Tilleggsfunksjonar, liste over analysfunksjonar, andre dell

note

Tilleggsfunksjonane er leverte av UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg


IMCOS

Returnerer cosinus til eit komplekst tal.

IMCOSH

Returnerer hyperbolsk cosinus for eit komplekst tal.

IMCOT

Returnerer cotangens til eit komplekst tal.

IMCSC

Returnerer cosekanten til eit komplekst tal.

IMCSCH

Returnerer hypebolsk cosekanten til eit komplekst tal.

IMSEKANT

Returnerer sekanten til eit komplekst tal.

IMSECH

Returnerer hypebolsk sekant til eit komplekst tal.

IMSIN

Returnerer sinus til eit komplekst tal.

IMSINH

Returnerer hyperbolsk sinus til eit komplekst tal.

IMTAN

Returnerer tangens til eit komplekst tal.

KONVERTER-funksjonen

Konverterer ein verdi frå ei måleeining til den tilsvarande verdien i ei anna måleeining.

DOBBELFAKULTET (FACTDOUBLE på engelsk)

Returnerer dobbeltfakultetet av eit tal.

Syntaks

DOBBELFAKULTET(Tal)

Returnerer Tal !!, dobbeltfakultetet av Tal, der Tal er eit heiltal større enn eller lik null.

For like tal returnerer DOBBELFAKULTET(n):

2*4*6*8* … *n

For ulike tal vil DOBBELFAKULTET(n) returnere:

1*3*5*7* … *n

DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer per definisjon 1.

Eksempel

=DUBBELFAKULTET(5) returnerer 15.

=DUBBELFAKULTET(6) returnerer 48.

=DUBBELFAKULTET(0) returnerer 1.

IMABS (IMABS på engelsk)

Resultatet er absoluttverdien av eit komplekst tal.

Syntaks

IMABS("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMABS("5+12j") returnerer 13.

IMAGINÆR (IMAGINARY på engelsk)

Resultatet er den imaginære delen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGINÆRDEL("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGINÆRDEL("4+3j") returnerer 3.

IMARGUMENT

Resultatet er eit argument (phi-vinkelen) av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGARGUMENT("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGARGUMENT("3+4j") returnerer 0,927295.

IMDIV

Resultatet er ei deling av to komplekse tal.

Syntaks

IMDIV("Teljar"; "Nemnar")

Teljar, Nemnar er komplekse tal innskrivne i formatet "x+yi" eller "x+yj"

Eksempel

=IMDIV("-238+240i"; "10+24i") returnerer 5+12i.

IMEKSP (IMEXP på engelsk)

Returnerer potensen av e og det komplekse talet. Konstanten e har den tilnærma verdien 2,71828182845904.

Syntaks

IMEKSP("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMEKSP("1+j") returnerer 1,47+2,29j (avrunda).

IMKONJUGERT (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerte komplekse delen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMKONJUGERE("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMKONJUGERT("1+j") returnerer 1-j.

IMLN (IMLN på engelsk)

Resultatet er den naturlege logaritmen (med grunntalet e) av eit komplekst tal. Konstanten e har den tilnærma verdien 2,71828182845904.

Syntaks

IMLN("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMLN("1+j") returnerer 0,35+0,79j (avrunda).

IMLOG10 (IMLOG10 på engelsk)

Resultatet er titalslogaritmen til eit komplekst tal.

Syntaks

IMLOG10("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGLOG10("1+j") returnerer 0,15+0,34j (avrunda).

IMLOG2 (IMLOG2 på engelsk)

Resultatet er ein binær logaritme av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG2("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMLOG2("1+j") returnerer 0,47+2,29j (avrunda).

IMOPPHØG (IMPOWER på engelsk)

Resultatet er det komplekse talet opphøgd i Number potens.

Syntaks

IMOPPHØG("Komplekst_tal"; Potens)

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Tal er eksponenten.

Eksempel

=IMOPPHØG("2+3i";2) returnerer -5+12i.

IMPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

Resultatet er eit produkt av ei mengde av komplekse tal.

Syntaks

IMPRODUKT(kompleks 1[; kompleks 2[; … ;[kompleks 255]]])

kompleks 1; kompleks 2; … ;kompleks 255 er komplekse tal eller referansar til celler eller celleområde som inneheld komplekse tal. Komplekse tal vert skrivne inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMPRODUKT("3+4j";"5-3j") returnerer 27+11j.

IMREELL (IMREAL på engelsk)

Resultatet er realdelen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMREELL("1+3j") returnerer 1.

IMROT (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratrota av eit komplekst tal.

Syntaks

IMROT("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMROT("3+4i") returnerer 2+1i.

IMSUB

Resultatet er subtraksjonen av to komplekse tal.

Syntaks

IMSUB("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMSUB("13+4j";"5+3j") returnerer 8+j.

IMSUMMER (IMSUM på engelsk)

Resultatet er summen av ei mengde med komplekse tal.

Syntaks

IMSUMMER(kompleks 1[; kompleks 2[; … ;[kompleks 255]]])

kompleks 1; kompleks 2; … ;kompleks 255 er komplekse tal eller referansar til celler eller celleområde som inneheld komplekse tal. Komplekse tal vert skrivne inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMSUMMER("13+4j"; "5+3j") returnerer 18+7j.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er eit komplekst tal som er trekt ut frå ein realdel og ein imaginær del.

Syntaks

KOMPLEKS(Realtal; Imaginærtal[; Suffiks])

Realtal er den reelle koeffisienten i det komplekse talet.

Imaginærtal er den imaginære koeffisienten i det komplekse talet.

Suffiks er ei liste med innstillingar, "i" eller "j".

Eksempel

=KOMPLEKS(3; 4; "j") returnerer 3+4j.

OKTTILBIN (OCT2BIN på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer binærtalet (base-2) av det oktale talet som er skrive inn.

Syntaks

OKTTILBIN(Tal[; Siffer])

Tal er ein streng som representerer eit oktaltal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=OCTTILBIN(3;3) returnerer «011».

OKTTILDES

Resultatet er talet som svarar til det oktaltalet som er skrive inn.

Syntaks

OKTTILDES(Tal)

Tal er ein streng som representerer eit oktaltal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Eksempel

=OKTTILDES("144") returnerer «100».

OKTTILHEKS (OCT2HEX på engelsk)

Resultatet er strengen som representerer det innskrivne oktaltalet i heksadesimal form.

Syntaks

OKTTILHEX(Tal[; Siffer])

Tal er ein streng som representerer eit oktaltal. Talet kan høgst ha 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknbiten, resten inneheld verdien. Negative tal vert skrivne inn som tos komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=OKTTILHEX("144"; 4) returnerer «0064».

Støtt oss!