Finansfunksjonar del to

For å bruka denne funksjonen …

Set inn ‚Üí Funksjon ‚Üí Kategori √ėkonomisk


Tilbake til finansfunksjonar del ein

Fram til finansfunksjonar del tre

AFKAST.DISKONTONTERT (YIELDDISC på engelsk)

Reknar ut den årlege avkastinga for eit ikkje renteberande verdipapir.

Syntaks

AVKAST.DISKONTERT(Avrekningsdato; Forfallsdato; Kurs; Innfriingskurs[; Base])

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Pris er kj√łpsprisen for verdipapiret per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Innl√łysinger innl√łysingsverdien per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit ikkje renteberande verdipapir er kj√łpt den 15/2/1999 med forfall 1/3/1999. Prisen er 99,795 valutaeiningar per 100 einingar til full verdi, innl√łysingsverdien er 100 einingar Basis er 2. Kor h√łg er avkastinga?

=AVKAST.DISKONTERT("15/2/1999"; "1/3/1999"; 99,795; 100; 2) returnerer 0,052823, eller 5,2823 prosent.

AMORT (PPMT på engelsk)

Returnerer betalingssummen til oppdragsgjevaren for ein gjeven periode ut frå ei periodisk, konstant betaling og ein fast rentesats.

Syntaks

AMORT(Rente; Periode; NPer; Noverdi[; FV [; Type]])

Rente den periodiske rentesatsen.

Periode er amortiseringsperioden. P=1 for den f√łrste og P=NPer for den siste perioden.

NPer er det totale talet på periodar det vert betalt annuitet for.

Noverdi er noverdien i rekkja av betalingar.

FV (valfri) er den √łnskte (framtidige) verdien.

Type (valfritt) definerer forfallsdato. F = 1 for betaling ved starten av ein periode og F = 0 for betaling ved slutten av ein periode.

I funksjonane i LibreOffice Calc kan ein utelata parametrar som er merkte som valfrie viss det ikkje kjem ein p√•f√łlgjande parameter. For eksempel kan du utelata parameter 4 eller parameter 3 og 4 i ein funksjon med fire parametrar, der dei siste to parametrane er merkte som valfrie, men du kan ikkje utelata berre parameter 3.

Eksempel

Kor h√łg er den periodiske m√•nadlege betalinga med ein √•rleg rentesats p√• 8,75 % over ein periode p√• 3 √•r? Kontantverdien er 5.000 valutaeiningar og vert alltid betalt ved byrjinga av ein periode. Sluttverdien er 8.000 valutaeiningar.

=AMORT(8,75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350,99 valutaeiningar.

AVDRAG (PMT på engelsk)

Returnerer den periodiske innbetalinga for ein annuitet med fast rentesats.

Syntaks

AVDRAG(Rente; Periodetal; Noverdi[; [Sluttverdi][; Type]])

Rente den periodiske rentesatsen.

Periodetal er talet på periodar som avdraga vert betalt over.

Noverdi er den noverande verdien (kontantverdien) i ein sekvens av betalingar.

Sluttverdi (valfri) er den √łnskte sluttverdien (framtidige verdien) som skal vera n√•dd n√•r alle betalingane er utf√łrte.

Type (valfri) er forfallsdatoen for dei periodiske betalingane. Type=1 er betaling ved byrjinga og Type=0 er betaling i slutten av kvar periode.

I funksjonane i LibreOffice Calc kan ein utelata parametrar som er merkte som valfrie viss det ikkje kjem ein p√•f√łlgjande parameter. For eksempel kan du utelata parameter 4 eller parameter 3 og 4 i ein funksjon med fire parametrar, der dei siste to parametrane er merkte som valfrie, men du kan ikkje utelata berre parameter 3.

Eksempel

Kva er dei periodiske betalingane med ein årleg rentesats på 1,99% viss betalingstida er 3 år og kontantverdien er 25.000 valutaeiningar? Det er 36 månadar, som er 36 betalingsperiodar, og rentesatsen per betalingsperiode er 1,99% /12.

=AVDRAG(1,99%/12;36;25000) = -715,96 valutaeiningar. Den periodiske månadlege betalinga er difor 715,96 valutaeiningar.

AVKAST (YIELD på engelsk)

Reknar ut avkastinga av eit verdipapir.

