Statistiske funksjonar del fire

GJENNOMSNITT.VISS

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet for alle cellene i eit område som oppfyller eit gjeve vilkår. Funksjonen GJENNOMSNITT.VISS summerer alle resultata som høver til den logiske testen og deler denne summen med talet på dei merkte cellene.

GJENNOMSNITT.VISS.SETT

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet av eit område som oppfyller fleire kriteria. Funksjonen GJENNOMSNITT.VISS.SETT legg saman alle resultata som oppfyller den logiske testen og dividerer denne summen med talet på merkte verdiar.

GJENNOMSNITT

Returnerer gjennomsnittet av argumenta.

Syntaks

GJENNOMSNITT(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=GJENNOMSNITT(A1:A50)

GJENNOMSNITTA

Returnerer gjennomsnittet av argumenta. Tekst får verdien 0.

Syntaks

GJENNOMSNITTA(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Eksempel

=GJENNOMSNITTA((A1:A50)

GJENNOMSNITTSAVVIK

Returnerer gjennomsnittet av dei absolutte avvika frå middelverdien av datapunkta. Viser spreiinga i ei datamengd.

Syntaks

GJENNOMSNITTSAVVIK(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=GJENNOMSNITTSAVVIK(A1:A50)

KVARTIL (QUARTILE på engelsk)

Returnerer kvartilen til eit datasett.

Syntaks

KVARTIL(Data; Type)

Data er datatabellen i utvalet.

Type er kvartiltypen: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=KVARTIL(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lågaste til dei høgste verdiane i området A1:A50.

KVARTIL.EKS (QUARTILE.EXC på engelsk)

Returnerer kvartilen av eit datasett basert på persentilverdiane frå 0 til 1 (eksklusiv).

note

Skilnaden mellom KVARTIL.INK og KVARTIL.EKS er at funksjonen KVARTIL.INK baserer utrekningane på eit persentilområde frå 0 til 1 (inklusive), medan funksjonen KVARTIL.EKS baserer utrekningane på eit persentilområde frå 0 til 1 (eksklusiv).


Syntaks

KVARTIL.EKS(Data; Type)

Data er området med dataverdiar som kvartilen skal reknast ut for.

Type er anten 1, 2 eller 3 og representerer den ønskte kvartilen. Viss type = 1 eller 3, må datatabellen innehalda meir enn to verdiar.

Eksempel

=KVARTIL.EKS(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lågaste til dei høgste verdiane i området A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

KVARTIL.INK (QUARTILE.INC på engelsk)

Returnerer kvartilen for eit datasett.

note

Skilnaden mellom KVARTIL.INK og KVARTIL.EKS er at funksjonen KVARTIL.INK baserer utrekningane på eit persentilområde frå 0 til 1 (inklusiv) medan funksjonen KVARTIL.EKS baserer utrekningane på eit persentilområde frå 0 til 1 (eksklusiv).


Syntaks

KVARTIL.INK(Data; Type)

Data er datatabellen i utvalet.

Type er kvartiltypen: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL.INK(A1:A50; 2) returnerer verdien for kva for 50 % av skalaen som svarar til dei lågaste til dei høgaste verdiane i området A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

MAKS

Returnerer den største verdien i ei liste med argument.

Returnerer 0 dersom det ikkje vart konstatert numerisk verdi og heller ingen feil i dei celleområda som vart oppførte som cellereferansar. Tekstceler vert ignorerte av MIN() og MAKS(). Funksjonane MINV() og MAKSV() returnerer 0, dersom ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil vert konstatert. Overføring av ein tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), vil derimot resultere i ein feil.

Syntaks

MAKS(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=MAKS(A1; A2; A3; 50; 100; 200) returnerer den største verdien frå lista.

=MAKS(A1:B100) returnerer den største verdien frå lista.

MAKSA

Returnerer den høgste verdien i ei liste med argument. I motsetnad til MAKS, kan du skriva inn tekst her. Tekst får verdien 0.

Funksjonane MINA() og MAKSA() returnerer 0 dersom det ikkje er nokon verdi, tal eller tekst, å returnera og det ikkje er funne feil.

Syntaks

MAKSA(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Eksempel

=MAKSA(A1;A2;A3;50;100;200;"Tekst") returnerer den største verdien frå lista.

