Statistiske funksjonar del tre

GRENSE.BINOM

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomialfordelinga er stĂžrre enn eller lik ein kriterieverdi.

Syntaks

GRENSE.BINOM(ForsĂžk, Sannsyn; Alfa)

ForsÞk er det samla talet pÄ forsÞk.

Sannsyn er kor sannsynleg det er at eitt forsĂžk skal lukkast.

Alfa er det grensesannsynet som skal nÄast eller overskridast.

Eksempel

=GRENSE.BINOM(100;0.5;0.1) gjev 44.

KONFIDENS (CONFIDENCE pÄ engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for ei normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivÄet for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) returnerer 0,29.

KONFIDENS.NORMAL (CONFIDENCE.NORM pÄ engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for ei normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS.NORMAL(Alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivÄet for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS.NORMAL(0,05;1,5;100) returnerer 0,2939945977.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

KONFIDENS.T (CONFIDENCE.T pÄ engelsk)

Returnerer konfidensintervallet (1-alpha) til ei populasjonsfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(Alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivÄet for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS.T(0,05;1,5;100) returnerer 0,2976325427.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

KORRELASJON (CORREL pÄ engelsk)

Returnerer korrelasjonskoeffesienten mellom to datamengder.

Syntaks

KORRELASJON(Data1; Data2)

Data1 er det fÞrste dataomrÄdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KORRELASJON(A1:A50;B1:B50) reknar ut korrelajonskoeffisienten som eit mÄl for den lineÊre korrelasjonen av dei to datasetta.

KOVARIANS (COVAR pÄ engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik.

Syntaks

KOVARIANS(Data1; Data2)

Data1 er det fÞrste dataomrÄdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANS.P (COVARIANCE.P pÄ engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik for heile populasjonen.

Syntaks

KOVARIANS.P(Data1; Data2)

Data1 er det fÞrste dataomrÄdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS.P(A1:A30;B1:B30)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

KOVARIANS.S (COVARIANCE.S pÄ engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik for ein prĂžve av populasjonen.

Syntaks

KOVARIANS.S(Data1; Data2)

Data1 er det fÞrste dataomrÄdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS.S(A1:A30;B1:B30)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

KURVATUR (KURT pÄ engelsk)

Returnerer kurtosen (kurvaturen) av ei datamengd (krev minst 4 verdiar).

Syntaks

KURVATUR(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

Parameterane mÄ innehalde minst fire verdiar.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=KURVATUR(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LOGINV (LOGINV pÄ engelsk)

Returnerer inversverdien til loggnormalfordelinga.

Syntaks

LOGINV(Tal[; Middel[; StdAvv]])

Tal (nÞdvendig) er den sannsynsverdien som den inverse standard logaritmefordelinga skal reknast ut frÄ.

Middelverdi (valfri) er det aritmetiske gjennomsnittet av standard logaritmisk distribusjon (standard til 0 viss utelate).

StdAv (valfri) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga (gÄr tilbake til 1 viss utelate).

Eksempel

=LOGINV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

LOGNORM.FORD (LOGNORM.DIST pÄ engelsk)

Returnerer verdien av ei lognormalfordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORD(Tal; Middel; StdAv; Kumulativ)

Tal (nĂždvendig) er sannsynsverdien som skal brukast til Ă„ rekna ut den logaritmiske standardfordelinga.

Middel (nĂždvendig) er middelverdien av den standardlogaritmiske fordelinga.

StdAv (nĂždvendig) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Kumulativ (nĂždvendig) = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=LOGNORM.FORD(0,1;0;1;1) returnerer 0,0106510993.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV (LOGNORM.INV pÄ engelsk)

Returner inversverdien til loggnormalfordelinga.

Denne funksjonen er identisk med LOGINV og er lagt til for Ă„ vere i samsvar med andre kontorprogram.

Syntaks

LOGNORM.INV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal (nÞdvendig) er den sannsynsverdien som den inverse standard logaritmefordelinga skal reknast ut frÄ.

Middel (nĂždvendig) er den aritmetiske middelverdien av den standard logaritmiske fordelinga.

StdAv (nĂždvendig) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Eksempel

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikkje ein del av standarden Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. del 4: Omrekna formel (OpenFormula)-format. Namnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMFORD (LOGNORMDIST pÄ engelsk)

Gjev verdiane av loggnormalfordelinga.

Syntaks

LOGNORMFORD(Tal[; Medel[; StdAv[; Kumulativ]]])

Tal er sannsynsverdien som skal brukast til Ă„ rekna ut den logaritmiske standardfordelinga.

Medel (valfri) er medelverdien av den standardlogaritmiske fordelinga.

StdAv (valfri) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Kumulativ (valfri) = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=LOGNORMFORD(0,1;0;1) returnerer 0,01.

N.MINST (SMALL pÄ engelsk)

Returnerer den k-te minste verdien i ei datamengd.

note

Denne funksjonen hĂžyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

N.MINST(Data; K)

Data er celleomrÄdet med data.

K rangeringa av verdien. Viss K er ein tabell, vert funksjonen ein tabellfunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=N.MINST(A1:C50;2) finn den nest minste verdien i A1:C50.

NĂ„r =N.MINST(A1:C50;B1:B5) vert skrive inn som ein tabellfunksjon, vert det gjeve ein tabell med den c minste verdien i A1:C50 med rangeringa definert i B1:B5.

N.STØRST (LARGE pÄ engelsk)

Returnerer den k-te stĂžrste verdien i ei datamengd.

note

Denne funksjonen hĂžyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

N.STØRST(Data; K)

Data er celleomrÄdet med data.

K rangeringa av verdien. Viss K er ein tabell, vert funksjonen ein tabellfunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=N.STØRST(A1:C50;2) gjev den nest stÞrste verdien i A1:C50.

Er =N.STØRST(A1:C50;B1:B5) skrive inn som ein tabellfunksjon, gjev ein tabell med den c-te stÞrste verdien i A1:C50 med rangeringa definert i B1:B5.

StĂžtt oss!