Syntaks

AVKAST(Avrekningsdato; Forfallsdato; Rente; Kurs; Innl√łysing; Frekvens[; Base])

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Rente er den årlege renta (rentefoten).

Pris er kj√łpsprisen for verdipapiret per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Innl√łysinger innl√łysingsverdien per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Frekvens er talet på rentebetalingar per år (1, 2 eller 4).

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit verdipapir er kj√łpt den 15. februar 1999. Det forfell den 15. januar 2007. Rentefoten er 5,75 %. Prisen er 95,04287 valutaeiningar pr. 100 einingar til full verdi, innl√łysingsverdien er 100 einingar. Renta vert betalt halv√•rleg (frekvens = 2) og basis er 0. Kor h√łg er avkastninga?

=AVKAST("15/2/1999"; "15/11/2007"; 0,0575; 95,04287; 100; 2; 0) returnerer 0,065 eller 6,5 prosent.

AVKAST.FORFALL (YIELDMAT på engelsk)

Reknar ut den √•rlege avkastinga av eit verdipapir, dette er renta som vert betalt p√• innl√łysingssdato.

Syntaks

AVKAST.FORFALL(Avrekningsdato; Forfallsdato; Emisjon; Rente; Avkasting [; Basis])

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Utferding (emisjon) er datoen verdipapiret vart sett i kraft.

Rente er rentesatsen den dagen verdipapiret vart sett i kraft.

Pris er kj√łpsprisen for verdipapiret per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit verdipapir vert kj√łpt den 15. mars 1999 med forfall den 3. november 1999. Emisjonsdatoen (utgjevingsdatoen) var 8. november 1999. Rentefot 6,25 %. Prisen 100,0123 valutaeiningar. Basis er 0. Kor h√łg er avkastninga?

=AFKAST.FORFALL("15/3/1999"; "3/11/1999"; "8/11/1998"; 0,0625; 100,0123; 0) returnerer 0,060954 eller 6,0954 prosent.

LINAVS (SLN på engelsk)

Returnerer den lineære avskrivinga på ein verdigjenstand over ein periode. Storleiken på avskrivinga er fast i avskrivingsperioden.

Syntaks

LINAVS(kostnad; restverdi; levetid)

Kostnad er innkj√łpsverdien.

Restverdi er verdien av eit aktivum ved slutten av avskrivinga.

levetid er avskrivingsperioden som bestemmer kor mange periodar avskrivinga skal innehalda.

Eksempel

Kontorutstyr med ein inntaksverdi på 50.000 valutaeiningar skal avskrivast over 7 år. Verdien etter avskrivinga skal vera 3.500 valutaeiningar.

=LINAVS(50000; 3,500; 84) = 553,57 valutaeiningar. Den periodiske månadlege avskrivinga på kontorutstyret er 553,57 valutaeiningar.

MODIR (MIRR på engelsk)

Returnerer den endra interne avkastingsraten for ei rekkje av investeringar.

Syntaks

MODIR(Verdi; Investering; Gjeninvesteringsrente)

Verdi svarar til områda eller cellereferansane for celler med innhald som svarar til betalingane.

Investering er rentefoten av investeringane (dei negative verdiane av området)

Gjeninvesteringsrente er rentesatsen for gjeninvesteringa (den positive verdien av området).

Eksempel

Viss ein går ut frå at A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, and A4 = 8 og ein investeringsverdi på 0,5 ein gjeninvesteringsverdi på 0,1, vert resultatet 94,16%.

MPERIODAR (MDURATION på engelsk)

Reknar ut den endra Macauley-tidslengda til eit verdipapir med fast rente i tal på år.

Syntaks

MPERIODAR(Avrekningsdato; Utl√łpsdato; Kupong; Avkast; Frekvens[; Base]

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Kupong er den årlege nominelle rentesatsen (kupongrentesatsen).

Avkast er den årlege avkastninga av verdipapiret.

Frekvens er talet på rentebetalingar per år (1, 2 eller 4).

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit verdipapir er kj√łpt den 1. januar 2001. Forfallsdagen er 1. januar 2006. Den nominelle rentefoten er 8 %. Avkastninga er 9,0 %. Rentene vert betalt halv√•rleg (frekvensen er 2). Kor lang er den modifiserte l√łpetida dersom dagleg renteutrekning (basis 3) vert brukt?

