dokumentet best mogleg kompatibelt med andre program og eldre versjonar av LibreOffice.

Eksempel

=POISSON(60; 50; 1) returnerer 0,93.

POISSON.FORDELING (POISSON.DIST pÄ engelsk)

Returnerer Poisson-fordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

POISSON.FORDELING(Tal; Middelverdi[; K])

Tal er verdien som Poisson-fordelinga vert rekna ut frÄ.

Middelverdi er den midterste verdien i Poisson-fordelinga.

Med K (valfri) = 0 eller USANN vert tettleiksfunksjonen rekna ut. Med K= 1 eller SANN vert fordelinga rekna ut. Dersom det ikkje er skrive noko her, vert standardverdien SANN set inn nÄr du lagrar dokumentet. Dette for Ä gjere dokumentet best mogleg kompatibelt med andre program og eldre versjonar av LibreOffice.

Eksempel

=POISSON.FORDELING(60; 50; 1) returnerer 0,9278398202.

PERSENTIL.INK (PERCENTILE.INC pÄ engelsk)

Returnerer alfa-persentilen av dataverdiar i ein tabell. Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som gÄr frÄ den minste (Alfa=0) til den stÞrste verdien (Alfa=1) i ein dataserie. For Alfa= 25%, betyr persentil den fÞrste kvartilen; Alfa= 50% er medianen.

note

Skilnaden mellom PERSENTIL.INK og PERSENTIL.EKS er at i funkjsjonen PERSENTIL.INK er alfaverdien innfÞre omrÄdet 0 til 1 (inklusiv), altsÄ frÄ og med 0 til og med 1, medan i PERSENTIL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altsÄ frÄ men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

PERSENTIL.INK(Data; Alfa)

Data er omrÄdet med data.

Alfa er prosentdelen pÄ skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL.INK(A1:A50;0.1) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

PERSENTIL (PERCENTILE pÄ engelsk)

Returnerer alfa-persentilen av dataverdiar i eit omrÄde. Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som gÄr frÄ den minste (Alfa=0) til den stÞrste verdien (Alfa=1) i ein dataserie. For Alfa= 25%, betyr persentil den fÞrste kvartilen; Alfa= 50% er medianen.

Syntaks

PERSENTIL(Data; Alfa)

Data er omrÄdet med data.

Alfa er prosentdelen pÄ skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL(A1:A50;0.1) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

MAKSA

Returnerer den hÞgste verdien i ei liste med argument. I motsetnad til MAKS, kan du skriva inn tekst her. Tekst fÄr verdien 0.

Funksjonane MINA() og MAKSA() returnerer 0 dersom det ikkje er nokon verdi, tal eller tekst, Ă„ returnera og det ikkje er funne feil.

Syntaks

MAKSA(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=MAKSA(A1;A2;A3;50;100;200;"Tekst") returnerer den stÞrste verdien frÄ lista.

=MAKSA(A1:B100) returnerer den stÞrste verdien frÄ lista.

MIN

Returnerer den minste verdien i ei liste med argument.

Returnerer 0 dersom det ikkje vart konstatert numerisk verdi og heller ingen feil i dei celleomrÄda som vart oppfÞrte som cellereferansar. Tekstceler vert ignorerte av MIN() og MAKS(). Funksjonane MINV() og MAKSV() returnerer 0, dersom ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil vart konstatert. OverfÞring av ein tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), vil derimot resultere i ein feil.

Syntaks

MIN(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=MIN(A1:B100) returnerer den minste verdien i lista.

MINA

Returnerer den minste verdien i ei liste med argument. Du kan ogsÄ skriva inni tekst. Tekst fÄr verdien 0.

Funksjonane MINA() og MAKSA() returnerer 0 dersom det ikkje er nokon verdi, tal eller tekst, Ă„ returnera og det ikkje er funne feil.

Syntaks

MINA(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=MINA(1; "Tekst"; 20) returnerer 0.

=MINA(A1:B100) returnerer den minste verdien i lista.

NEGBINOM.FORDELING

Returnerer den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; Tal_l; San)

X representerer talet pÄ mislukka testar.

Tal_l representerer talet pÄ vellukka testar.

