Statistiske funksjonar del to

F.FORDELING (F.DIST pÄ engelsk)

Reknar ut verdiane i ei venstredels F-fordeling.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

F.FORDELING(Tal; FriGrad1; FriGrad2[;Kumulativ])

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er graden av fridom i teljaren til F-fordelinga.

FriGrad2 er graden av fridom i nemnaren til F-fordelinga.

Kumulativ = 0 eller USANN reknar ut tettleiksfunksjonen Kumulativ= 1 eller SANN reknar ut fordelinga.

Eksempel

=F.FORDELING(0,8; 8; 12) gjev 0,7095282499.

=F.FORDELING(0,8; 8; 12;1) gjev 0,3856603563.

F.FORDELING.H (F.DIST.RT pÄ engelsk)

Reknar ut verdiane pÄ hÞgresida i ei F-fordeling.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

F.FORDELING.H(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er fridomsgradene i teljaren i F-fordelinga.

FriGrad2 er fridomsgradene i nemnaren i F-fordelinga.

Eksempel

=F.FORDELING.H(0,8; 8; 12) gjev 0,6143396437.

F.INVERS (F.INV pÄ engelsk)

Returnerer inversverdien til F-sannsynsfordelinga. F-fordelinga vert brukt til F-testar for Ă„ velja relasjonen mellom to ulike datasett.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

F.INVERS(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet pÄ fridomsgrader i teljaren pÄ F-fordelinga.

FriGrad2 er talet pÄ fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=F.INVERS(0,5; 5; 10) returnerer 0,9319331609.

F.INVERS.H (F.INV.RT pÄ engelsk)

Returnerer inversverdien av hĂžgresida til F-fordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

F.INVERS.H(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet pÄ fridomsgrader i teljaren pÄ F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er talet pÄ fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=F.INVERS.H(0,5;5;10) vert 0,9319331609.

F.TEST (F.TEST pÄ engelsk)

Returnerer resultatet av ein F-test.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 er den fĂžrste dataposttabellen.

Data2 er den andre dataposttabellen.

Eksempel

=FTEST(A1:A30;B1:B12) reknar ut om dei to datasetta er ulike i varians og returnerer kor sannsynleg det er at begge setta kan ha kome frÄ den same totalpopulasjonen.

FFORDELING (FDIST pÄ engelsk)

Reknar ut verdiane i ei F-fordeling.

Syntaks

FFORDELING(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

Fridomsgrader1 er fridomsgradene i teljaren i F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er fridomsgradene i nemnaren i F-fordelinga.

Eksempel

=FFORDELING(0,8; 8; 12) gjev 0,61.

FFORDELING.INVERS (FINV pÄ engelsk)

Returnerer inversverdien til F-sannsynsfordelinga. F-fordelinga vert brukt til F-testar for Ă„ setja relasjonen mellom to ulike datasett.

Syntaks

FFORDELING.INVERS(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet pÄ fridomsgrader i teljaren pÄ F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er talet pÄ fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=FFORDELING.INVERS(0,5; 5; 10) returnerer 0,93.

FISHER

Returnerer Fisher-transformasjonen for x og lagar ein funksjon som ligg nĂŠrt opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHER(Tal)

Tal er verdien som skal omformast.

Eksempel

=FISHER(0,5) returnerer 0,55.

FISHERINV

Returnerer inversen av Fisher-transformasjonen for x og lagar ein funksjon som ligg nĂŠrt opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHERINV(Tal)

Tal er verdien som skal omformast motsett.

Eksempel

=FISHERINV(0,5) gjev 0,46.

FTEST

Returnerer resultatet av ein F-test.

Syntaks

FTEST(Data1; Data2)

Data1 er den fĂžrste dataposttabellen.

Data2 er den andre dataposttabellen.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=FTEST(A1:A30;B1:B12) reknar ut om dei to datasetta er ulike i varians og returnerer kor sannsynleg det er at begge setta kan ha kome frÄ den same totalpopulasjonen.

GAMMA

Returnerer verdien av gammafunksjonen. Merk at GAMMAINV ikkje er inversen av GAMMA, men av GAMMAFORDELING.