=MPERIODAR("1/1/2001"; "1/1/2006"; 0,08; 0,09; 2; 3) returnerer 4,02 år.

NNV (NPV på engelsk)

Returnerer noverdien på eit verdipapir basert på ein serie periodiske kontantbetalingar og ei diskonteringsrente. For å få nettoverdien, dreg du kostnadane for prosjektet (den inngåande kontantstraumen ved starttidspunktet) frå den returnerte verdien.

Viss betalinga skjer med ujamne intervall, bruk XIRR-funksjonen i staden.

Syntaks

NNV(Rate; [text/scalc/01/ful_func.xhp#number254_1 not found].)

Rente er rentenivået i perioden.

tal 1; tal 2; … ; tal 254 er tal, referanse til celler eller celleområde som inneheld tal.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst og tomme celle innf√łre eit dataomr√•de. Har du mistanke om feil resultat fr√• denne funksjonen, ser du etter tekst i dataomr√•da. For √• utheva tekstinnhald i dataomr√•det, brukar du funksjonen verdimerking.


Eksempel

Kva er netto gjeldande verdi av periodiske betalingar på 10, 20 og 30 valutaeiningar med ei diskonteringsrente på 8,75%. Ved nullpunktet i tid vart omkostningane betalte som -40 valutaeiningar.

=NNV(8,75%; 10; 20; 30) = 49,43 valutaeiningar. Netto nåtidsverdi er den returnerte verdien minus startkostnaden på 40 valutaeiningar, difor 9,43 valutaeiningar.

NOMINELL (NOMINAL på engelsk)

Reknar ut den årlege nominelle renteraten, ut frå effektiv rente og talet på renteperiodar i året.

Syntaks

NOMINELL(EffektivRente; Periodar)

Effektiv rente er nettopp det, den effektive renta.

Periodar er talet på rentebetalingar per år.

Eksempel

Kva er den årlege nominelle renta når den effektive renta er 13,5 % med tolv betalingar i året?

=NOMINELL(13,5%; 12) = 12,73 %. Den nominelle renta pr. år er 12,73 %.

NOMINELL_ADD (NOMINAL_ADD på engelsk)

Reknar ut den årlege nominelle renta ut frå effektiv rente og talet på renteperiodar i året.

note

Funksjonane som har eit namn som endar med _ADD eller _EXEL2003 returnerer det same resultatet som dei tilsvarande funksjonane i Microsoft Excel 2003 (utan denne endinga). Bruk dei same funksjonane utan endinga for å få resultat basert på internasjonal standard.


Syntaks

NOMINELL_ADD(EffektivRente; Periodar)

EffektivRente er den effektive årlige rentefoten.

Periodar er talet på rentebetalingar per år.

Eksempel

Kva er den nominelle renta når den effektive renta er 5,3543 % med betaling kvart kvartal?

=NOMINELL_ADD(5,3543%; 4) returnerer 0,0525 eller 5,25 %.

PLENGD

Reknar ut talet p√• periodar det kjem til √• ta f√łr ei investering f√•r den √łnskte verdien.

Syntaks

PLENGD(Rente; Noverdi; Sluttverdi)

Rente er ein konstant. Rentesatsen skal reknast ut for heile perioden (l√łpetida). Rentesatsen vert rekna ut ved √• dividera rentesatsen med den utrekna l√łpetida. Den interne renta for ein annuitet m√• skrivast inn som rente/12.

Noverdi er den noverande (gjeldande) verdien. Kontantverdien er kontantinnskotet eller kontantverdien av eit naturalia. Innskotsverdien må vera ein positiv verdi, altså ikkje 0 eller mindre enn 0.

Sluttverdien er den forventa verdien. Sluttverdien bestemmer den √łnskte, framtidige verdien av innskotet.

Eksempel

Med ein rentesats p√• 4,75 %, ein kontantverdi p√• 25 000 valutaeiningar og ein framtidig verdi p√• 1 000 000 valutaeiningar, vert l√łpetida p√• 79,49 periodar. Den periodiske betalinga vert rekna ut ved √• dela den framtidige verdien p√• talet p√• periodar, i dette tilfellet 1 000 000/79,49=12.850,20.