San er kor sannsynleg det er Ă„ lukkast med ein test.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

NEGBINOM.FORDELING (NEGBINOM.DIST pÄ engelsk)

Returnerer den negative binomialtettleiken eller fordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; R; SP; Kumulativ)

X representerer talet pÄ mislukka testar.

Tal_l representerer talet pÄ vellukka testar.

San er kor sannsynleg det er Ă„ lukkast med ein test.

Kumulativ = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;0) returnerer 0,25.

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;1) returnerer 0,75.

PROSENTDEL (PERCENTRANK pÄ engelsk)

Returnerer den prosentvise fordelinga av ein verdi i eit utval.

Syntaks

PROSENTDEL(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer talet pÄ signifikante (gjeldande) siffer som den returnerte verdien skal rundast av til. Dersom denne vert slÞyfa, vert verdien 3 brukt.

Eksempel

=PROSENTDEL(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frÄ det samla omrÄde av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla omrÄdet, vert det vist ei feilmelding.

PROSENTDEL.INK (PERCENTRANK.INC pÄ engelsk)

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (inklusiv), til ein spesifisert verdi i ein tabell.

note

Skilnaden mellom PROSENTDEL.INK og PROSENTDEL.EKS er at i funkjsjonen PROSENTDEL.INK er alfaverdien innfÞre omrÄdet 0 til 1 (inklusiv), altsÄ frÄ og med 0 til og med 1, medan i PROSENTDEL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altsÄ frÄ men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

PROSENTDEL.INK(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer kor mange signifikante (gyldige) siffer den returnerte prosentverdien skal rundast av til.

Eksempel

=PROSENTDEL.INK(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frÄ det samla omrÄde av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla omrÄdet, vert det vist ei feilmelding.

MAKS

Returnerer den stĂžrste verdien i ei liste med argument.

Returnerer 0 dersom det ikkje vart konstatert numerisk verdi og heller ingen feil i dei celleomrÄda som vart oppfÞrte som cellereferansar. Tekstceler vert ignorerte av MIN() og MAKS(). Funksjonane MINV() og MAKSV() returnerer 0, dersom ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil vert konstatert. OverfÞring av ein tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), vil derimot resultere i ein feil.

Syntaks

MAKS(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=MAKS(A1; A2; A3; 50; 100; 200) returnerer den stÞrste verdien frÄ lista.

=MAKS(A1:B100) returnerer den stÞrste verdien frÄ lista.

MODUS.MULT

Returnerer ein loddrett tabell av den statistiske modus (dei oftast brukte verdiane) inne i ei liste med tal.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

MODUS.MULT(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

warning

Sidan MODUS.MULT-funksjonen returnerer ein tabell med verdiar mÄ funksjonen skrivast inn som ein tabellformel. Viss funksjonen ikkje er skrive inn som ein tabellformel, vert berre fÞrste modus returnert, som er det same som Ä bruka MODUS.SNGL-funksjonen.


Eksempel

=MODUS.MULT(A1:A50)

GJENNOMSNITT

Returnerer gjennomsnittet av argumenta.

Syntaks

GJENNOMSNITT(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=GJENNOMSNITT(A1:A50)

GJENNOMSNITTA

Returnerer gjennomsnittet av argumenta. Tekst fÄr verdien 0.

Syntaks

GJENNOMSNITTA(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=GJENNOMSNITTA((A1:A50)

GJENNOMSNITTSAVVIK

Returnerer gjennomsnittet av dei absolutte avvika frÄ middelverdien av datapunkta. Viser spreiinga i ei datamengd.

Syntaks

GJENNOMSNITTSAVVIK(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

=GJENNOMSNITTSAVVIK(A1:A50)

NORMINV (NORMINV pÄ engelsk)

Returnerer invers kumulativ normalfordeling.

Syntaks

NORMINV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal er den sannsynlege verdien som vert brukt for Ă„ bestemme den inverse normalfordelinga.

Middelverdi er middelverdien for normalfordelinga.

StdAv er standardavviket for normalfordelinga.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,41. Dersom den gjennomsnittlege eggvekta er 63 gram med eit standardavvik pÄ 5, vil det vere 90 % sannsynleg at egget ikkje er tyngre enn 69,41 gram.