Syntaks

GAMMA(Tal)

Tal er talet som Gamma funksjonsverdien skal reknast av.

GAMMA.INV (GAMMA.INV pÄ engelsk)

Returnerer inversen av den kumulerte Gamma-fordelinga GAMMA.FORDELING. Denne funksjonen gjev deg hĂžve til Ă„ sĂžkja etter variablar med ulike fordelingar.

Denne funksjonen er identisk med GAMMAINV og vart laga for Ä fÄ samsvar med andre kontorprogram.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

GAMMA.INV(Tal; Alfa; Beta)

Tal er sannsynsverdien som den inverse gammafordelinga skal reknast ut frÄ.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Eksempel

=GAMMA.INV(0,8; 1; 1) gjev 1,61.

GAMMAFORDELING

Returnerer verdiane til ei gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV.

Syntaks

GAMMAFORDELING(Tal; Alfa; Beta[; Kumulativ])

Tal er verdien som gammafordelinga skal reknast ut frÄ.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Kumulativ (valfri) = 0 eller Usann reknar ut tettleiksfunksjonen Kumulativ= 1 eller Sann reknar ut fordelinga.

Eksempel

=GAMMAFORDELING(2;1;1;1) gjev 0,86.

GAMMAFORDELING (GAMMA.DIST pÄ engelsk)

Returnerer verdiane til ei gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV eller GAMMA.INV.

Denne funksjonen er identisk med GAMMAFORDELING og er lagt til for Ă„ samsvara med andre kontorprogram.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

GAMMA.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er verdien som gammafordelinga skal reknast ut frÄ.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Med Kumulativ = 0 eller USANN vert sannsynstettleiken rekna ut. Med Kumulativ = 1, SANN eller ein annan verdi, vert den kumulative fordelinga rekna ut.

Eksempel

=GAMMA.FORDELING(2;1;1;1) gjev 0,86.

GAMMAINV

Returnerer den inverse av den kumulerte Gamma-fordelinga GAMMAFORDELING. Denne funksjonen gjev deg hĂžve til Ă„ sĂžkja etter variablar med ulike fordelingar.

Syntaks

GAMMAINV(Tal; Alfa; Beta)

Tal er sannsynsverdien som den inverse gammafordelinga skal reknast ut frÄ.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Eksempel

=GAMMAINV(0,8; 1; 1) gjev 1,61.

GAMMALN

Returnerer den naturlege logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

Syntaks

GAMMALN(Tal)

Tal er verdien som den naturlege logaritmen av gammafunksjonen skal reknast ut frÄ.

Eksempel

=GAMMALN(2) gjev 0.

GAMMALN.PRESIS (GAMMALN.PRECISE pÄ engelsk)

Returnerer den naturlege logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

GAMMALN.PRESIS(Tal)

Tal er verdien som den naturlege logaritmen av gammafunksjonen skal reknast ut frÄ.

Eksempel

=GAMMALN.PRESIS(2) gjev 0.

GAUSS

Returnerer standard kumulativ normalfordeling.

Det er GAUSS(x)=NORMALFORDELING(x)-0,5

Syntaks

GAUSS(Tal)

Tal er den verdien standardnormalfordelinga skal reknast ut frÄ.

Eksempel

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK

Returnerer den geometriske middelverdien til eit utval.

Syntaks

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(23; 46; 69) = 41,79. Den geometriske middelverdien for denne tilfeldige prĂžven er 41,79.

GJENNOMSNITT.HARMONISK (HARMEAN pÄ engelsk)

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av ei datamengd.

Syntaks

GJENNOMSNITT.HARMONISK(tal 1[; tal 2[; 
 ;tal 254]]])

tal 1; tal 2; 
 ;tal 255 er tal, referanse til celler eller celleomrÄde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=GJENNOMSNITT.HARMONISK(23; 46; 69) = 37,64. Det harmoniske gjennomsnittet for denne tilfeldige prÞven er altsÄ 37,64

HYPGEOM.FORDELING (HYPGEOM.DIST pÄ engelsk)

Returnerer den hypergeometriske fordelinga.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.2.


Syntaks

HYPGEOM.FORDELING(X; Utval; Moglege; Populasjon; Kumulativ)

X er talet pÄ resultat oppnÄdd i den tilfeldige prÞven.