PRIS (PRICE på engelsk)

Reknar ut marknadsverdien av eit verdipapir med fast rente og pariverdi på 100 valutaeiningar som ein funksjon av forventa avkasting.

Syntaks

PRIS(Betaling; Forfallsdato; Rente; Avkastning; Innl√łysing; Frekvens[; Base])

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Rente er den årlege nominelle rentefoten (kupongrentesats)

Avkast er den årlege avkastninga av verdipapiret.

Innl√łysinger innl√łysingsverdien per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Frekvens er talet på rentebetalingar per år (1, 2 eller 4).

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit verdipapir er kj√łpt den 15. februar 1999. Utl√łpsdatoen er 15. november 2007. Den nominelle rentefoten er 5,75%. Avkastninga er 6,5%. Innl√łysingsverdien er 100 valutaeiningar. Renta vert betalt halv√•rleg (frekvens er 2). Med utrekningar p√• basis 0 vert prisen slik:

=PRIS("15/2/1999"; "15/11/2007"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) returnerer 95,04287.

PRIS.DISKONTERT (PRICEDISC på engelsk)

Reknar ut prisen per 100 valutaeiningar av pariverdi på eit ikkje renteberande verdipapir.

Syntaks

PRIS.DISKONTERT(Avrekningsdato; Utl√łpsdato; Kurs; Innl√łysingskurs; Basis)

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Kurs er rabatten på eit verdipapir i prosent.

Innl√łysinger innl√łysingsverdien per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Eit verdipapir er kj√łpt den 15/2/1999; utl√łpsdatoen er 1/3/1999. Diskonto i prosent er 5,25%. Innl√łysingsverdien er 100. Utrekna med Basis 2 er rabatten slik:

=PRIS.DISKONTERT("15/2/1999"; "1/3/1999"; 0,0525; 100; 2) returnerer 99,79583.

PRIS.FORFALL (PRICEMAT på engelsk)

Reknar ut prisen per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi p√• eit verdipapir som gjev renter p√• utl√łpsdagen.

Syntaks

PRIS.FORFALL(Avrekningsdato; Forfallsdato; Emisjon; Rente; Avkastning [; Base])

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Utferding (emisjon) er datoen verdipapiret vart sett i kraft.

Rente er rentesatsen den dagen verdipapiret vart sett i kraft.

Avkast er den årlege avkastninga av verdipapiret.

Basis (valfri) vert vald frå ei liste over moglege val og bestemmer korleis året skal reknast ut.

Basis

Utrekning

0 eller manglande

US-metode (NASD), 12 månadar à 30 dagar

1

Eksakt tal på dagar i månadar, eksakt tal på dagar i år

2

Eksakt tal på dagar i månad, år har 360 dagar

3

Eksakt tal på dagar i månaden, år har 365 dagar

4

Europeisk metode, 12 månadar á 30 dagar


Eksempel

Avrekningsdato: 15. februar 1999, forfallsdato: 13. april 1999, emisjonsdato: 11. november 1998, rente: 6,1 %, avkastning: 6,1 %, basis: 30/360 = 0.

Prisen vert rekna ut slik:

=PRIS.FORFALL("15/02/1999";"13/04/1999";"11/11/1998"; 0,061; 0,061;0) returnerer 99,98449888.

SAMLA.HOVUDSTOL (CUMPRINC på engelsk)

Returnerer den kumulative renta som skal betalast for ein investeringsperiode med fast rentesats.

Syntaks

SAMLA.HOVUDSTOL(Rente; Periodar; Noverdi; Start; Slutt; Type)

Rente den periodiske rentesatsen.

Periodar er betalingsperioden med det samla talet på periodar. Periodar treng ikkje vere eit heiltal.

Noverdi er den gjeldande verdien i rekkja av betalingar.

Start er den f√łrste perioden.

Slutt den siste perioden.

Type er forfallsdatoen for betalinga ved byrjinga eller slutten av kvar periode.

Eksempel

Kva vert avkastninga om årsrenta er 5,5 % over 36 månadar? Kontantverdien er 15 000 valutaeiningar. Summen vert rekna ut mellom den 10. og 18. perioden. Forfallsdatoen er ved slutten av perioden.

=SAMLA.HOVUDSTOL(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 valutaeiningar. Avrekningssummen mellom den 10. og 18. perioden er 3669,74 valutaeiningar.