=MAKSA(A1:B100) returnerer den største verdien frå lista.

MEDIAN

Returnerer medianen av ei talmengd. Dersom mengda har eit oddetal verdiar, er medianen talet som ligg midt i mengda. I mengder med eit partal verdiar, er medianen gjennomsnittet av dei to tala som ligg midt i mengda.

Syntaks

MEDIAN(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

for eit oddetal: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returnerer 9 som medianverdi.

for eit partal: =MEDIAN(1;5;9;20) returnerer gjennomsnittet av dei to midterste tala, 5 og 9, altså 7.

MIN

Returnerer den minste verdien i ei liste med argument.

Returnerer 0 dersom det ikkje vart konstatert numerisk verdi og heller ingen feil i dei celleområda som vart oppførte som cellereferansar. Tekstceler vert ignorerte av MIN() og MAKS(). Funksjonane MINV() og MAKSV() returnerer 0, dersom ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil vart konstatert. Overføring av ein tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), vil derimot resultere i ein feil.

Syntaks

MIN(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=MIN(A1:B100) returnerer den minste verdien i lista.

MINA

Returnerer den minste verdien i ei liste med argument. Du kan også skriva inni tekst. Tekst får verdien 0.

Funksjonane MINA() og MAKSA() returnerer 0 dersom det ikkje er nokon verdi, tal eller tekst, å returnera og det ikkje er funne feil.

Syntaks

MINA(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

Eksempel

=MINA(1; "Tekst"; 20) returnerer 0.

=MINA(A1:B100) returnerer den minste verdien i lista.

MODUS (MODE på engelsk)

Gjev verdien som finst flest gongar i ei datamengd. Dersom fleire verdiar finst fleire gongar, vert den minste verdien gjeven. Det oppstår ein feil dersom ingen verdiar finst fleire gongar.

note

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MODUS(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=MODUS(A1:A50)

MODUS.MULT

Returnerer ein loddrett tabell av den statistiske modus (dei oftast brukte verdiane) inne i ei liste med tal.

Syntaks

MODUS.MULT(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

warning

Sidan MODUS.MULT-funksjonen returnerer ein tabell med verdiar må funksjonen skrivast inn som ein tabellformel. Viss funksjonen ikkje er skrive inn som ein tabellformel, vert berre første modus returnert, som er det same som å bruka MODUS.SNGL-funksjonen.


Eksempel

=MODUS.MULT(A1:A50)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODUS.SNGL (MODE.SNGL på engelsk)

Returnerer verdien som finst flest gongar i ei datamengd i ein tabell eller eit dataområde. Dersom det er fleire verdiar med den same frekvensen, vert den minste verdien gjeven. Det oppstår ein feil dersom ingen verdiar finst fleire gongar.

Syntaks

MODUS.SNGL(tal 1[; tal 2[; … ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; … ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

warning

Dersom datasettet ikkje inneheld kopiar av datapunkt, vil MODUS.SNGL returnera feilverdien #VERDI.


Eksempel

=MODUS.SNGL(A1:A50)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.FORDELING

Returnerer den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; Tal_l; San)

X representerer talet på mislukka testar.

Tal_l representerer talet på vellukka testar.

San er kor sannsynleg det er å lukkast med ein test.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

NEGBINOM.FORDELING (NEGBINOM.DIST på engelsk)

Returnerer den negative binomialtettleiken eller fordelinga.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; R; SP; Kumulativ)

X representerer talet på mislukka testar.

Tal_l representerer talet på vellukka testar.

San er kor sannsynleg det er å lukkast med ein test.

Kumulativ = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;0) returnerer 0,25.

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;1) returnerer 0,75.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NORM.INV (NORM.INV på engelsk)

Returnerer inversen av den normale kumulative fordelinga.

Syntaks

NORM.INV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal er den sannsynlege verdien som vert brukt for å bestemme den inverse normalfordelinga.

Middelverdi er middelverdien for normalfordelinga.

StdAv er standardavviket for normalfordelinga.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,4077578277. Dersom den gjennomsnittlege eggvekta er 63 gram med eit standardavvik på 5, vil det vere 90 % sannsynleg at egget ikkje er tyngre enn 69,41 gram.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMAL.FORDELING (NORM.DIST på engelsk)

Returnerer tettleiksfunksjonen for den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORMAL.FORDELING(Tal; Middelverdi; StdAvv; C)

TalTalet som normalfordelinga skal reknast ut frå.