Utval er storleiken av stikkprĂžven.

Moglege er talet pÄ moglege resultat i den totale populasjonen.

Populasjon er storleiken pÄ den totale populasjonen.

Kumulativ: Dersom denne er 0 eller USANN vert sannsynstettleiken rekna ut. Er han sett til andre verdiar eller SANN, vert den kumulative fordelinga rekna ut.

Eksempel

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100;0) gjev 0,8090909091. Dersom 90 av 100 brÞdskiver fell ned frÄ bordet og treff golvet med smÞrsida ned, vil 2 brÞdskiver som dett ned frÄ bordet ha 81 % sjanse for at begge vil hamna med smÞrsida ned.

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100;1) gjev 1.

HYPGEOM.FORDELING (HYPGEOMDIST pÄ engelsk)

Returnerer den hypergeometriske fordelinga.

Syntaks

HYPGEOMFORDELING(X; NPrĂžve; Suksessar; NPopulasjon[; Kumulativ])

X er talet pÄ resultat oppnÄdd i den tilfeldige prÞven.

PrĂžvestorleiken er storleiken av stikkprĂžven.

Populasjon er talet pÄ moglege resultat i den totale populasjonen.

Populasjonsstorleiken er storleiken pÄ den totale populasjonen.

Komulativ (valfri) bestemmer om det skal reknast ut den sannsynlege massefunksjonen (USANN eller 0) eller den kumulative fordelinga (kva annan verdi som helst). Sannsynsmassefunksjonen er standard viss det ikkje er sett nokon verdi for denne parameteren.

Eksempel

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100) gjev 0.81. Dersom 90 av 100 brÞdskiver fell ned frÄ bordet og treff golvet med smÞrsida ned, vil 2 brÞdskiver som fell ned frÄ bordet ha 81 % sjanse for at begge vil hamna med smÞrsida ned.

TRIMMA.GJENNOMSNITT (TRIMMEAN pÄ engelsk)

Returnerer gjennomsnittet av eit utval utan Ă„ ta med marginalverdiane.

Syntaks

TRIMMA.GJENNOMSNITT(Data; Alfa)

Data er datatabellen i utvalet.

Alfa er prosentdelen av dei marginale data som ikkje skal reknast med.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

=TRIMMA.GJENNOMSNITT(A1:A50; 0.1)reknar ut gjennomsnittsverdien av tala i omrÄdet A1:A50 utan Ä ta omsyn til dei 5 prosent lÄgaste og dei 5 prosent hÞgaste verdiane. Prosenttalet refererer til den utrimma verdien, ikkje til talet pÄ addendar.

Z.TEST

Reknar ut sannsynet for Ä observera ein z-statistikk stÞrre enn den datamaskinen laga, basert pÄ ei prÞve.

tip

Denne funksjonen har vore tilgjengeleg sidan LibreOffice 4.3.


Syntaks

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Data er den aktuelle prÞven henta frÄ ein normalfordelt populasjon.

mu er den kjende medelverdien for populasjonen.

Sigma(valfri) er det kjende standardavviket for populasjonen. Viss du ikkje oppgjev nokon verdi, vert standardavviket til det valde eksempelet brukt.

Eksempel

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returnerer resultatet av ein z-test pÄ prÞven A2:A20 teke frÄ ein populasjon med kjent middelverdi 9 og kjent standardavvik pÄ 2.

ZTEST

Returnerer den tohala P-verdien av ein z-test med standardfordeling.

Syntaks

ZTEST(Data; mu[; Sigma])

Data er den aktuelle prÞven henta frÄ ein normalfordelt populasjon.

mu er den kjende medelverdien for populasjonen.

Sigma er det kjende standardavviket for populasjonen. Viss du ikkje oppgjev nokon verdi, vert standardavviket til den valde prĂžven brukt.

SjÄ ogsÄ Wiki page.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innfÞre eit dataomrÄde. Har du mistanke om feil resultat frÄ denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomrÄda. For Ä utheva tekstinnhald i dataomrÄdet, brukar du funksjonen verdimerking.


StĂžtt oss!