SAMLA.HOVUDSTOL_ADD (CUMPRINC_ADD på engelsk)

Reknar ut kumulativ innl√łysing av eit l√•n i ein periode.

note

Funksjonane som har eit namn som endar med _ADD eller _EXEL2003 returnerer det same resultatet som dei tilsvarande funksjonane i Microsoft Excel 2003 (utan denne endinga). Bruk dei same funksjonane utan endinga for å få resultat basert på internasjonal standard.


Syntaks

SAMLA.HOVUDSTOL_ADD(Rente; Periodar; Noverdi; StartPeriode; SluttPeriode; Type)

Rente er rentenivået i perioden.

Periodar er det samla talet på betalingsperiodar. Renta og periodar må reknast ut frå same utgangspunktet. Begge må vere rekna ut anten årleg eller månadleg.

Noverdi er gjeldande verdi.

Startperiode er den f√łrste betalingsperioden i utrekningane.

Sluttperiode er den siste betalingsperioden i utrekningane.

Type er forfallsdato for ei betaling i slutten av kvar periode (Type = 0) eller ved byrjinga av perioden (Type = 1).

Eksempel

Dette lånet er teke opp for eit hus:

Rente: 9,00 % per år (9%/12=0,0075), lengd: 30 år (betalingsperiodar = 30 * 12 = 360), noverdi: 125 000 valutaeiningar.

Kor mykje må du betale det andre året, dvs. periodane 13 til 24?

=SAMLA.HOVUDSTOL_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) returnerer -934,1071

Den f√łrste m√•naden betaler du:

=SAMLA.HOVUDSTOL_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) returnerer -68,27827

SAMLA.RENTE (CUMIPMT på engelsk)

Reknar ut den kumulative renteutbetalinga, altså den totale renta, for ei investering ut frå ein fast rentesats.

Syntaks

NOVERDI(Rente; Periodetal; Avdrag; Sluttverdi; Type)

Rente den periodiske rentesatsen.

Periodar er betalingsperioden med det samla talet på periodar. Periodar treng ikkje vere eit heiltal.

Noverdi er den gjeldande verdien i rekkja av betalingar.

Start er den f√łrste perioden.

Slutt den siste perioden.

Type er forfallsdatoen for betalinga ved byrjinga eller slutten av kvar periode.

Eksempel

Kva vert rentebetalingane når den årlege rentesatsen er på 5,5 %, med månadleg betaling i to år og ein noverande kontantverdi på 5.000 valutaeiningar? Betalingsperioden byrjar med den 4. og sluttar ved den 6. perioden. Betalinga skjer ved byrjinga av kvar periode.

=SAMLA.RENTE(5,5%/12; 24; 5000; 4; 6; 1) = -57,54 valutaeiningar. Rentebetalingane mellom den 4. og 6. perioden er 57,54 valutaeiningar.

SAMLA.RENTE_ADD (CUMIPMT_ADD på engelsk)

Reknar ut den akkumulerte renta for ein periode.

note

Funksjonane som har eit namn som endar med _ADD eller _EXEL2003 returnerer det same resultatet som dei tilsvarande funksjonane i Microsoft Excel 2003 (utan denne endinga). Bruk dei same funksjonane utan endinga for å få resultat basert på internasjonal standard.


Syntaks

SAMLA.RENTE_ADD(Rente; Periodar; Noverdi; StartPeriode; SluttPeriode; Type)

Rente er rentenivået i perioden.

Periodar er det samla talet på betalingsperiodar. Renta og periodar må reknast ut frå same utgangspunktet. Begge må vere rekna ut anten årleg eller månadleg.

Noverdi er gjeldande verdi.

Startperiode er den f√łrste betalingsperioden i utrekningane.

Sluttperiode er den siste betalingsperioden i utrekningane.

Type er forfallsdato for ei betaling i slutten av kvar periode (Type = 0) eller ved byrjinga av perioden (Type = 1).

Eksempel

Dette lånet er teke opp for eit hus:

Rente: 9,00 prosent per √•r (9% / 12 = 0,0075), l√łpstid: 30 √•r (NPER = 30 * 12 = 360), NV: 125000 valutaeiningar.

Kor mykje rente må du betala det andre året, altså for periodane 13 til 24?