Middelverdi er middelverdien av fordelinga.

StAvv er standardavviket til fordelinga.

C = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen, C = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,029945493.

=NORM.FORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,9192433408.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORMALFORDELING (NORMDIST på engelsk)

Returnerer tettleiksfunksjonen for den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORMALFORDELING(Tal; Middelverdi; StdAvv[; C])

TalTalet som normalfordelinga skal reknast ut frå.

Middelverdi er middelverdien av fordelinga.

StAvv er standardavviket til fordelinga.

C er valfri. C = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen, C = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=NORMALFORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,03.

=NORMALFORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,92.

NORMINV (NORMINV på engelsk)

Returnerer invers kumulativ normalfordeling.

Syntaks

NORMINV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal er den sannsynlege verdien som vert brukt for å bestemme den inverse normalfordelinga.

Middelverdi er middelverdien for normalfordelinga.

StdAv er standardavviket for normalfordelinga.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,41. Dersom den gjennomsnittlege eggvekta er 63 gram med eit standardavvik på 5, vil det vere 90 % sannsynleg at egget ikkje er tyngre enn 69,41 gram.

PEARSON

Returnerer korrelasjonskoeffesienten for Pearson momentprodukt r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 er tabellen med det første datasettet.

Data2 er tabellområdet med det andre datasettet.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) returnerer Pearson korrelasjonskoeffisient på begge datasetta.

PERSENTIL (PERCENTILE på engelsk)

Returnerer alfa-persentilen av dataverdiar i eit område. Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som går frå den minste (Alfa=0) til den største verdien (Alfa=1) i ein dataserie. For Alfa= 25%, betyr persentil den første kvartilen; Alfa= 50% er medianen.

Syntaks

PERSENTIL(Data; Alfa)

Data er området med data.

Alfa er prosentdelen på skalaen mellom 0 og 1.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=PERSENTIL(A1:A50;0.1) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

PERSENTIL.EKS (ERCENTILE.EXC på engelsk)

Returnerer Alfa-persentilen til eit forråd av verdiar for ein gjeven verdi for Alfa innføre området 0 til 1 (eksklusiv). Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som går frå den minste (Alfa=0) til den største verdien (Alfa=1) for ein dataserie. For Alfa = 25% betyr persentilen den første kvartilen og Alfa = 50% er medianen.

warning

Viss Alfa ikkje er ein multippel av 1/(n+1), (der n er talet på verdiar i tabellen), vil funksjonen interpolere mellom verdiane i tabellen for å rekna ut persentilverdien. Men, viss Alfa er mindre enn 1/(n+1) eller Alfa er større enn n/(n+1) kan funksjonen ikkje interpolera, og vil returnera ei feilmelding.


note

Skilnaden mellom PERSENTIL.INK og PERSENTIL.EKS er at i funkjsjonen PERSENTIL.INK er alfaverdien innføre området 0 til 1 (inklusiv), altså frå og med 0 til og med 1, medan i PERSENTIL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altså frå men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


Syntaks

PERSENTIL(Data; Alfa)

Data er området med data.

Alfa er prosentdelen på skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL(A1:A50;10%) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERSENTIL.INK (PERCENTILE.INC på engelsk)

Returnerer alfa-persentilen av dataverdiar i ein tabell. Ein persentil returnerer skalaverdien for ein dataserie som går frå den minste (Alfa=0) til den største verdien (Alfa=1) i ein dataserie. For Alfa= 25%, betyr persentil den første kvartilen; Alfa= 50% er medianen.

note

Skilnaden mellom PERSENTIL.INK og PERSENTIL.EKS er at i funkjsjonen PERSENTIL.INK er alfaverdien innføre området 0 til 1 (inklusiv), altså frå og med 0 til og med 1, medan i PERSENTIL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altså frå men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


Syntaks

PERSENTIL.INK(Data; Alfa)

Data er området med data.

Alfa er prosentdelen på skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL.INK(A1:A50;0.1) er verdien i datasettet som er lik 10% av den samla dataskalaen i A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PHI

Returnerer verdien av tettleiksfunksjonen av ein gjeven verdi ut frå standard normalfordeling.