NORM.INV (NORM.INV pÄ engelsk)

Returnerer inversen av den normale kumulative fordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

NORM.INV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal er den sannsynlege verdien som vert brukt for Ă„ bestemme den inverse normalfordelinga.

Middelverdi er middelverdien for normalfordelinga.

StdAv er standardavviket for normalfordelinga.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,4077578277. Dersom den gjennomsnittlege eggvekta er 63 gram med eit standardavvik pÄ 5, vil det vere 90 % sannsynleg at egget ikkje er tyngre enn 69,41 gram.

PEARSON

Returnerer korrelasjonskoeffesienten for Pearson momentprodukt r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 er tabellen med det fĂžrste datasettet.

Data2 er tabellomrÄdet med det andre datasettet.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) returnerer Pearson korrelasjonskoeffisient pÄ begge datasetta.

KVARTIL.INK (QUARTILE.INC pÄ engelsk)

Returnerer kvartilen for eit datasett.

note

Skilnaden mellom KVARTIL.INK og KVARTIL.EKS er at funksjonen KVARTIL.INK baserer utrekningane pÄ eit persentilomrÄde frÄ 0 til 1 (inklusiv) medan funksjonen KVARTIL.EKS baserer utrekningane pÄ eit persentilomrÄde frÄ 0 til 1 (eksklusiv).


tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

KVARTIL.INK(Data; Type)

Data er datatabellen i utvalet.

Type er kvartiltypen: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL.INK(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lÄgaste til dei hÞgaste verdiane i omrÄdet A1:A50.

KVARTIL (QUARTILE pÄ engelsk)

Returnerer kvartilen til eit datasett.

Syntaks

KVARTIL(Data; Type)

Data er datatabellen i utvalet.

Type er kvartiltypen: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lÄgaste til dei hÞgste verdiane i omrÄdet A1:A50.

MEDIAN

Returnerer medianen av ei talmengd. Dersom mengda har eit oddetal verdiar, er medianen talet som ligg midt i mengda. I mengder med eit partal verdiar, er medianen gjennomsnittet av dei to tala som ligg midt i mengda.

Syntaks

MEDIAN(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Eksempel

for eit oddetal: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returnerer 9 som medianverdi.

for eit partal: =MEDIAN(1;5;9;20) returnerer gjennomsnittet av dei to midterste tala, 5 og 9, altsÄ 7.

NORMALFORDELING (NORMDIST pÄ engelsk)

Returnerer tettleiksfunksjonen for den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORMALFORDELING(Tal; Middelverdi; StdAvv[; C])

TalTalet som normalfordelinga skal reknast ut frÄ.

Middelverdi er middelverdien av fordelinga.

StAvv er standardavviket til fordelinga.

C er valfri. C = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen, C = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NORMALFORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,03.

=NORMALFORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,92.

NORMAL.FORDELING (NORM.DIST pÄ engelsk)

Returnerer tettleiksfunksjonen for den kumulative normalfordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

NORMAL.FORDELING(Tal; Middelverdi; StdAvv; C)

TalTalet som normalfordelinga skal reknast ut frÄ.

Middelverdi er middelverdien av fordelinga.

StAvv er standardavviket til fordelinga.

C = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen, C = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,029945493.

=NORM.FORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,9192433408.

PHI

Returnerer verdiane til fordelingsfunksjonen for ei standard normalfordeling.

Syntaks

PHI(Tal)

Tal er verdien som standard normalfordelinga er rekna ut frÄ.

Eksempel

=PHI(2.25) = 0.03

=PHI(-2.25) = 0.03

=PHI(0) = 0,4

MODUS.SNGL (MODE.SNGL pÄ engelsk)

Returnerer verdien som finst flest gongar i ei datamengd i ein tabell eller eit dataomrÄde. Dersom det er fleire verdiar med den same frekvensen, vert den minste verdien gjeven. Det oppstÄr ein feil dersom ingen verdiar finst fleire gongar.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

MODUS.SNGL(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

warning

Dersom datasettet ikkje inneheld kopiar av datapunkt, vil MODUS.SNGL returnera feilverdien #VERDI.


Eksempel

=MODUS.SNGL(A1:A50)

StĂžtt oss!