=SAMLA.RENTE_ADD(0,0075; 360; 125000; 13; 24; 0) returnerer -11135,23.

Kor mykje m√• du betala den f√łrste m√•naden?

=SAMLA.RENTE_ADD(0,0075; 360; 125000; 1; 1; 0) returnerer -937,50.

TBILLAVKASTNING (TBILLYIELD på engelsk)

Reknar ut avkastinga av eit kortfrista statspapir (eit statleg verdipapir).

Syntaks

TBILLAVKASTNING(oppgjer; forfall; kurs)

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret utl√łper (sluttar √• gjelde).

Pris er kj√łpsprisen for statsobligasjonen per 100 valutaeiningar av p√•lydande verdi.

Eksempel

Avrekningsdato: 31. mars 1999, forfallsdato: 1. juni 1999, pris 98,45 valutaeiningar.

Avkastninga for statsobligasjonen vert rekna ut slik:

=TBILLAVKASTNING("31/3/99"; "1/6/99"; 98,45) returnerer 0,091417 eller 9,1417 prosent.

TBILLPRIS (TBILLPRICE på engelsk)

Reknar ut prisen på eit kortfrista statspapir (eit statleg verdipapir) per 100 valutaeiningar.

Syntaks

TBILLPRIS(oppgjer; forfall; diskontering)

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

diskontering er den prosentvise rabatten ved kj√łp av verdipapiret.

Eksempel

Avrekningsdato: 31. mars 1999, forfallsdato: 1. juni 1999, diskonteringsrente: 9 prosent.

Prisen for statsobligasjonen vert rekna ut slik:

=TBILLPRIS("1999/03/31";"1999/06/01"; 0.09)returnerer 98,45.

TBILLQ

Reknar ut den √•rlege avkastinga p√• ein statsobligasjon. Ein statsobligasjon vert kj√łpt p√• betalingsdatoen og seld for p√•lydande verdi p√• utl√łpsdatoen. Utl√łpsdatoen m√• vera same √•r. Rabatt vert drege fr√• kj√łpsprisen.

Syntaks

TBILLEQ(oppgjer; forfall; diskontering)

Avrekningsdato er datoen verdipapiret vart kj√łpt.

Utl√łpsdato er datoen d√• verdipapiret forfell (sluttar √• gjelde).

Rabatt er rabatten i prosent d√• verdipapiret vart kj√łpt.

Eksempel

Avrekningsdato: 31. mars 1999, forfallsdato: 1. juni 1999, diskonteringsrente: 9,14 %.

Avkastninga for denne statsobligasjonen som svarer til eit verdipapir er rekna ut slik:

=TBILLEQ("1999/03/31";"1999/06/01"; 0,0914) returnerer 0,094151 eller 9,4151 prosent.

VALUTA.BR√ėK (DOLLARFR p√• engelsk)

Gjer om ei prisopplysning gjeve som eit desimaltal til ein blanda desimalbr√łk.

Syntaks

VALUTA.BR√ėK(Desimal_kr; Br√łkdel)

Desimal_kr er eit desimaltal.

Br√łkdel er eit heiltal som vert brukt som nemnar i desimalbr√łken.

Eksempel

=VALUTA.BR√ėK(1,125;16) konverterer til sekstendelar. Resultatet er 1,02 for 1 pluss 2/16.

=VALUTA.BR√ėK(1,125; 8) konverterer til √•ttedelar. Resultatet er 1,1 for 1 pluss 1/8.

VALUTA.DESIMAL (DOLLARDE på engelsk)

Gjer om ei prisopplysning gjeve som ein blanda desimalbr√łk til eit desimaltal.

Syntaks

VALUTA.DESIMAL(Br√łkdel_kr; Br√łkdel)

Br√łkdel_kr er eit tal skrive som desimalbr√łk.

Br√łkdel er eit heiltal som vert brukt som nemnar i desimalbr√łken.

Eksempel

=VALUTA.DESIMAL(1,02;16) står for 1 og 2/16. Dette returnerer 1,125.

=VALUTA.DESIMAL(1,1;8) står for 1 og 1/8. Dette returnerer 1,125.

Tilbake til finansfunksjonar del ein

Fram til finansfunksjonar del tre

Funksjonar etter kategori

St√łtt oss!