Syntaks

PHI(Tal_på)

Tal_på er verdien som tettleiksfunksjonen vert rekna ut for.

Eksempel

=PHI(2,25) returnerer 0,0317.

=PHI(-2,25) returnerer også 0,0317, fordi normalfordelinga er symmetrisk.

=PHI(0) returnerer 0,3989.

tip

Oppkall av PHI(tal) svarar til oppkall av NORMALFORDELING (tal,0,1,USANN()) eller NORM.S.FORDELING (tal;USANN()), det vil seia å bruka standard normalfordeling med gjennomsnitt lik 0 og standardavvik lik 1, med argumentet Kumulativ sett til Usann.


POISSON

Returnerer Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON(Tal; Middelverdi[; K])

Tal er verdien som Poisson-fordelinga vert rekna ut frå.

Middelverdi er den midterste verdien i Poisson-fordelinga.

Med K (valfri) = 0 eller USANN vert tettleiksfunksjonen rekna ut. Med K= 1 eller SANN vert fordelinga rekna ut. Dersom det ikkje er skrive noko her, vert standardverdien SANN set inn når du lagrar dokumentet. Dette for å gjera dokumentet best mogleg kompatibelt med andre program og eldre versjonar av LibreOffice.

Eksempel

=POISSON(60; 50; 1) returnerer 0,93.

POISSON.FORDELING (POISSON.DIST på engelsk)

Returnerer Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON.FORDELING(Tal; Middelverdi; Kumulativ)

Tal er verdien som Poisson-fordelinga vert rekna ut frå.

Middelverdi er den midterste verdien i Poisson-fordelinga.

Med Kumulativ = 0 eller USANN vert sannsynsmasse rekna ut. Med Kumulativ = 1, SANN eller ein annan verdi, vert den kumulative fordelinga rekna ut.

Eksempel

=POISSON.FORDELING(60; 50; 1) returnerer 0,9278398202.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

PROSENTDEL (PERCENTRANK på engelsk)

Returnerer den prosentvise fordelinga av ein verdi i eit utval.

Syntaks

PROSENTDEL(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer talet på signifikante (gjeldande) siffer som den returnerte verdien skal rundast av til. Dersom denne vert sløyfa, vert verdien 3 brukt.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innføre eit dataområde. Har du mistanke om feil resultat frå denne funksjonen, ser du etter tekst i dataområda. For å utheva tekstinnhald i dataområdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=PROSENTDEL(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frå det samla område av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla området, vert det vist ei feilmelding.

PROSENTDEL.EKS (PERCENTRANK.EXC på engelsk)

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (eksklusiv), av ein spesifisert verdi i ein tabell.

note

Skilnaden mellom PROSENTDEL.INK og PROSENTDEL.EKS er at PROSENTDEL.INK reknar ut verdien i området 0 til 1 inklusiv områdegrensene, medan PROSENTDEL.EKS reknar ut verdien i området 0 til 1 eksklusiv områdegrensene.


Syntaks

PROSENTDEL.EKS(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer talet på signifikante (gjeldande) siffer som den returnerte verdien skal rundast av til.

Eksempel

=PROSENTDELEKS(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frå det samla område av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla området, vert det vist ei feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PROSENTDEL.INK (PERCENTRANK.INC på engelsk)

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (inklusiv), til ein spesifisert verdi i ein tabell.

note

Skilnaden mellom PROSENTDEL.INK og PROSENTDEL.EKS er at i funkjsjonen PROSENTDEL.INK er alfaverdien innføre området 0 til 1 (inklusiv), altså frå og med 0 til og med 1, medan i PROSENTDEL.EKS er verdien mellom 0 og 1 (ekslusiv), altså frå men ikkje med, 0 og til, men ikkje med, 1.


Syntaks

PROSENTDEL.INK(Data; Verdi[; Signifikans])

Data er datatabellen i utvalet.

Verdi er den verdien prosentdelen skal reknast av.

Signifikans er eit valfritt argument som spesifiserer kor mange signifikante (gyldige) siffer den returnerte prosentverdien skal rundast av til.

Eksempel

=PROSENTDEL.INK(A1:A50; 50) returnerer den prosentuelle plassen av verdien 50 frå det samla område av alle verdiar funne i A1:A50. Dersom 50 fell utanfor det samla området, vert det vist ei feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

Støtt oss!